จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย supnavy27 » 20 ก.ย. 2012, 09:53

ยอดแจ้งเข้ามา ณ 20 ก.ย.55
รายชื่อผู้สมัครร่วมงาน Car Free Day 2012 วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555
1. ไพโรจน์ พลอยกระจ่าง โทร. 089-6676839
กลุ่มเต่ากัดยาง ขอร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ( ผู้แจ้ง noymanit โทร. 089-0713489 ) 15 คน
2. กรกฤช ศรีสมัย
3. กรปภา ศรีสมัย
4. กัญญ์ณณัฐ ศรีสมัย
5. ยุทธนา บัวทอง
6. มานิต แจ้งเจริญ
7. ยุทธนา โฆษิต
8. ธิดารัตน์ เทพิน
9. สายัน เสือน้อย
10. ธิติวุธ เสือน้อย
11. วรรณรัตน์
12. ปกรณ์ ลิ้นทอง
13. สามารถ สาดทอง
14. โกศล ยิ่งยง
15. กัญญภรณ์ ศรีสมัย
15. ธันยนิต แจ้งเจริญ
16. Mr.takechi โทร.080-6662669
ทีมพญาเดินธงร่วมปั่นทางไกล 2 ท่านครับ
17. ประสาท จิตต์วัฒนา
18. อรวรรณ จิตต์วัฒนา
19. นาย เจริญ ฤดีรัชต์ ทีม SCG
20. - 31. ทีมมวกเหล็ก ไปร่วมด้วยครับ 10-12 คน
ชมรมเสือภูเขาทับกวาง ( บมจ.ฟูรูกาวาฯ )
32. สมศักดิ์ พูลแดง
33. กมล สมมีชัย
34. สายันต์ โคตาสูตร
35. วิศิษฏ์ กมลแสงมณี
36. กมลเดช พรมอุทิศ
Bird & bird Team
37. จิราพร **S
38. ต่อศักดิ์ **M
39. เจริญ **S
ครอบครัว 0843374863
40. พง
41. แหวว
42. แชมป์
43. ร่วมกิจกรรมอีกหนึ่งนาย จากปากช่องครับ 0865829297
ชมรมเสือภูเขาทับกวาง 5 คน ร่วมปั่นทางไกลครับ โดย คุณสมศักดิ์ พูลแดง 081-3658281
44-48. ชมรมเสือภูเขาทับกวาง
จากแก่งคอย ขอร่วมทาางไกล 2 คน
49. อดุล ปัญจะโรทัย
50. หทัยทิพย์ ศรีคำ
ชมรมเสือภูเขาทับกวาง เพิ่มรายชื่อปั่นระยะใกล้ อีก 1 คน
51. นางลัดดาวรรณ จันทร์ทอง
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ ร้อย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง จว.ลพบุรี จำนวน 4 คน
52. ร.ต.จำเริญ รุ่งเรือง
53. ส.อ.ธนาภัทร์ เกษไชย
54. นาย จิรายุส เลี้ยงชีพชอบ
55. นาง รพีพร รุ่งเรือง
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพลำนารายณ์ ลพบุรี จำนวน 14 คน (ปั่นทางไกล)
56. ร.ต.มนัส ปิ่นนาค
57. นายสุทร ปิ่นนาค (โทร.089-083-9423 )
58. ร.ต.ต.ณัฐกาน สุนาโท
59. ด.ช.วัชรวีร์ สุนาโท
60.ด.ญ.ธัญพัส สุนาโท
61. คุณกุลรัศมิ์ ปิ่นนาค
62. คุณติ่ง ปิ่นนาค
63. คุณวสันต์ นาเจริญ
64. คุณรัศมี สิงห์สวัสดิ์
65. คุณสมาน สาระวรรณ์
66. คุณสายชล คงสมุทร
67. คุณสมพิษ สิงห์สวัสดิ์
68. คุณราเชนทร์ กล้าหาญ
69. คุณนุชศิริ ปิ่นนาค
กลุ่มจักรยานทับกวาง 3 คนครับ
70.คุณถวัลย์ ชินลาภา
71.คุณพงษ์ศักดิ์ สว่างอารมณ์
72.คุณชุมพร เจษฎานภาวงศ์
73. – 80. กลุ่ม TOGETHER สบ/แก่งคอย จำนวน 8 คน
81. coolbeer
82. pakchong26 Tel: 0818783162
"ชมรมปั่นจักรยานปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย/สยามมอร์ต้า (SCG.)"
..........ปั่นทางไกลท่องเที่ยว..........
83 .คุณ จำนงค์ อินทสอน
84. คุณ เรืองรอง อินทสอน
85. คุณ คนึงนิต ปัญญาเพ็ชร
86. คุณ โสภา ขุนทะ
87. .คุณ ไพบูลย์ กิตติพงษ์ไพบูลย์
88. คุณ ทรงฤทธิ์ นิธิกิจเดชา
89. คุณ ชัยยะสิทธิ์ ผูนิมิตต์
90. คุณ นพดล ไกรลาศ
..........ปั่นทางใกล้..........
91. คุณ จารุวรรณ อินทสอน
92. คุณ จิรภา อินทสอน
93. คุณ สุขศรี กิตติพงษ์ไพบูลย์
94. คุณ อรพิมพ์ กิตติพงษ์ไพบูลย์
95. คุณ บุษกร นิธิกิจเดชา
96. คุณ วรวิช นิธิกิจเดชา
97. เสีอชวนชม Tel: 081-8535651
เต่ากัดยาง เพื่มเติมอีก 2 ครับ
98. สุพจน์
99. ภานุวุธ จันร์มณี
100. สมศักดิ์ เทียนกุล Tel: 086-7527737
101. นายเสกสรรค์ ส่งศิริ
102. ด.ช.ธนภูมิ ส่งศิริ
103. นายสันติ ศรีคำ
104. นายปริญญา บุญมาก
105. นายวัลลภ แก้วมั่น
106. น.ส.มัจฉา กองสินแก้ว
กลุ่ม “ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นช่อง 10 แก่งคอย และชมรมนักปั่นเพชรไผ่ทอง”
107. นายสมบัติ ศรีธรรม
108. นายชวัลวิทย์ ศรีธรรม
109. นายสมเกียรติ จักรพล
110. นายสุวิทย์ ลาชมพู
111. นายปัญญา ชฎาจิตร
112. จ.ส.อ.สุนีย์ เพ็งแพง
113. นางสังวาลย์ เพ็งแพง
114. นายอาทิตย์ มีเจตนา
115. ด.ช.ชาตรี มีเจตนา
116. นายไพบูลย์ แป้นจันทร์
117. ด.ช.ธวัชชัย แป้นจันทร์
118. นายอภัย อภิบาล
119. นายวีรศักดิ์ รักดี
ชมรมจักรยานพระพุทธบาทไบค์
ทางใกล้
120. พ.ต.อ.กลม พลไชยฤทธิ์
121. นายสงวนศักดิ์ จินตนา
122. นายพยนต์ มีครุฑ
123. นายอุเทน ภูมี
124. นายองอาจ ศิริม่วง
125. นายอำนวย คงด่าน
126. นายวิทยา สนจิตร์
127. นายปรีชา เชื้อพิพัฒน์
128. นายรักไทยไทย ทองโชติ
129. น.ส.พิณณ์ชิตา คำมณี
130. นายสามารถ ริมพาณิชย์กุล
131. นายสมพงษ์ ภู่พัฒน์วิมลย์
132. นายทวีศักดิ์ กัลยาณโสธร
133. นายสนธยา
134. นายบูรณพันธ์ คุณาพันธ์
135. นายศิริชัย ศิริม่วง
136. นายชาญณรงค์ แสงนวล
137. นางเสาวภาคย์ สิงห์ประสาทพร
138. นายสมพงษ์ เจริญวรรณนะ
139. นายจีระพงษ์ ภูมิสมบัติ
140. นายชัชวาล แสงนวล
ทางไกล
141. นายสกนธ์ กลุ่มไหม
142. นายวรชาติ พุฒเทศ
143. นายศุภชัย วงศ์เทียน
144. ด.ช.ทิวากร วงศ์เทียน
145. นายณัฐวุฒิ ศรีเนตร
146. ด.ต.แวซัมซี มูซอ
147. นายณรงค์ฤทธิ์ เรียบทวี
148. นายสมชาย เขียวหวาน
149. นายเอกพล แจ่มสระ
150. นายประกอบ เอี่ยมเนตร
151. นายธนิสร สิงห์เกิด
152. นางศิริวรรณ พันธุ์ดี
153. นายบุญมี อยู่เบิก
154. นายไพบูลย์ สิงห์ประสาทพร
155. นายปรีชา บริสโตน
156. นายธวัชชัย ภู่พัฒน์วิบูลย์
157. นายทองสุข
158. นายธานิน ทองสุขงาม
159. นายสุพัฒน์ มามะสกุลเจริญ
160. คุณขนิษฐา บัวทอง ทีมเต่ากัดยาง
กลุ่ม Hinkong Team ขอสมัครเพิ่มอีก 7 คน
161. บอม
162. หรั่ง
163. อั๋น
164. เด่น
165. เอก
166. เดชา
167. แบน
ทีม สว. พระพุทธบาท ส่งรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22 คน
168. นายสาธิต ปรมัตตานนท์ หัวหน้าทีม
169. นายรังษี ปรมัตานนท์
170. นายสันติ ปรมัตตานนท์
171. นายสุธีร์ ปรมัตตานนท์
172. นายสุวรรณ อำพันธ์รัตน์
173. นายสกนธ์ สุวรรณสินธุ์
174. นายนรินทร นาเมืองรักษ์
175. นายทวีศักดิ์ กัลยา ณ โสธร
176. นายสุชาติ สุภัคพาณิชย์วิทย์
177. นายองอาจ ศิริม่วง
178. นายธิติ พูดคล่อง
179. นายวิสุต ม่วงกรุง
180. นายยุทธนา กี่สง่า
181. นายธนิสร สิงห์เกิด
182. นายไพฑูรย์ เฉลิมวัฒน์
183. นายณัฐจักษ์ ธรรม เฉลิมวัฒน์
184. นายสุขสันต์ บรรจงเสียง
185. นายฉลวย พวงเข็มแดง
186. นายรวิพล ทองแจ้ง
187. นายประกอบ เอี่ยมเนตร
188. นายภัทรภณ แก้วประไพ
189. นายธนกฤต บำรุงพฤกษ์
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดอ่างทอง
190. คุณ จันทร์จิรา ยิ้มโสภา
191. คุณสังวาล งามราม
192. คุณสวัสดิ์ เมฆพายัพ
193. คุณประเจิด ยิ้มนิล

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย supnavy27 » 20 ก.ย. 2012, 10:27

เรียน นักปั่นทุกท่าน
รายชื่อที่ท่านส่งมานั้น เป็นการประสานงาน
เพื่อทราบจำนวนผู้ที่ประสงค์จะร่วมกิจกรรม
ให้ฝ่ายผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เตรียมการต้อนรับ
ทั้งด้านสถานที่ อาหาร น้ำดื่ม ให้พอเพียงสำหรับทุกท่าน
จึงขอความกรุณาจากทุกท่าน เดินทางมาที่หน้างานก่อนเวลาปล่อยตัว
เพื่อลงชื่อ พร้อมรับเสื้อยืดรณรงค์ ฟรี !!!
ซึ่งฝ่ายผู้จัดจะแจกจ่ายให้ในเวลาประมาณ 07.00 น.
เคารพธงชาติพร้อมกันในเวลา 08.00 น.
และจะเข้าสู่พิธีการเล็กน้อย แล้วปล่อยตัว
นักปั่นทั้งทางไกลและทางใกล้ร่วมปั่นรณรงค์พร้อมเพรียงกัน
รอบตัวเมืองสระบุรี 1 รอบ
แล้วมารวมตัวกันที่จุดปล่อยตัวอีกครั้ง เพื่อเตรียมปั่นทางไกลกันต่อไป

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย ord_1150 » 20 ก.ย. 2012, 11:40

supnavy27 เขียน:ยอดแจ้งเข้ามา ณ 20 ก.ย.55
รายชื่อผู้สมัครร่วมงาน Car Free Day 2012 วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555
1. ไพโรจน์ พลอยกระจ่าง โทร. 089-6676839
กลุ่มเต่ากัดยาง ขอร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ( ผู้แจ้ง noymanit โทร. 089-0713489 ) 15 คน
2. กรกฤช ศรีสมัย
3. กรปภา ศรีสมัย
4. กัญญ์ณณัฐ ศรีสมัย
5. ยุทธนา บัวทอง
6. มานิต แจ้งเจริญ
7. ยุทธนา โฆษิต
8. ธิดารัตน์ เทพิน
9. สายัน เสือน้อย
10. ธิติวุธ เสือน้อย
11. วรรณรัตน์
12. ปกรณ์ ลิ้นทอง
13. สามารถ สาดทอง
14. โกศล ยิ่งยง
15. กัญญภรณ์ ศรีสมัย
15. ธันยนิต แจ้งเจริญ
16. Mr.takechi โทร.080-6662669
ทีมพญาเดินธงร่วมปั่นทางไกล 2 ท่านครับ
17. ประสาท จิตต์วัฒนา
18. อรวรรณ จิตต์วัฒนา
19. นาย เจริญ ฤดีรัชต์ ทีม SCG
20. - 31. ทีมมวกเหล็ก ไปร่วมด้วยครับ 10-12 คน
ชมรมเสือภูเขาทับกวาง ( บมจ.ฟูรูกาวาฯ )
32. สมศักดิ์ พูลแดง
33. กมล สมมีชัย
34. สายันต์ โคตาสูตร
35. วิศิษฏ์ กมลแสงมณี
36. กมลเดช พรมอุทิศ
Bird & bird Team
37. จิราพร **S
38. ต่อศักดิ์ **M
39. เจริญ **S
ครอบครัว 0843374863
40. พง
41. แหวว
42. แชมป์
43. ร่วมกิจกรรมอีกหนึ่งนาย จากปากช่องครับ 0865829297
ชมรมเสือภูเขาทับกวาง 5 คน ร่วมปั่นทางไกลครับ โดย คุณสมศักดิ์ พูลแดง 081-3658281
44-48. ชมรมเสือภูเขาทับกวาง
จากแก่งคอย ขอร่วมทาางไกล 2 คน
49. อดุล ปัญจะโรทัย
50. หทัยทิพย์ ศรีคำ
ชมรมเสือภูเขาทับกวาง เพิ่มรายชื่อปั่นระยะใกล้ อีก 1 คน
51. นางลัดดาวรรณ จันทร์ทอง
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ ร้อย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง จว.ลพบุรี จำนวน 4 คน (ปั่นทางไกล)
52. ร.ต.จำเริญ รุ่งเรือง
53. ส.อ.ธนาภัทร์ เกษไชย
54. นาย จิรายุส เลี้ยงชีพชอบ
55. นาง รพีพร รุ่งเรือง

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพลำนารายณ์ ลพบุรี จำนวน 14 คน (ปั่นทางไกล)
56. ร.ต.มนัส ปิ่นนาค
57. นายสุทร ปิ่นนาค (โทร.089-083-9423 )
58. ร.ต.ต.ณัฐกาน สุนาโท
59. ด.ช.วัชรวีร์ สุนาโท
60.ด.ญ.ธัญพัส สุนาโท
61. คุณกุลรัศมิ์ ปิ่นนาค
62. คุณติ่ง ปิ่นนาค
63. คุณวสันต์ นาเจริญ
64. คุณรัศมี สิงห์สวัสดิ์
65. คุณสมาน สาระวรรณ์
66. คุณสายชล คงสมุทร
67. คุณสมพิษ สิงห์สวัสดิ์
68. คุณราเชนทร์ กล้าหาญ
69. คุณนุชศิริ ปิ่นนาค
กลุ่มจักรยานทับกวาง 3 คนครับ
70.คุณถวัลย์ ชินลาภา
71.คุณพงษ์ศักดิ์ สว่างอารมณ์
72.คุณชุมพร เจษฎานภาวงศ์
73. – 80. กลุ่ม TOGETHER สบ/แก่งคอย จำนวน 8 คน
81. coolbeer
82. pakchong26 Tel: 0818783162
"ชมรมปั่นจักรยานปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอย/สยามมอร์ต้า (SCG.)"
..........ปั่นทางไกลท่องเที่ยว..........
83 .คุณ จำนงค์ อินทสอน
84. คุณ เรืองรอง อินทสอน
85. คุณ คนึงนิต ปัญญาเพ็ชร
86. คุณ โสภา ขุนทะ
87. .คุณ ไพบูลย์ กิตติพงษ์ไพบูลย์
88. คุณ ทรงฤทธิ์ นิธิกิจเดชา
89. คุณ ชัยยะสิทธิ์ ผูนิมิตต์
90. คุณ นพดล ไกรลาศ
..........ปั่นทางใกล้..........
91. คุณ จารุวรรณ อินทสอน
92. คุณ จิรภา อินทสอน
93. คุณ สุขศรี กิตติพงษ์ไพบูลย์
94. คุณ อรพิมพ์ กิตติพงษ์ไพบูลย์
95. คุณ บุษกร นิธิกิจเดชา
96. คุณ วรวิช นิธิกิจเดชา
97. เสีอชวนชม Tel: 081-8535651
เต่ากัดยาง เพื่มเติมอีก 2 ครับ
98. สุพจน์
99. ภานุวุธ จันร์มณี
100. สมศักดิ์ เทียนกุล Tel: 086-7527737
101. นายเสกสรรค์ ส่งศิริ
102. ด.ช.ธนภูมิ ส่งศิริ
103. นายสันติ ศรีคำ
104. นายปริญญา บุญมาก
105. นายวัลลภ แก้วมั่น
106. น.ส.มัจฉา กองสินแก้ว
กลุ่ม “ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นช่อง 10 แก่งคอย และชมรมนักปั่นเพชรไผ่ทอง”
107. นายสมบัติ ศรีธรรม
108. นายชวัลวิทย์ ศรีธรรม
109. นายสมเกียรติ จักรพล
110. นายสุวิทย์ ลาชมพู
111. นายปัญญา ชฎาจิตร
112. จ.ส.อ.สุนีย์ เพ็งแพง
113. นางสังวาลย์ เพ็งแพง
114. นายอาทิตย์ มีเจตนา
115. ด.ช.ชาตรี มีเจตนา
116. นายไพบูลย์ แป้นจันทร์
117. ด.ช.ธวัชชัย แป้นจันทร์
118. นายอภัย อภิบาล
119. นายวีรศักดิ์ รักดี
ชมรมจักรยานพระพุทธบาทไบค์
ทางใกล้
120. พ.ต.อ.กลม พลไชยฤทธิ์
121. นายสงวนศักดิ์ จินตนา
122. นายพยนต์ มีครุฑ
123. นายอุเทน ภูมี
124. นายองอาจ ศิริม่วง
125. นายอำนวย คงด่าน
126. นายวิทยา สนจิตร์
127. นายปรีชา เชื้อพิพัฒน์
128. นายรักไทยไทย ทองโชติ
129. น.ส.พิณณ์ชิตา คำมณี
130. นายสามารถ ริมพาณิชย์กุล
131. นายสมพงษ์ ภู่พัฒน์วิมลย์
132. นายทวีศักดิ์ กัลยาณโสธร
133. นายสนธยา
134. นายบูรณพันธ์ คุณาพันธ์
135. นายศิริชัย ศิริม่วง
136. นายชาญณรงค์ แสงนวล
137. นางเสาวภาคย์ สิงห์ประสาทพร
138. นายสมพงษ์ เจริญวรรณนะ
139. นายจีระพงษ์ ภูมิสมบัติ
140. นายชัชวาล แสงนวล
ทางไกล
141. นายสกนธ์ กลุ่มไหม
142. นายวรชาติ พุฒเทศ
143. นายศุภชัย วงศ์เทียน
144. ด.ช.ทิวากร วงศ์เทียน
145. นายณัฐวุฒิ ศรีเนตร
146. ด.ต.แวซัมซี มูซอ
147. นายณรงค์ฤทธิ์ เรียบทวี
148. นายสมชาย เขียวหวาน
149. นายเอกพล แจ่มสระ
150. นายประกอบ เอี่ยมเนตร
151. นายธนิสร สิงห์เกิด
152. นางศิริวรรณ พันธุ์ดี
153. นายบุญมี อยู่เบิก
154. นายไพบูลย์ สิงห์ประสาทพร
155. นายปรีชา บริสโตน
156. นายธวัชชัย ภู่พัฒน์วิบูลย์
157. นายทองสุข
158. นายธานิน ทองสุขงาม
159. นายสุพัฒน์ มามะสกุลเจริญ
160. คุณขนิษฐา บัวทอง ทีมเต่ากัดยาง
กลุ่ม Hinkong Team ขอสมัครเพิ่มอีก 7 คน
161. บอม
162. หรั่ง
163. อั๋น
164. เด่น
165. เอก
166. เดชา
167. แบน
ทีม สว. พระพุทธบาท ส่งรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22 คน
168. นายสาธิต ปรมัตตานนท์ หัวหน้าทีม
169. นายรังษี ปรมัตานนท์
170. นายสันติ ปรมัตตานนท์
171. นายสุธีร์ ปรมัตตานนท์
172. นายสุวรรณ อำพันธ์รัตน์
173. นายสกนธ์ สุวรรณสินธุ์
174. นายนรินทร นาเมืองรักษ์
175. นายทวีศักดิ์ กัลยา ณ โสธร
176. นายสุชาติ สุภัคพาณิชย์วิทย์
177. นายองอาจ ศิริม่วง
178. นายธิติ พูดคล่อง
179. นายวิสุต ม่วงกรุง
180. นายยุทธนา กี่สง่า
181. นายธนิสร สิงห์เกิด
182. นายไพฑูรย์ เฉลิมวัฒน์
183. นายณัฐจักษ์ ธรรม เฉลิมวัฒน์
184. นายสุขสันต์ บรรจงเสียง
185. นายฉลวย พวงเข็มแดง
186. นายรวิพล ทองแจ้ง
187. นายประกอบ เอี่ยมเนตร
188. นายภัทรภณ แก้วประไพ
189. นายธนกฤต บำรุงพฤกษ์
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดอ่างทอง
190. คุณ จันทร์จิรา ยิ้มโสภา
191. คุณสังวาล งามราม
192. คุณสวัสดิ์ เมฆพายัพ
193. คุณประเจิด ยิ้มนิล

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย kookai2518 » 20 ก.ย. 2012, 20:26

ยังสมัครได้อยู่หรือเปล่าครับถ้าได้ สมัคร 3ท่านครับ ทีม บ้าบิ่น ไบค์ 1.อดุลย์ สืบสมุทร 2. ปัจรงค์ เอมอมร 3. กุ๊กไก่ :lol:
เราไม่ได้ซ้อมเพื่อชนะผู้คน แต่ที่ซ้อมก็เพื่อชนะใจตัวเอง
อัพรถมันแพง อัพแรงดีกว่า

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย kookai2518 » 20 ก.ย. 2012, 20:30

บ้าบิ่น ทีม ทางไกลครับ ขอบคุณครับ :mrgreen: :D :shock:
เราไม่ได้ซ้อมเพื่อชนะผู้คน แต่ที่ซ้อมก็เพื่อชนะใจตัวเอง
อัพรถมันแพง อัพแรงดีกว่า

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย teemai » 21 ก.ย. 2012, 04:03

อยากไปปั่นทางไกลด้วย แต่เขาเยอะเกิน ปั่นฟิกเกียร์อยู่ขึ้นเขาไม่ไหว

ลงชื่อทางใกล้ก็แล้วกันครับ.....นาย นครินทร์ เกียรติเพชรา แร้งคอยทีม ครับผม*XL ครับผม
แก้ไขล่าสุดโดย teemai เมื่อ 22 ก.ย. 2012, 05:24, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย saraburidd » 21 ก.ย. 2012, 12:50

บินเดี่ยว ยังไม่มีกลุ่ม
ขอร่วมทางไกล้ 1 คนครับ ยังไม่แกร่งพอที่จะปั่นไกล
ธงชัย สอนสิน :)

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย KCG » 21 ก.ย. 2012, 12:52

ลงชื่อครับ
อดิศร ศิริจันทร์ (ทางไกล)
TRAINER 3ลูกกลิ้ง ติดต่อ กบโทร089-6708091 viewtopic.php?f=119&t=441757
TRAINER PreOrder สั่งและโอนเข้าบ/ช ส่งภายใน7-10วันทำการ
sirikan dussadee กรุงไทย115-3-12521-8

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย third party » 21 ก.ย. 2012, 19:57

ทีมมด ยะลา ขอร่วมปั่นทางใกล้-ไกล 2คน ครับ \^~^/
1.เอกราช คล้ายมณี XL
2.ธงชาติ คล้ายมณี XL ครับ
สู้แค่ดากแหก!!!!

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย ALEX 1828 » 21 ก.ย. 2012, 19:59

แปลกนะพี่คนในชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้าไม่มีสมัคสักคนเดียว ไปด้วยใจไม่สมัคก็จะไป ไม่มีเสื้อก็จะไป 555555

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย supnavy27 » 21 ก.ย. 2012, 22:17

ALEX 1828 เขียน:แปลกนะพี่คนในชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้าไม่มีสมัคสักคนเดียว ไปด้วยใจไม่สมัคก็จะไป ไม่มีเสื้อก็จะไป 555555


นี่ล่ะเจ้าภาพที่ดี
ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนก่อน

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย supnavy27 » 22 ก.ย. 2012, 09:50

สรุปยอดที่แจ้งเข้ามา ณ 22 ก.ย.55
รายชื่อผู้สมัครร่วมงาน Car Free Day 2012 วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555
1. ไพโรจน์ พลอยกระจ่าง โทร. 089-6676839
กลุ่มเต่ากัดยาง ขอร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ( ผู้แจ้ง noymanit โทร. 089-0713489 ) 15 คน
2. กรกฤช ศรีสมัย
3. กรปภา ศรีสมัย
4. กัญญ์ณณัฐ ศรีสมัย
5. ยุทธนา บัวทอง
6. มานิต แจ้งเจริญ
7. ยุทธนา โฆษิต
8. ธิดารัตน์ เทพิน
9. สายัน เสือน้อย
10. ธิติวุธ เสือน้อย
11. วรรณรัตน์
12. ปกรณ์ ลิ้นทอง
13. สามารถ สาดทอง
14. โกศล ยิ่งยง
15. กัญญภรณ์ ศรีสมัย
15. ธันยนิต แจ้งเจริญ
16. Mr.takechi โทร.080-6662669
ทีมพญาเดินธงร่วมปั่นทางไกล 2 ท่านครับ
17. ประสาท จิตต์วัฒนา
18. อรวรรณ จิตต์วัฒนา
19. นาย เจริญ ฤดีรัชต์ ทีม SCG
20. - 31. ทีมมวกเหล็ก ไปร่วมด้วยครับ 10-12 คน
ชมรมเสือภูเขาทับกวาง ( บมจ.ฟูรูกาวาฯ )
32. สมศักดิ์ พูลแดง
33. กมล สมมีชัย
34. สายันต์ โคตาสูตร
35. วิศิษฏ์ กมลแสงมณี
36. กมลเดช พรมอุทิศ
Bird & bird Team
37. จิราพร **S
38. ต่อศักดิ์ **M
39. เจริญ **S
ครอบครัว 3 คน โทร.0843374863
40. พง
41. แหวว
42. แชมป์
43. ร่วมกิจกรรมอีกหนึ่งนาย จากปากช่องครับ 0865829297
ชมรมเสือภูเขาทับกวาง 5 คน ร่วมปั่นทางไกลครับ โดย คุณสมศักดิ์ พูลแดง 081-3658281
44-48. ชมรมเสือภูเขาทับกวาง
จากแก่งคอย ขอร่วมทาางไกล 2 คน
49. อดุล ปัญจะโรทัย
50. หทัยทิพย์ ศรีคำ
ชมรมเสือภูเขาทับกวาง เพิ่มรายชื่อปั่นระยะใกล้ อีก 1 คน
51. นางลัดดาวรรณ จันทร์ทอง
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ ร้อย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง จว.ลพบุรี จำนวน 4 คน
52. ร.ต.จำเริญ รุ่งเรือง
53. ส.อ.ธนาภัทร์ เกษไชย
54. นาย จิรายุส เลี้ยงชีพชอบ
55. นาง รพีพร รุ่งเรือง
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพลำนารายณ์ ลพบุรี จำนวน 14 คน (ปั่นทางไกล)
56. ร.ต.มนัส ปิ่นนาค
57. นายสุทร ปิ่นนาค (โทร.089-083-9423 )
58. ร.ต.ต.ณัฐกาน สุนาโท
59. ด.ช.วัชรวีร์ สุนาโท
60.ด.ญ.ธัญพัส สุนาโท
61. คุณกุลรัศมิ์ ปิ่นนาค
62. คุณติ่ง ปิ่นนาค
63. คุณวสันต์ นาเจริญ
64. คุณรัศมี สิงห์สวัสดิ์
65. คุณสมาน สาระวรรณ์
66. คุณสายชล คงสมุทร
67. คุณสมพิษ สิงห์สวัสดิ์
68. คุณราเชนทร์ กล้าหาญ
69. คุณนุชศิริ ปิ่นนาค
กลุ่มจักรยานทับกวาง 3 คน
70.คุณถวัลย์ ชินลาภา
71.คุณพงษ์ศักดิ์ สว่างอารมณ์
72.คุณชุมพร เจษฎานภาวงศ์
73. – 80. กลุ่ม TOGETHER สบ/แก่งคอย จำนวน 8 คน
81. coolbeer
82. pakchong26 Tel: 0818783162
ชมรมปั่นจักรยานปูนซิเมนต์ไทย แก่งคอย/สยามมอร์ต้า (SCG.)
..........ปั่นทางไกลท่องเที่ยว..........
83 .คุณ จำนงค์ อินทสอน
84. คุณ เรืองรอง อินทสอน
85. คุณ คนึงนิต ปัญญาเพ็ชร
86. คุณ โสภา ขุนทะ
87. .คุณ ไพบูลย์ กิตติพงษ์ไพบูลย์
88. คุณ ทรงฤทธิ์ นิธิกิจเดชา
89. คุณ ชัยยะสิทธิ์ ผูนิมิตต์
90. คุณ นพดล ไกรลาศ
..........ปั่นทางใกล้..........
91. คุณ จารุวรรณ อินทสอน
92. คุณ จิรภา อินทสอน
93. คุณ สุขศรี กิตติพงษ์ไพบูลย์
94. คุณ อรพิมพ์ กิตติพงษ์ไพบูลย์
95. คุณ บุษกร นิธิกิจเดชา
96. คุณ วรวิช นิธิกิจเดชา
97. เสีอชวนชม Tel: 081-8535651
เต่ากัดยาง เพื่มเติมอีก 2 ครับ
98. สุพจน์
99. ภานุวุธ จันร์มณี
100. สมศักดิ์ เทียนกุล Tel: 086-7527737
101. นายเสกสรร ส่งศิริ
102. ด.ช.ธนภูมิ ส่งศิริ
103. นายสันติ ศรีคำ
104. นายปริญญา บุญมาก
105. นายวัลลภ แก้วมั่น
106. น.ส.มัจฉา กองสินแก้ว
กลุ่ม “ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นช่อง 10 แก่งคอย และชมรมนักปั่นเพชรไผ่ทอง”
107. นายสมบัติ ศรีธรรม
108. นายชวัลวิทย์ ศรีธรรม
109. นายสมเกียรติ จักรพล
110. นายสุวิทย์ ลาชมพู
111. นายปัญญา ชฎาจิตร
112. จ.ส.อ.สุนีย์ เพ็งแพง
113. นางสังวาลย์ เพ็งแพง
114. นายอาทิตย์ มีเจตนา
115. ด.ช.ชาตรี มีเจตนา
116. นายไพบูลย์ แป้นจันทร์
117. ด.ช.ธวัชชัย แป้นจันทร์
118. นายอภัย อภิบาล
119. นายวีรศักดิ์ รักดี
ชมรมจักรยานพระพุทธบาทไบค์
ทางใกล้
120. พ.ต.อ.กลม พลไชยฤทธิ์
121. นายสงวนศักดิ์ จินตนา
122. นายพยนต์ มีครุฑ
123. นายอุเทน ภูมี
124. นายองอาจ ศิริม่วง
125. นายอำนวย คงด่าน
126. นายวิทยา สนจิตร์
127. นายปรีชา เชื้อพิพัฒน์
128. นายรักไทยไทย ทองโชติ
129. น.ส.พิณณ์ชิตา คำมณี
130. นายสามารถ ริมพาณิชย์กุล
131. นายสมพงษ์ ภู่พัฒน์วิมลย์
132. นายทวีศักดิ์ กัลยาณโสธร
133. นายสนธยา
134. นายบูรณพันธ์ คุณาพันธ์
135. นายศิริชัย ศิริม่วง
136. นายชาญณรงค์ แสงนวล
137. นางเสาวภาคย์ สิงห์ประสาทพร
138. นายสมพงษ์ เจริญวรรณนะ
139. นายจีระพงษ์ ภูมิสมบัติ
140. นายชัชวาล แสงนวล
ทางไกล
141. นายสกนธ์ กลุ่มไหม
142. นายวรชาติ พุฒเทศ
143. นายศุภชัย วงศ์เทียน
144. ด.ช.ทิวากร วงศ์เทียน
145. นายณัฐวุฒิ ศรีเนตร
146. ด.ต.แวซัมซี มูซอ
147. นายณรงค์ฤทธิ์ เรียบทวี
148. นายสมชาย เขียวหวาน
149. นายเอกพล แจ่มสระ
150. นายประกอบ เอี่ยมเนตร
151. นายธนิสร สิงห์เกิด
152. นางศิริวรรณ พันธุ์ดี
153. นายบุญมี อยู่เบิก
154. นายไพบูลย์ สิงห์ประสาทพร
155. นายปรีชา บริสโตน
156. นายธวัชชัย ภู่พัฒน์วิบูลย์
157. นายทองสุข
158. นายธานิน ทองสุขงาม
159. นายสุพัฒน์ มามะสกุลเจริญ
160. คุณขนิษฐา บัวทอง ทีมเต่ากัดยาง
กลุ่ม Hinkong Team ขอสมัครเพิ่มอีก 7 คน
161. บอม
162. หรั่ง
163. อั๋น
164. เด่น
165. เอก
166. เดชา
167. แบน
ทีม สว. พระพุทธบาท ส่งรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22 คน
168. นายสาธิต ปรมัตตานนท์ หัวหน้าทีม
169. นายรังษี ปรมัตานนท์
170. นายสันติ ปรมัตตานนท์
171. นายสุธีร์ ปรมัตตานนท์
172. นายสุวรรณ อำพันธ์รัตน์
173. นายสกนธ์ สุวรรณสินธุ์
174. นายนรินทร นาเมืองรักษ์
175. นายทวีศักดิ์ กัลยา ณ โสธร
176. นายสุชาติ สุภัคพาณิชย์วิทย์
177. นายองอาจ ศิริม่วง
178. นายธิติ พูดคล่อง
179. นายวิสุต ม่วงกรุง
180. นายยุทธนา กี่สง่า
181. นายธนิสร สิงห์เกิด
182. นายไพฑูรย์ เฉลิมวัฒน์
183. นายณัฐจักษ์ ธรรมเฉลิมวัฒน์
184. นายสุขสันต์ บรรจงเสียง
185. นายฉลวย พวงเข็มแดง
186. นายรวิพล ทองแจ้ง
187. นายประกอบ เอี่ยมเนตร
188. นายภัทรภณ แก้วประไพ
189. นายธนกฤต บำรุงพฤกษ์
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดอ่างทอง
190. คุณ จันทร์จิรา ยิ้มโสภา
191. คุณสังวาล งามราม
192. คุณสวัสดิ์ เมฆพายัพ
193. คุณประเจิด ยิ้มนิล
ทีม บ้าบิ่น ไบค์ 3 ท่าน
194. อดุลย์ สืบสมุทร
195. ปัจรงค์ เอมอมร
196. กุ๊กไก่
197. นาย นครินทร์ เกียรติเพชรา แร้งคอยทีม
198. ธงชัย สอนสิน
199. อดิศร ศิริจันทร์
ทีมมด ยะลา 2 คน
200. เอกราช คล้ายมณี
201. ธงชาติ คล้ายมณี

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย supnavy27 » 22 ก.ย. 2012, 10:01

ขอปิดการแจ้งชื่อทางเว็บนะครับ
จะได้ไปจัดเตรียมการต้อนรับ
สำหรับท่านที่ลงชื่อทางเว็บไม่ทัน
ให้มาลงชื่อได้ที่หน้างานเลย

ส่วนผู้ที่ลงชื่อในเว็บนั้น
ให้มาตรวจสอบรายชื่อ แล้วลงชื่อในเอกสารการลงทะเบียน
ทางผู้จัดจะแยกจุดลงทะเบียนและแจกเสื้อยืดรณรงค์ให้กับท่าน

ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ทางผู้จัดจะพยายามอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่
หากมีข้อขัดข้องประการใด ก็ขออภัย
เชื่อมั่นว่านักปั่นผู้รักสิ่งแวดล้อม รักการออกกำลังกายจะมีความสุขทุกท่าน

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย chrkum » 22 ก.ย. 2012, 21:39

แจ้งชือไปแล้ว ครับ สมาชิกที่จะไป 3 คน ผมเอง (คนโพส) แห่งสาวก "น้องน่องนิ่ม ณ.หนองแค" จะปั่นจากหนองแค นำหน้าสมาชิกคนอื่นๆ ไปรอที่ ศูนย์การทหารม้านะครับ แล้วเจอกัน.. ฮิฟๆ

Re: จังหวัดสระบุรี โดยชมรมขี่จักรยานเสือภูเขาเพื่อสุขภาพ ศูนย์การทหารม้า เชิญร่วมปั่นวัน Car Free Day 2012 อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2

โพสต์ โดย teemai » 23 ก.ย. 2012, 15:08

ไปสาย ไม่ทันลงทะเบียน อดได้เสื้อเลยครับ

ปล.
ผมปั่นฟิกเกียร์สีขาวครับผม....แยกกลับแก่งคอยก่อนตรงเส้นแก่งคอย-บ้านนา ครับ
แนบไฟล์
1111.jpg


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 7 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน