ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

เชิญชวนเพื่อนๆมาออกทริปแบบกันเอง ไม่มีทีมงานจัดการปั่นอย่างเป็นระบบมากนัก ดูแลกันเองพอสมควรในหมู่เพื่อนฝูง

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

Re: ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

โพสต์ โดย grit » 12 ส.ค. 2012, 23:06

ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ
_____________________________________________________________________________________
รายงานการประชุม ตั้งชมรมจักรยานเทศบาลเมืองปากน้ำ
ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เริ่มประชุมเวลา 18.30 น.
ณ.บ้านคุณชัย ชัยพัฒนศักดิ์ หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย จ.สมุทรปราการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชัย ชัยพัฒนศักดิ์
2. นาย สุวรรณ สิงห์แก้ว
3. นาย วิสิทธิ์ มณไฑวงศ์
4. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง
5. นายณรงค์ศักดิ์ นิลรัตนโอภาส
6. นายสนอง ปรุงปลื้ม
7. นายชยุต เมืองประเทศ
8. นายสาสุข ศรีฟองจันทร์
9. นายสุรพล ทรงประเสริฐชัย
10. นายถวิล รอบคอบ
11. นายมั่น ลัดใหม่
12. นายผัด มูลกัญญา
13. นายยุทธ มหาพาน
14. นายสมจิตร นาดเจริญ
15. นายป่าน วงศ์กำภู
16. .นายสมเดช วิเท
ระเบียบวาระที่1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสุวรรณ สิงห์แก้ว แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์การประชุมในวันนี้ว่า ได้มีการหารือกันใหหมู่ผู้ที่ปั่นจักรยานออกกำลังกาย ว่าเห็นสมควรให้มีการตั้งชมรมจักรยานของพวกเราชาวเทศบาลเมืองปากน้ำขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงในหมู่สมาชิก โดยจะขอใช้ชื่อชมรมว่า “ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ” โดยจะขอสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากทางเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
มติที่ประชุม เห็นด้วย
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง หารือที่ประชุม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการของชมรมฯ โดยได้ข้อสรุปดังนี้.-
1. ประธานกิตติมศักดิ์ นายกองค์การบริหารเทศบาลเมืองปากน้ำ
2. ประธานชมรมฯ นายชัย ชัยพัฒนศักดิ์ (โทร 081-484-3xxx)
3. รองประธานชมรมฯ คนที่1 นาย สุวรรณ สิงห์แก้ว (โทร 081-905-9628)
4. รองประธานชมรมฯ คนที่2 นาย วิสิทธิ์ มณไฑวงศ์ (โทร 089-822-6917)
5. เลขานุการชมรมฯคนที่1 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง (โทร 081-852-1582)
E-mail: filzonedsi@gmail.com
6. เลขานุการชมรมฯคนที่2 นายณรงค์ศักดิ์ นิลรัตนโอภาส (โทร 084-455-7439)
E-mail: narongsak-nil@hotmail.com
7. เหรัญญิกชมรมฯ นายสนอง ปรุงปลื้ม (โทร 080-294-2314)
8. ปฎิคมชมรมฯ คนที่1 นายชยุต เมืองประเทศ (โทร 081-484-1947)
9. ปฎิคมชมรมฯ คนที่2 นายสาสุข ศรีฟองจันทร์ (โทร 086-988-6344)
10. นายทะเบียนชมรม ฯคนที่1 นายสุรพล ทรงประเสริฐชัย (โทร 081-803-2624)
E-Mail: suraphol08@windowslive.com
11. นายทะเบียนชมรม ฯคนที่2 นายถวิล รอบคอบ (โทร 085-066-1909)
12. ประชาสัมพันธ์ชมรม ฯ คนที่1 นายมั่น ลัดใหม่ (โทร 081-838-7739)
13. ประชาสัมพันธ์ชมรม ฯ คนที่2 นายผัด มูลกัญญา (โทร 081-935-3006)
14. กรรมการชมรม ฯ
14.1 นายยุทธ มหาพาน (โทร086-954-3141)
14.2 นายสมจิตร นาดเจริญ
14.3 นายป่าน วงศ์กำภู
14.4 .นายสมเดช วิเท (โทร 081-734-2310)
โดยที่ตั้งของชมรมฯ ได้รับความกรุณาจากคุณชัย ชัยพัฒนศักดิ์ (ประธานชมรม) ให้ใช้บ้านของคุณชัย เป็น
ที่ตั้งของชมรมฯ คือ บ้านเลขที่100/474 หมู่ 10 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบข้อบังคับของชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำจำนวน 7 หมวด 39 ข้อบังคับ
มติที่ประชุม รับทราบ และรับรอง ตามมติที่ประชุมฯ (ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอ
-เรื่องการหาสมาชิก
หาวิธีประชาสัมพันธ์ให้คนรับรู้ และมาสมัคร ให้กรรมการทุกท่านช่วยกันหาสมาชิก แล้วนำ
ใบสมัครส่งนายทะเบียน
-เรื่องของแจกวันสมัครสมาชิก
ควรแจกเป็นเสื้อยืด ส่วนเสื้อปั่นจักรยานควรให้สมาชิกช่วยออกเงินสมทบ อาจจะครึ่งหนึ่ง
หรือทั้งหมดแล้วแต่งบประมาณที่หาได้
-เรื่องงบประมาณ
จะขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองปากน้ำ จำนวนเท่าไรยังไม่ทราบ อาจจะต้องขอ
สปอนเซอร์จากบริษัทฯ/ห้างร้านที่อยู่ภายในเขตเทศบาลฯร่วมด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
แจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ ที่ทำการชมรมฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 21.15 น.
ลงชื่อ ผู้จดรายงานประชุม
(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)
เลขานุการชมรมฯคนที่1
_____________________________________________________________________________________
รายงานการประชุม ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ
ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
เริ่มประชุมเวลา 19.00 น.
ณ.บ้านคุณชัย ชัยพัฒนศักดิ์ หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย จ.สมุทรปราการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชัย ชัยพัฒนศักดิ์
2. นาย สุวรรณ สิงห์แก้ว
3. นาย วิสิทธิ์ มณไฑวงศ์
4. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง
5. นายณรงค์ศักดิ์ นิลรัตนโอภาส
6. นายสนอง ปรุงปลื้ม
7. นายสาสุข ศรีฟองจันทร์
8. นายถวิล รอบคอบ
9. นายมั่น ลัดใหม่
10. นายผัด มูลกัญญา
11. นายยุทธ มหาพาน
12. นายสมจิตร นาดเจริญ
13. นายป่วน วงศ์กำภู
14. .นายสมเดช วิเท
15. นายประยงค์ เพ็ชรทิพย์

ระเบียบวาระที่1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่องวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 มีโครงการปั่นจักรยาน “จากชายทะเล สู่ชายแดน” โดยจะมีพิธีเปิดตอนเช้า ที่สะพานสุขตา สถานพักตากอากาศบางปู เวลา 09.09น. เชิญเพื่อนสมาชิกร่วมปั่นส่งนักปั่น โดยรวมตัวที่บ้านท่านประธานฯ เวลา06.00 น. ของวันที่ 25 ก.ค.55 เพื่อแพ็ครถจักรยานไปยังพิธีเปิด โดยรถ 4 ล้อใหญ่ ของเลขาชมรมฯ ท่านที่ต้องการไปปั่นส่ง ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่รองประธานชมรมฯคนที่ 1 (คุณสุวรรณ) ออกเดินทางจากบ้านประธานฯ เวลา 07.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่1
ประธานที่ประชุมอ่านรายงานการประชุมครั้งที่1 ให้สมาชิกทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ และรับรอง รายงานการประชุมฯ
คุณสุวรรณ รองประธานชมรมฯท่านที่1 ขอหารือท่านประธานฯ เรื่องนายกเทศมนตรี ศิริ จะมอบเงินส่วนตัว ช่วยเหลือชมรมฯ จำนวน 20,000 บาท โดยท่านประธานฯ แจ้งว่าจะขอนัดท่านนายกฯ ก่อน เมื่อทราบวัน และเวลาแล้ว จะให้สมาชิกร่วมกันไปเป็นสักขีพยานในการรับเงิน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอ
-เรื่องการหาสมาชิก
เลขาชมรมฯท่านที่1 ขอให้กรรมการทุกท่านช่วยกันหาสมาชิก แล้วนำ ใบสมัครส่งนายทะเบียน ขณะนี้มียอดสมาชิก จำนวน 62 คนแล้ว ส่วนเรื่องเสื้อยืดที่จะแจก ให้รอแบบศาลาแปดเหลี่ยม และตราเทศบาลฯจากทางโยธาของเทศบาลฯ เพื่อจะนำมาออกแบบพิมพ์บนเสื้อยืด ที่จะแจกในวันเปิดตัวชมรมฯ เบื้องต้น ตั้งงบทำเสื้อยืดไว้ที่ ตัวละ 50 บาท
ส่วนเสื้อชุดปั่นจักรยาน รองประธานชมรมฯท่านที่2 (คุณวิสิทธิ์ ) เสนอให้สมาชิกซื้อในราคา60%ของราคาจริง โดยให้สิทธิ์ผู้ที่สมัครสมาชิกลำดับที่1เป็นผู้ได้สิทธิ์ในการซื้อก่อน เรียงลำดับจนกว่าจะหมดจำนวนเสื้อที่สั่งทำ แต่อย่าเพิ่งประชาสัมพันธ์ ให้รองบประมาณที่แน่นอนก่อน

-เรื่องงบประมาณ
ขอให้กรรมการทุกท่าน ช่วยกันขอสปอนเซอร์ จาก บริษัทฯ/ห้างร้าน ที่อยู่ภายในเขตเทศบาลฯ หรือในเขตที่กรรมการชมรมฯท่านนั้นอยู่ ท่านรองประธานชมรมฯท่านที่1 เสนอให้ขอความอนุเคราะห์จากท่าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ (สท.) ทุกท่าน ตามกำลังของแต่ละท่าน โดยจะมีการใส่ชื่อผู้บริจาค ลงบนเสื้อปั่นจักรยาน และที่ป้ายผ้าของชมรมฯ ตามจำนวนเงินที่บริจาค ซึ่งจะได้กำหนดอีกครั้ง ว่าตำแหน่ง และจำนวนเงินที่เหมาะสม จะเป็นตำแหน่งใด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
รองประธานชมรมฯท่านที่1 เสนอชื่อคุณหมอสุธี จันทนะสุต เข้าเป็นกรรมการชมรมฯเพิ่ม เพื่อเป็นตัวแทนของฝ่ายสมาชิกวิสามัญ
มติที่ประชุม เห็นด้วย
แจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ ที่ทำการชมรมฯ โดยขอให้ทำการประชุมรวบรัดขึ้น เนื่องจากกรรมการฯ หรือสมาชิกบางท่าน บ้านอยู่ไกล ไม่สะดวกในการปั่นจักรยานกลับ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 20.20 น.
ลงชื่อ ผู้จดรายงานประชุม
(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)
เลขานุการชมรมฯคนที่1
_____________________________________________________________________________________
รายงานการประชุม ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ครั้งที่ 3 /2555

วันที่ 6 สิงหาคม 2555
เริ่มประชุมเวลา 18.50 น.
ณ.บ้านคุณชัย ชัยพัฒนศักดิ์ หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย จ.สมุทรปราการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชัย ชัยพัฒนศักดิ์
2. นาย สุวรรณ สิงห์แก้ว
3. นาย วิสิทธิ์ มณไฑวงศ์
4. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง
5. นายณรงค์ศักดิ์ นิลรัตนโอภาส
6. นายชยุต เมืองประเทศ
7. นายสาสุข ศรีฟองจันทร์
8. นายถวิล รอบคอบ
9. นายสมเดช วิเท
กรรมการเกินกึ่งหนึ่ง (9 จาก 17 คน) ครบองก์ประชุม
ระเบียบวาระที่1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-รองประธานท่านที่1 คุณสุวรรณ รายงานผลการปั่นโครงการ จากชายทะเล สู่ชายแดน ได้รับความสำเร็จด้วยดี
มีสมาชิกของชมรมเราเข้าร่วมจนจบรายการ จำนวน 12 ท่าน การต้อนรับจากทุกจังหวัดที่ผ่านดีมาก จัดยิ่งใหญ่
สมควรที่จังหวัดสมุทรปราการของเราควรดูเป็นตัวอย่าง และทำให้ดียิ่งๆขึ้นไป
-รองประธานท่านที่1 คุณสุวรรณ แจ้งจำนวนสมาชิกปัจจุบัน มีจำนวน 72 ท่านแล้ว
-ประธานแจ้งเรื่องการเข้ารับเงินจากคุณศิริ จั่นฮวบ จำนวน 20,000 บาท และทางคุณศิริ ได้แจ้งให้ทราบว่าจะ
อุดหนุนทุกปี ปีละ 20,000 บาท และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรมทุกครั้งที่โอกาสอำนวย
-ประธานแจ้งเรื่องระเบียบการจดทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของชมรมกีฬาเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ขณะนี้ทางเทศบาลอยู่ระหว่างการจัดตั้งชมรมกีฬาของเทศบาล เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ทางชมรมจักรยานฯ
ของเรา จะเข้าจดทะเบียนเป็นสมาชิกของชมรมกีฬาเทศบาลฯ เพื่อจะได้รับการสนับสนุนการทำกิจกรรมทั้งปี
แต่จะไม่ได้เป็นเงินสด จะได้เป็นครุภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ ตามที่ทางชมรมจักรยานฯของเราเสนอเข้าไป โดย
จะต้องทำแผนการจัดกิจกรรมทั้งปี ส่งให้ชมรมกีฬาฯ เพื่อตั้งเป็นงบประมาณไว้ แต่ปีแรกจะยังไม่ได้รับการ
อุดหนุน ต้องครบ 1 ปีก่อน แต่ปีนี้ก็ควรทำแผนส่งเข้าไป เผื่อจะมีงบจากส่วนอื่นเข้ามาทดแทนได้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมชมรมฯครั้งที่2
มติที่ประชุม รับทราบ และรับรอง ตามมติที่ประชุมฯ (ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอ
-เรื่องการทำเสื้อยืด
คุณชยุต เมืองประเทศเสนอให้ทำเสื้อยืดแจก จำนวน 150 ตัว ที่ประชุมสรุปเป็นสีเขียว และทางเลขาชมรมฯ จะสั่งทำ โดยให้เสร็จในวันที่ 10 สิงหาคม จะได้แจกสมาชิกทันในวันแม่ 12 สิงหาคม
-เรื่องกิจกรรมการปั่นวันแม่ 12 สิงหาคม
ประธานแจ้งกำหนดการของทางเทศบาลฯว่า ตอนเช้า 06.30น. จะมีพระมาบินฑบาตรในซอย หลังจากนั้นจะมีการทำความสะอาดถนนซอยในหมู่บ้าน จนถึงเที่ยงวัน มีเลี้ยวอาหารที่บ้านประธานฯ เราควรระดมสมาชิกเข้าร่วมให้มากที่สุด โดยจะใส่เสื้อยืดของชมรมฯมาใส่บาตร และร่วมทำความสะอาดถนนซอยหมู่บ้านฯ หลังจากนั้นในตอนบ่าย จะมีการขี่จักรยานรณรงค์ไปตามหมู่ต่างๆของเทศบาลฯ เพื่อให้คนมาร่วมจุดเทียนชัย ถวายพระพร ณ. ที่ทำการเทศบาลฯซอย8 ในตอนเย็น

-เรื่องกิจกรรมการปั่นสมุทรปราการ CAR FREE DAY ครั้งที่2
เลขาชมรมฯคนที่1 แจ้งว่า ได้ยื่นเรื่องไปที่สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการแล้ว เมื่อเช้านี้
และจะพยายามติดต่อชมรมอื่นๆโดยจะทำหนังสือเชิญให้แต่ละชมรมฯ ส่งตัวแทน ชมรมฯละ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดงาน CAR FREE DAY ครั้งที่ 2 โดยจะให้แต่ละชมรมหาสมาชิกให้เข้าร่วมมากที่สุด ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,500 คน การประชุมครั้งแรกจะขอใช้สถานที่ของทางเทศบาลเมืองปากน้ำฯของเรา โดยจะแจ้งวันเวลาให้ทราบอีกครั้ง
-เรื่องงบประมาณ
คุณศิริ จั่นฮวบ รับปากจะให้ปีละ 20,000บาท ทุกปี คุณหมอสุธี จะขอสปอนเซอร์จากร้าน
ขายยา คาดว่าจะได้ประมาณ 5-8 ร้านค้า ส่วนทางเทศบาลจะไม่ให้เป็นเงิน แต่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เรา
นำเสนอทั้งหมด โดยทางเทศบาลจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และทำบัญชีเอง แต่ทางชมรมฯจะต้องนำเสนอ
แผนงานการจัดกิจกรรมทั้งปีใว้ให้ทางเทศบาล เพื่อการตั้งงบประมาณไว้ให้ทั้งปี
เลขาชมรมคนที่1 ได้แจ้งว่าขอสนับสนุนเงินสมทบอีก 5,000 บาท รองประธานท่านที่1 สมทบอีก 2,000 บาท ขณะนี้จึงมีเงินงบประมาณเบื้องต้น( ไม่รวมค่าสมาชิก) 27,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
คุณชยุต เมืองประเทศ เสนอให้จัดกิจกรรมแรลลี่ เหมือนกับที่ทางเทศบาลเคยจัด มาก่อน คาดว่าจะมีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และเป็นการหาสมาชิกเพิ่มด้วยในตัว
รองประธานท่านที่ 1 เสนอให้ทำหนังสือเชิญสมาชิกที่มีความสามารถ และความ
พร้อมเข้ามาเป็นทีมที่ปรึกษา ในการทำงานของชมรมฯโดยให้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง
แจ้งกำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ ที่ทำการชมรมฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา น.
ลงชื่อ ผู้จดรายงานประชุม
(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)
เลขานุการชมรมฯคนที่1

_____________________________________________________________________________________
ข้อบังคับของชมรมจักรยานเทศบาลเมืองปากน้ำ
สมุทรปราการ


หมวดที่ 1
ความทั่วไป
ข้อ 1. ชมรมนี้มีชื่อว่า ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
ข้อ 2 ต่อไปจะใช้เรียกชื่อว่า ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ

ข้อ 3. เครื่องหมายของชมรมกีฬาฯ มีลักษณะ เป็น รูป
และชื่อชมรม จักรยานเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ อยู่ด้านล่าง
ข้อ 4. สำนักงานของ ชมรมฯ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 100/474 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ ตำบล บางเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของชมรมจักรยานเทศบาลปากน้ำ เพื่อ
5.1 ส่งเสริมความสามัคคี ระหว่างสมาชิก นักกีฬา ผู้ออกกำลังกาย และชุมชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
5.2 ส่งเสริมให้มีการขี่จักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ อนามัย และออกกำลังเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค
ควบคู่ไป กับนโยบาย ”หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ของรัฐบาล
5.3 ช่วยเหลือสมาชิกด้านอุปกรณ์กีฬาและวิชาการ
5.4 คัดเลือก ส่งเสริม ฝึกซ้อม และช่วยเหลือนักกีฬา เพื่อส่งเข้าแข่งขันระดับจังหวัดระดับประเทศ และต่างประเทศ
5.5 จัดให้มีการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และทำประโยชน์เพื่อสังคม ในจังหวัด สมุทรปราการ ตามโอกาสอันสมควร
5.6 ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำแนะนำ ร่วมมือกับทางราชการ ในการจัดให้มีการออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมทุก
ประเภทอย่างแพร่หลาย และมีมาตรฐานในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด

หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ 6. สมาชิกของชมรมฯ มี 3 ประเภท คือ
6.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีภูมิลำเนา/ทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลเมืองปากน้ำ
6.2 สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลผู้ทั่วไป ที่มิได้มีภูมิลำเนา/ทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลเมืองปากน้ำ
6.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์โดยตำแหน่ง ได้แก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากน้ำ และได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่ชมรมฯ ซึ่งทางคณะกรรมการชมรมฯขอมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของ
ชมรมฯ แต่ทั้งนี้ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ที่มีตำแหน่งทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติจะต้องไม่นำชมรม
จักรยานเทศบาลเมืองปากน้ำ เข้าแสวงหาประโยชน์เพื่อตำแหน่งในทางการเมืองนั้น
ข้อ 7. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)
7.1 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
7.2 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
ข้อ 8. ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงชมรมฯ
8.1 สมาชิกสามัญ จะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนหรือค่าบำรุงเป็นรายปี ๆ ละ 100 บาท
8.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงชมรมฯแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ 9. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรม ยื่นใบสมัครตามแบบของ
ชมรม ต่อเลขานุการโดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้
ณ สำนักงานของชมรมฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของชมรม จะได้คัดค้านการสมัครนั้น
เมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่า จะรับหรือไม่ เข้าเป็นสมาชิกของชมรม และเมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาการ สมัครแล้ว ผลเป็นประการใดให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อ 10.ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง
ชมรมให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ ชมรมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้า
ผู้สมัครไม่ ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนดก็ถือว่าการสมัครใน คราวนั้นเป็นอันยกเลิก
ข้อ 11.สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณา
ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของชมรมฯ ได้มาถึงชมรม
ข้อ 12.สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลต่อไปนี้
12.1 ตาย
12.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ
12.3 ที่ประชุมใหญ่ของชมรม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้
ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่ชมรม
ข้อ 13.สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
13.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของชมรมฯเท่าเทียมกัน
13.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของชมรมฯต่อคณะกรรมการ
13.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ชมรม ได้จัดให้มีขึ้น
13.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของชมรม
13.5 สมาชิกมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชมรมฯ และมีสิทธิ
ออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
13.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของชมรมฯ
13.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่
วิสามัญได้
13.8 มีหน้าที่จะต้องตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของชมรมฯโดยเคร่งครัด
13.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของชมรมฯ
13.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของชมรมฯ
13.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่ชมรมฯได้จัดให้มีขึ้น
13.12 มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของชมรมฯให้เป็นผู้ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย


หมวดที่ 3
การ ดำเนินกิจการชมรมฯ

ข้อ 14.ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมมีอย่างน้อย 9 คน แต่ไม่เกิน 19 คน
คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ ของชมรมฯและให้ผู้ที่ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งกันเองเป็น ประธานชมรม 1 คน และรองประธานชมรมฯ อีก 2 คน สำหรับตำแหน่งกรรมการใน
ตำแหน่งอื่น ๆ ให้ประธานชมรมเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของ
ชมรมฯตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งตำแหน่งของกรรมการชมรมฯมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
14.1 ประธานชมรม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของชมรมฯ เป็นผู้แทนในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของชมรมฯ
14.2 รองประธาน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานในการบริหารกิจการของชมรมฯปฏิบัติตามหน้าที่ ประธานชมรมฯ
ได้มอบหมายและทำหน้าที่แทนประธานชมรมฯเมื่อประธานชมรมฯไม่อยู่หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้

14.3 เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของชมรมฯ ทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของชมรมฯในการปฏิบัติ
กิจการของชมรม และปฏิบัติตามคำสั่งของประธานชมรมฯ หน้าที่เป็นเลขานุการ ในการประชุมต่าง ๆ ของ
ชมรมฯ
14.4 เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของชมรมฯ เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีงบดุลของ
ชมรมฯ และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของชมรมฯ ไว้เพื่อการตรวจสอบ
14.5 ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของชมรมฯ เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของ
ชมรมฯ
14.6 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของชมรมฯ ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียก
เก็บเงินค่าบำรุง ชมรม ฯจากสมาชิก
14.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของชมรม ฯให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
14.8 กรรมการ แต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้น โดยมีจำนวนเมื่อรวม
กับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดเอาไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการ
มิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
ข้อ 15.คณะกรรมการของชมรมฯสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนด
ตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาต จากชมรมฯ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตาม
วาระ รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตจากชมรมฯ
ข้อ 16.ตำแหน่งกรรมการชมรมฯ ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำหนดตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกคนใด
คนหนึ่ง ที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งได้
เท่ากับวาระของผู้ที่ทดแทนเท่านั้น
ข้อ 17.กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมิใช่การออกตามวาระก็ด้วยเหตุผลต่อไปนี้คือ
17.1 ตาย
17.2 ลาออก
17.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
17.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง
ข้อ 18.กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ
ข้อ 19.อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
19.1 มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินี้จะต้อง ไม่ขัดต่อข้อบังคับ
ฉบับนี้
19.2 มีอำนาจที่เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
19.3 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
19.4 มีหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่กิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพยากรทั้งหมดของชมรม
19.5 มีหน้าที่จัดให้มีประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิก จำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อร้อง
ขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
19.6 มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สิน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆของ
ชมรมฯให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้ เมื่อสมาชิกร้องขอ
19.7 จัดทำบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของชมรมฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ
ข้อ 20.คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง โดยให้จัดขึ้นในวันที่ได้กำหนดกันขึ้นภายในคณะกรรมการ
ชุดนั้น ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของชมรมฯ
ข้อ 21.การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของกรรมการชมรมฯทั้ง หมด จึงจะ
ถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 22.ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานชมรมฯ และรองประธานชมรมฯไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็น
ประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ 4
การ ประชุมใหญ่

ข้อ 23.การประชุมใหญ่ของชมรม มี 2 ประเภท คือ
23.1 ประชุมใหญ่สามัญ
23.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 24.คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๆ ละ 1 ครั้ง
ข้อ 25.การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดให้มีขึ้นหรือเกิดขึ้น ด้วยการเข้าชื่อ
ร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการกรรมการให้มีขึ้น
ข้อ 26.การแจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบและการแจ้งจะ
ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้อง ให้สมาชิกทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน
และประกาศแจ้งกำหนดนัดประชุมไว้ ณ สำนักงานของชมรมฯเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดวันประชุม
ใหญ่
ข้อ 27.การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
27.1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
26.2 แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกทราบ
26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบวาระที่กำหนด
26.4 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
ข้อ 28.ในการประชุมสามัญประจำปี หรือมีการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่า หนึ่งใน
สามของสมาชิกทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเมื่อ ถึงกำหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้ขยายเวลาออกไปอีก 1 ชั่วโมง แต่เมื่อครบกำหนดเวลาที่ขยายออกไปแล้ว ยังมี
สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ก็ให้เลื่อนการประชุมคราว นั้นออกไป และให้มีการจัดประชุมใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง หลังจากเวลาได้ล่วงเลยมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่จะต้องไม่เกิน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้เลื่อนประชุม ใน
ครั้งแรก ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญ ที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่อีก ให้
ถือว่าการประชุมสามัญ เป็นอันยกเลิก สำหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิก เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน
เท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ 29.การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็น เกณฑ์
แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 30.ในการประชุมใหญ่ของชมรมฯ ถ้าประธานชมรมฯ และรองประธานฯ ไม่เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใด คนหนึ่งให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการ
ประชุมนั้น

หมวดที่ 5
การเงินและ ทรัพย์สิน

ข้อ 31.การเงินและทรัพย์สินทั้งหมด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของชมรมฯ ถ้ามีให้นำฝากไว้ใน
ธนาคาร ที่คณะกรรมการมีมติให้เปิดบัญชีไว้
ข้อ 32.การลงนามในตราสารการเงิน และ/หรือเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้องของชมรมฯ จะต้องมีลายมือชื่อของประธาน
ชมรมฯ หรือผู้ทำการแทน ลงนามร่วมกัน
ข้อ 33.ให้เหรัญญิกของชมรมฯ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของ ชมรมฯได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ถ้าเกินกว่านี้จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะ กรรมการ และคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้
ครั้งละไม่ เกิน………………….............. บาท (.................................................................................)
ถ้า จำเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมใหญ่ของชมรม
ข้อ 34.ให้เหรัญญิก มีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่า
จำนวนนี้จะต้องนำฝากธนาคารในบัญชีของชมรมฯทันทีที่มีโอกาสอำนวย ให้
ข้อ 35.เหรัญญิกจะต้องทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลัก วิชาการและการรับหรือจ่ายเงินทุก
ครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของประธานชมรมฯ หรือรองประธานฯ ร่วมกับเหรัญญิก พร้อมกับ
ประทับตราของชมรมฯทุกครั้ง

หมวด ที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกชมรมฯ

ข้อ 36.ข้อบังคับของชมรมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิก
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสามของสมาชิกทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิก ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ข้อ 37.การเลิกชมรม จะเลิกได้ ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของชมรม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติของที่
ประชุมใหญ่ที่ให้ชมรมฯจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกที่เข้าประชุมทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิก ทั้งหมด
ข้อ 38.เมื่อชมรม ต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของชมรมฯ ที่เหลืออยู่ หลังจากที่ได้ชำระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้บริจาคเป็นสาธารณะประโยชน์
หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล

ข้อ 39.ข้อบังคับฉบับนี้ ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่ชมรมได้รับมติจากที่ประชุมกรรมการชมรมในครั้งแรกให้จัดตั้งเป็นชมรมได้ เป็นต้นไป
ลงชื่อ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง ผู้จัดทำข้อบังคับ
( เลขานุการชมรมจักรยานเทศบาลเมืองปากน้ำ )
_____________________________________________________________________________________
รายชื่อคณะกรรมการ ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ
ณ. วันที่ 17 สิงหาคม 2555

ประธานกิตติมศักดิ์ นายกเทศมนตรี ศิริ จั่นฮวบ
1 ประธานชมรมฯ นายชัย ชัยพัฒนศักดิ์ (โทร 081-484-3xxx)
2 รองประธานชมรมฯ คนที่1 นาย สุวรรณ สิงห์แก้ว (โทร 081-905-9628)
3 รองประธานชมรมฯ คนที่2 นาย วิสิทธิ์ มณไฑวงศ์ (โทร 089-822-6917)
4 เลขานุการชมรมฯคนที่1 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง (โทร 081-852-1582) E-mail: filzonedsi@gmail.com
5 เลขานุการชมรมฯคนที่2 นายณรงค์ศักดิ์ นิลรัตนโอภาส (โทร 084-455-7439) E-mail: narongsak-nil@hotmail.com
6 เหรัญญิกชมรมฯ นายสนอง ปรุงปลื้ม (โทร 080-294-2314)
7 ปฎิคมชมรมฯ คนที่1 นายชยุต เมืองประเทศ (โทร 081-484-1947)
8 ปฎิคมชมรมฯ คนที่2 นายสาสุข ศรีฟองจันทร์ (โทร 086-988-6344)
9 นายทะเบียนชมรม ฯคนที่1 นายสุรพล ทรงประเสริฐชัย (โทร 081-803-2624)
E-Mail: suraphol08@windowslive.com
10 นายทะเบียนชมรม ฯคนที่2 นายถวิล รอบคอบ (โทร 085-066-1909)
11 ประชาสัมพันธ์ชมรม ฯ คนที่1 นายมั่น ลัดใหม่ (โทร 081-838-7739)
12 ประชาสัมพันธ์ชมรม ฯ คนที่2 นายผัด มูลกัญญา (โทร 081-935-3006)
13 กรรมการชมรม ฯ นายยุทธ มหาพาน (โทร086-954-3141)
14 กรรมการชมรมฯ นายสมจิตร นาคเจริญ (โทร 083-929-1806)
15 กรรมการชมรมฯ นายป่วน วงศ์กำภู (โทร 085-334-7438)
16 กรรมการชมรมฯ นายสมเดช วิเท (โทร 081-734-2310)
17 กรรมการชมรมฯ นายสุธี จันธนสุต (โทร 084-707-8601)
18 กรรมการชมรมฯ นายกฤต วีรสมัย (โทร 087-363-4310)
_____________________________________________________________________________________
แก้ไขล่าสุดโดย grit เมื่อ 17 ก.ย. 2012, 19:57, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.

Re: ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

โพสต์ โดย grit » 13 ส.ค. 2012, 08:08

รูปตรา ของชมรม และรูปเสื้อ
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปเสื้อสมาชิกชมรมฯ คุณแอ๊ดส่งมาให้

ใช้แบบที่ 2
รูปภาพ
รูปภาพ
แนบไฟล์
P1000255.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย grit เมื่อ 29 ส.ค. 2012, 11:20, แก้ไขไปแล้ว 5 ครั้ง.

Re: ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

โพสต์ โดย ครูต๋อย » 13 ส.ค. 2012, 12:44

ปั่นอยู่แถวไหนครับ ผมอยู่แแถวมิตรไมตรี19ยากรวมกลุ่มทำกิจกรรมด้วยครับ

Re: ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

โพสต์ โดย พงษ์เทพ » 13 ส.ค. 2012, 13:09

แสดงความยินดีกับชมรมใหม่ด้วยครับ
จักรยานก็ช่วยโลกได้
BIKE CAN SAVE THE WORLD

Re: ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

โพสต์ โดย อดิศักดิ์ หวังสมนึก » 13 ส.ค. 2012, 14:53

สวัสดีครับผมโอ๊ด.ที่มาปั่นเทียนทะเลด้วยกัน(หำพาเที่ยว)จำได้ไหมครับ.มีทิปไหนชวนไปด้วยนะครับ
ทุกนาทึทึ่ผ่านไปคือชึวิตทึ่สั้นลง

Re: ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

โพสต์ โดย phairath_joe » 13 ส.ค. 2012, 22:10

สวัสดีครับ ปั่นคนเดียวบ้าง ไปกับกลุ่มอื่นๆบ้าง บ้านใกล้ รร.สตรี สป.ครับ ถ้ามีโอกาศคงได้ร่วมปั่นกันนะครับ
ไพรัตน์ ต้นทองคำ
08-5497-1469 line : phairath

"ชีวิตก็เหมือนการขี่จักรยาน หากไม่อยากล้มก็ต้องออกแรงปั่นไปเรื่อยๆ"
“Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving” -Albert Einstein

Re: ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

โพสต์ โดย reckless.ssr » 13 ส.ค. 2012, 23:19

อดิศักดิ์ หวังสมนึก เขียน:สวัสดีครับผมโอ๊ด.ที่มาปั่นเทียนทะเลด้วยกัน(หำพาเที่ยว)จำได้ไหมครับ.มีทิปไหนชวนไปด้วยนะครับ

สวัสดีครับ....จำได้ไม๊ใคร.....
viewtopic.php?f=56&t=382572 <สรุปทริป ป้อมยุทธนาวี ชิมกุ้งเหยีดวัดสาขลา
viewtopic.php?f=56&t=385501 < Car Free Day ๒๕๕๔

Re: ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

โพสต์ โดย reckless.ssr » 13 ส.ค. 2012, 23:21

ครูต๋อย เขียน:ปั่นอยู่แถวไหนครับ ผมอยู่แแถวมิตรไมตรี19ยากรวมกลุ่มทำกิจกรรมด้วยครับ

เมื่อเร็วฯนี้โทรไปหาแล้วไม่เห็นรับโทรศัพท์เลย
viewtopic.php?f=56&t=382572 <สรุปทริป ป้อมยุทธนาวี ชิมกุ้งเหยีดวัดสาขลา
viewtopic.php?f=56&t=385501 < Car Free Day ๒๕๕๔

Re: ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

โพสต์ โดย reckless.ssr » 13 ส.ค. 2012, 23:25

grit เขียน:ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ


ขอแสดงความยินดีด้วยคร๊าบ..........ช.ร.จักรยานเทศบาลเมืองปากน้ำ ส.ป
viewtopic.php?f=56&t=382572 <สรุปทริป ป้อมยุทธนาวี ชิมกุ้งเหยีดวัดสาขลา
viewtopic.php?f=56&t=385501 < Car Free Day ๒๕๕๔

Re: ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

โพสต์ โดย NOKNICE » 14 ส.ค. 2012, 10:18

สวัสดีครับพี่ ผมนก อยู่ ซ.มังกร :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Re: ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

โพสต์ โดย grit » 14 ส.ค. 2012, 16:32

เทศบาลเมืองปากน้ำ-หน้า 9 viewtopic.php?f=57&t=537509&start=120
ปากน้ำ inter team หน้า555 viewtopic.php?f=418&t=392828&start=8310
บางแก้วไบค์ หน้า900 viewtopic.php?f=57&t=341187&start=13485
แก้ไขล่าสุดโดย grit เมื่อ 18 ธ.ค. 2012, 08:09, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

โพสต์ โดย TANKZING » 14 ส.ค. 2012, 19:01

สวัสดีครับ เพื่อนๆนักปั่นทุกท่าน เป็นกำลังใจ และเป็นกำลังช่วยปั่นให้กับชมรมน้องใหม่ด้วยนะครับ

Re: ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

โพสต์ โดย TANKZING » 14 ส.ค. 2012, 19:05

ครูต๋อย เขียน:ปั่นอยู่แถวไหนครับ ผมอยู่แแถวมิตรไมตรี19ยากรวมกลุ่มทำกิจกรรมด้วยครับ

ชมรมตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทรัพย์บุญชัย ถ.ศรีนครินทร์ ใกล้ รพ.เปาโลสมุทรปราการครับ เร็วๆนี้จะมีรายการกิจกรรมการปั่นมาให้ทราบ รอคุณกริชรวบรวมเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบที่นี่ แล้วมาปั่นด้วยกันนะครับ

Re: ชมรมจักรยาน เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ

โพสต์ โดย TANKZING » 14 ส.ค. 2012, 19:08

phairath_joe เขียน:สวัสดีครับ ปั่นคนเดียวบ้าง ไปกับกลุ่มอื่นๆบ้าง บ้านใกล้ รร.สตรี สป.ครับ ถ้ามีโอกาศคงได้ร่วมปั่นกันนะครับ

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ อยากให้มาร่วมกันปั่นออกกำลังกายกันเยอะๆครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน