ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

โพสต์ โดย praditคลองแงะ » 08 มิ.ย. 2009, 20:16

ประเภท A ชาย

รุ่นทั่วไป
ที่1 นายสันติภาพ โอสถทิพย์บำรุง ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช
ที่2 นายสุรศักดิ์ ทวีสมาน บีชบอย ภูเก็ต
ที่3 นายธีรศักดิ์ บูญช่วย บีชบอย ภูเก็ต
ที่4 นายอนันต์ สุขศรีสินธุ์ KAMALA PHUKET
ที่5 นายสุริยา แสงบุญ ปุ้ม MTB ลพบุรี


รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ที่1 นายอมรศักดิ์ สมบูรณ์ ภูเก็ตฟรีสไตล์
ที่2 นายอิสรูณย์ มะอูเซ็ง กองบิน 56
ที่3 นายณัฐนันท์ สมารี ฟรีไทเกอร์ ตรัง
ที่4 นายนิเซะ เจ๊ะแว ซาไก ยะลา
ที่5 นายวัชรพงษ์ นาลักษณ์ บีชบอย ภูเก็ต


รุ่นอายุ30-34ปี
ที่1 นายปริญญา รักษาวงศ์ จันดี
ที่2 นายสุเทพ ปกสกุล ปริกไบค์
ที่3 นายปิยะชัย พรหมมาศ ถลางภูเก็ต
ที่4 นายวัฒนา นวลเพ็ง ออส-บอน บ้านพรุ
ที่5 นายทิวากร เอกเสถียรรัตน์ บีชบอย ภูเก็ต


รุ่นอายุ35-39ปี
ที่1 นายพันธ์ลพ ชาญภัทร แสบไบค์ หาดใหญ่
ที่2 นายพงษ์ศักดิ์ เพชรส่ง X-treme BIKE HATYAI
ที่3 นายยุทธนา ชูแก้ว แสบไบค์ หาดใหญ่
ที่4 นายธเนศ ศรีมาลา แสบไบค์ หาดใหญ่
ที่5 นายธนกฤต ตระบินพฤกษ์ All Will Bike หาดใหญ่


รุ่นอายุ40-44ปี
ที่1 นายอรรนพ กิ้มเส้ง เมืองไทยคลองแงะ-เขามีเกียรติ
ที่2 นายพรศักดิ์ พรหมทอง ท่าชนะไบค์
ที่3 นายรัฐกร นิลกำจร ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช
ที่4 นายเสฐฏวุฒิ แซ่ลิ่ม ถลางภูเก็ต
ที่5 นายบุญเอก ลีลารุจิเจริญ แซดทีม หาดใหญ่


รุ่นอายุ45-49ปี
ที่1 นายสมยศ พวงจิตร จักรยานภูเก็ต
ที่2 นายทวี อยู่นุ่ย สัฐธรรม สุราษฏร์ธานี
ที่3 นายสิทธิโชค ว่องวิทยา สัฐธรรม สุราษฏร์ธานี
ที่4 นายพิมูล จินตนะ กฟผ หาดใหญ่
ที่5 นายอนุวรรตณ์ ฐิติรัตนศาสน์ TK Bike ปัตตานี


รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
ที่1 นายบุญเสริม ตันตินิจกุล จักรยานสงขลา
ที่่2 นายชัยยุทธ กลิ่นขจรวงศ์ หาดใหญ่
ที่3 นายสมโพทธิ์ ทองเหล็ง แสบไบค์หาดใหญ่
ที่4 นายเจริญ ยังรอด ภูเก็ตฟรีสไตล์
ที่5 นายอภิชาติ ว่องปฏิพัทธิ์ แซดทีม หาดใหญ่
ประเภท B ชาย


รุ่นทั่วไป
ที่1 นายสุธน จันวดี จำรูญไดนาโม หาดใหญ่
ที่2 นายอำนาจ เหงี่ยมไพศาล ขนอมไบค์
ที่3 นายมะยูโซะ เจ๊ะฮะ จักรยานปัตตานี และทีเคไบค์
ที่4 นายอัมรินทร์ ไม่สะพร่าว กมลา ภูเก็ต
ที่5 นายธานี สารินทร์ SDL WONGA BIKE RIDER


รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ที่1 เด็กชายชลธาร สัตย์มั่น ภูเก็ตฟรีสไตล์
ที่2 เด็กชายสตานนท์ มณีปรีชา เสือท่าโพธิ์
ที่3 เด็กชายบัสรี อาแวสนี จาหนันไบค์
ที่4 เด็กชายอิมรอน ยิงจอระเละ ซาไก ยะลา
ที่5 เด็กชายเอกภาพ โอสถทิพย์บำรุง ชมรมนครศรีธรรมราช


รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ที่1 นายธนพล โสภณรัตน์ ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช
ที่2 นายกาแขน หมัดสุไหลหมาน ฉลุงไบค์
ที่3 นายอารีฟ นือเร็ง BC Nai Bike
ที่4 นายนิฟิกรี ดือราแม POWER BIKE
ที่5 นายถิรกิตติ์ อินทรคง แหลมทอง MTB (ปากพะยูน)


รุ่นอายุ30-34 ปี
ที่1 นายสุขเกษม บุญศรี แสบไบค์ หาดใหญ่
ที่2 นายอับดุลเลาะห์ สาและ TK BIKE YALA
ที่3 นายเกียติวัฒน์ ชูพงศ์ CRAZY DOG หาดใหญ่
ที่4 นายนิวัฒน์ พงศานนท์ ถลางภูเก็ต
ที่5 นายชารีฟร์ แวทะมะ TK BIKE


รุ่นอายุ35-39ปี
ที่1 นายก่อเส็ม ยักหมาน ปริกไบค์
ที่2 นายนิพล คำแป้น สภ.แม่ลาน
ที่3 นายสมโพธน์ กรงไกรจักร donsak healthy bike
ที่4 นายสมานชัย ยีต่อเหล๊าะ แสบไบค์ หาดใหญ่
ที่5 นายปฐวี ธนโสภณพิพักธ์ จักรยานนครศรีธรรมราช


รุ่นอายุ40-44ปี
ที่1 นายนนชัย ศรีแสง เมืองไทยคลองแงะ
ที่2 นายสมพร แซ่ฮั่ว สนง.ตำรวจแห่งชาติ
ที่3 นายพัลลภ พลัดหนู เมืองไทยคลองแงะ
ที่4 นายบรรจบ บุญเลิศ สิงหนครทีม
ที่5 นายจำเริญ ศิริพร ชมรมจักรยานเสือภูเขา อ.นาทวี
รุ่นอายุ45-49ปี
ที่1 นายสืบศักดิ์ ปานสกุล บีชบอย ภูเก็ต
ที่2 นายมือนิน แลกเม๊าะ จาหนันไบค์
ที่3 นายคนาวุฒิ เก้ากังกิจติโชค ปั่นเพื่อสุขภาพ หาดใหญ่
ที่4 นายนิรัตน์ พลด้วง กฟผ.หาดใหญ่
ที่5 นายธัญเทพ โชติแก้ว หาดใหญ่ ลื่นไหลรุ่นอายุ50-54ปี
ที่1 นายธงชัย เพราะดีงาม SPL ศาลายาดีไซน์
ที่2 นายอนุชา ยี่กฤษฏาวงศ์ ชมรมจักรยานหาดใหญ่
ที่3 นายไพโรจน์ คะนันชาติ บ้านพรุ
ที่4 นายสิทธา หาญอักษรณรงค์ เสือสองทะเล
ที่5 นายวิรัช เจริญดี แสบไบค์ หาดใหญ่


รุ่นอายุ 55-59 ปี
ที่1 นายศรีชัย เอี่ยมถาวร ภูเก็ตฟรีสไตล์
ที่2 นายบุญชัย จันทรบูลย์ แสบไบค์ หาดใหญ่
ที่3 นายสุชัย ออฟูวงศ์ ภูเก็ต ฟรีสไตล์
ที่4 ด.ต.ไพศาล พวงสอน บอร์เดอร์ไบค์ สะเดา
ที่5 นายสมศักดิ์ ยืนตระกูล แสบไบค์ หาดใหญ่รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ที่1 นายวิชา ชูประวัติ สันกาลาคีรี
ที่2 นายสมชาย ขวัญพิเชษฐ์สกุล สมิหลาบีช
ที่3 นายมนัส รัตนสาร เสือสองทะเล
ที่4 นายอาคม เปรมเสมานนท์ บ้านพรุ
ที่5 นายอาแซ แวซู BIKE CORNER SATUNรุ่นมือใหม่อายุไม่เกิน 39 ปี
ที่1 นายซาเฮะ กามา บีซีไนน์ ไบค์
ที่2 นายมูฮาหมัดฮัลมาอีน ลือเบลุวง บีซีไนน์ ไบค์
ที่3 นายโกศล มุสิกรังศรี เสือสองทะเล
ที่4 นายสวัสดิ์ ดาอี ปริกไบค์
ที่5 นายศักดิ์กริยา หมัดสกุล ตะรุเตาไบค์รุ่นมือใหม่อายุ 40 ปีขึ้นไป
ที่1 นายสุบรรณ สุวรรณทิพย์ ---
ที่2 นายสาธิต บุญธรรม เสือสองทะเล
ที่3 นายปูศักดิ์ อุตตมะปรจกรม สมิหลาบีช
ที่4 นายณรงค์วิทย์ เจนเศรษฐวัช X-TREME
ที่5 นายกีรติ เชียงสวน ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช

ประเภท B หญิง

รุ่นทั่วไป
ที่1 เด็กหญิงเสาวนียฺ์ สลำยาตี สันกาลาคีรี
ที่2 นางสาวธนินี นนทิการ พญาตานี
ที่3 เด็กหญิงปิยนุช สีดอกบวบ เสือหลักเขต ตรัง


รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป
ที่1 นางสุวิณา เก้ากังกิจติโชค ปั่นเพื่อสุขภาพ หาดใหญ่
ที่2 นางสุพิศ คงสุวรรณ พี กรุ๊ปไบค์ นครศรีธรรมราช
ที่3 นางณัฐิดา สมาธิ FREE TIGER ตรัง


ประเภท C ชาย

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ที่1 เด็กชายธนวรรธ อุไรกิจ พี กรุ๊ปไบค์
ที่2 เด็กชายตรีวุฒิ ศรีสุขใจ พี กรุ๊ปไบค์
ที่3 เด็กชายพัทวี ปกสกุล กัมมลา ภูเก็ต
ที่4 เด็กชายบูงฮาน เจ๊ะฮะ บีซี ไนน์ไบค์
ที่5 เด็กชายมิ่งเมือง บัวงามวิสุทธิ์ นครศรีธรรมราช
ประเภท C หญิง

รุ่นอายุไม่เกิน12ปี
ที่1 เด็กหญิงกันธิมา หล้ายยาแม สันกาลาคีรี ทรายขาว
ที่2 เด็กหญิงฮาเอล ขุนปลัด สันกาลาคีรี ทรายขาว
ที่3 เด็กหญิงจารุวรรณ เจริญพู่ประเสริฐ --
ที่4 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ประสุธรรม ไบค์ คอร์เนอร์ จ.สตูล
ที่5 เด็กหญิงณัฐธิดา เชียงสวน ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช


****หากรายชื่อมีความผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย *******

Re: ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

โพสต์ โดย praditคลองแงะ » 08 มิ.ย. 2009, 21:04

[b]ชมรมจักรยานเสือภูเขาคลองแงะขอขอบคุณทุกๆชมรมและทุกท่านที่ร่วมแข่งขันในครั้งนี้
ขอขอบคุณคุณหมอรุ่งโรจน์ กั่วพานิช โกอู่ ตรัง คุณบุญเสริม และอีกหลายท่านที่ได้มาช่วย หากมีสิ่งใดผิดพลาดก็ขออภัย ณ โอกาสนี้[/
b]

Re: ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

โพสต์ โดย blackjemis » 09 มิ.ย. 2009, 10:14

เจ้าภาพเปิดหัวแล้ว พวกผมก็ขอนำภาพการแข่งขันมานำเสนอเลยนะครับ ภาพบางภาพขอไม่นำเสนอนะครับ โดยเฉพาะตรงสามศร ก่อนเข้าเส้นชัย คนที่บาดเจ็บ ขอให้หายไวๆนะครับ รวมทั้งตากล้องทีมผมด้วย เสียงว่า กล้องพังเลย เชิญรับชมได้เลยครับ :lol:


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ในสงครามและความรัก จงอย่าถามหาความยุติธรรม

Re: ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

โพสต์ โดย blackjemis » 09 มิ.ย. 2009, 10:16

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ในสงครามและความรัก จงอย่าถามหาความยุติธรรม

Re: ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

โพสต์ โดย blackjemis » 09 มิ.ย. 2009, 10:20

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ในสงครามและความรัก จงอย่าถามหาความยุติธรรม

Re: ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

โพสต์ โดย blackjemis » 09 มิ.ย. 2009, 10:24

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ในสงครามและความรัก จงอย่าถามหาความยุติธรรม


Re: ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

โพสต์ โดย blackjemis » 09 มิ.ย. 2009, 10:49

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ในสงครามและความรัก จงอย่าถามหาความยุติธรรม

Re: ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

โพสต์ โดย blackjemis » 09 มิ.ย. 2009, 10:53

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ในสงครามและความรัก จงอย่าถามหาความยุติธรรม

Re: ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

โพสต์ โดย blackjemis » 09 มิ.ย. 2009, 10:57

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
ในสงครามและความรัก จงอย่าถามหาความยุติธรรม

Re: ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

โพสต์ โดย blackjemis » 09 มิ.ย. 2009, 10:59

ชาวสปิริต เจอกันใหม่ สนามโคกเมา ขอบคุณครับ
ในสงครามและความรัก จงอย่าถามหาความยุติธรรม

Re: ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

โพสต์ โดย suton janwadee » 09 มิ.ย. 2009, 19:18

ทำไมรูปที่1กะที่2รุ่นโอเพ่นบีไม่เห็นจั๋กกะมีสักรูปเลย ที่สามสี่ห้ามีกันครบเลย ว๋าอดดูท่าดาวร์เลยเเย่ยัง ตอนไต่เนินก็ไม่มี ตอนดูดกัน...(ทางเรียบ)ก็ไม่มี

Re: ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

โพสต์ โดย spawn10 » 09 มิ.ย. 2009, 19:54

เรามันคนไม่หล่อสาวๆๆเลยไม่ถ่ายรูป รึว่ามาเร็วไปล่ะเนี้ยที่หลังมาช้าซักหน่อยคงมีรูปมั่ง
อิอิ แซวเล่นครับ
แอบแซง/แทงข้างหลัง
แรงไม่มาก//แต่กระชากได้ใจ

ชอบมองตูดเพื่อนเวลาลมแรง

Re: ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

โพสต์ โดย dennena » 09 มิ.ย. 2009, 19:59

suton janwadee เขียน:ทำไมรูปที่1กะที่2รุ่นโอเพ่นบีไม่เห็นจั๋กกะมีสักรูปเลย ที่สามสี่ห้ามีกันครบเลย ว๋าอดดูท่าดาวร์เลยเเย่ยัง ตอนไต่เนินก็ไม่มี ตอนดูดกัน...(ทางเรียบ)ก็ไม่มี

ที่1 ที่2 open b ปั่นเร็วเกินคับท่าน ถ่ายไม่ทัน
โดยเฉพาะ ที่ 1 เร็ว เจง ๆ เรย อ่า
นัตถิ สันติ ปรังสุขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี

Re: ผลการแข่งขัน คลองแงะเสือภูเขา ครั้งที่ 9 วันที่ 7 มิถุนายน

โพสต์ โดย blackjemis » 09 มิ.ย. 2009, 22:28

suton janwadee เขียน:ทำไมรูปที่1กะที่2รุ่นโอเพ่นบีไม่เห็นจั๋กกะมีสักรูปเลย ที่สามสี่ห้ามีกันครบเลย ว๋าอดดูท่าดาวร์เลยเเย่ยัง ตอนไต่เนินก็ไม่มี ตอนดูดกัน...(ทางเรียบ)ก็ไม่มี


เดี่ยว รอดูในกล้องเงาะน้อยอีกตัวครับ ยังไม่ได้ลง กล้องตัวนี้สงสัยไปประจำจุดไม่ทันครับ เพราะไปไวเกิน :lol: อยากมีรูปเยอะๆปั่นช้าๆสิครับ :lol:
ในสงครามและความรัก จงอย่าถามหาความยุติธรรม


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน