......บันทึกการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานักเรียนชั้นประถมศึกษา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

......บันทึกการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานักเรียนชั้นประถมศึกษา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

โพสต์ โดย mtb_2009 » 14 ก.พ. 2013, 11:14

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย
สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยความสนุก ปลอดภัย

โดยมีนายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ให้ความกรุณาเดินทางมามอบรางวัลให้กับเด็กๆและเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน...(ครั้งแรกในประเทศไทย)
รูปภาพ

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
"แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2553"

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ


ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานักเรียนประุถมศึกษา "ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย ประจำปี๒๕๕๖

ตามมติที่ประชุมกลุ่มเครือข่ายการศึกษาโพนสูง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปั่นจักรยานของเด็กๆเยาวชนที่ได้ปั่นมาโรงเรียนเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว จะสนับสนุนส่งเสริมการปั่นจักรยานได้อย่างไร เพื่อให้เด็กๆเยาวชนได้ปั่นจักรยานด้วยความสนุก มีความสุข และปลอดภัย จึงเห็นควรเพิ่มการปั่นจักรยานเสือภูเขาระดับประถมศึกษาเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาเข้าไว้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายการศึกษาโพนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต๓ ที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กๆและเยาวชนเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้ว

กลุ่มเครือข่ายการศึกษาโพนสูง ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกสอนวิธีการปั่นจักรยานให้ปลอดภัย เพื่่่อสุขภาพที่แข็งแรง สร้างค่านิยมในทางที่ดีให้กับเด็กๆและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 256 จนถึงวันแข่งขัน โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาโพนสูงเข้าร่วมจำนวน ๗ โรงเรียน ประกอบด้วย...
๑.โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว (สถานที่จัดงาน)
๒.โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๓.โรงเรียนบ้านโพนสูง
๔.โรงเรียนบ้านห้วยทอง
๕.โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ
๖.โรงเรียนบ้านนาลานข้าว
๗.โรงเรียนบ้านกกเหียน

รูปภาพ

การแข่งขัน เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ผ่านมา
สนามจักรยานรอบหมู่บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ


ดำเนินการแข่งขัน โดย...อาจารย์บพิตร คำมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย ที่มีความชื่นชอบและรักการปั่นจักรยาน ร่วมกัีบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย
แก้ไขล่าสุดโดย mtb_2009 เมื่อ 23 ส.ค. 2013, 23:08, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: ......ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

โพสต์ โดย mtb_2009 » 14 ก.พ. 2013, 11:19

ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประเภทนักเรียนชั้นประถมศึกษา(หญิง)

ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 8 ปี จำนวน 3 คน แข่งขัน 1 รอบ
อันดับที่1 เด็กหญิงชวิญญา พรหมโสภา
อันดับที่2 เด็กหญิงเจจิรา พรมมาวรรณ
อันดับที่3 เด็กหญิงมณีรัตน์ แก้วแจ่ม
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย mtb_2009 เมื่อ 14 ก.พ. 2013, 11:40, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: ......ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

โพสต์ โดย mtb_2009 » 14 ก.พ. 2013, 11:25

ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 10 ปี จำนวน 8 คน แข่งขัน 1 รอบ
อันดับที่1 เด็กหญิงชุลีพร สุธงษา
อันดับที่2 เด็กหญิงญานิสา ตุไลลา
อันดับที่3 เด็กหญิงนฤมล วังคีรี
อันดับที่4 เด็กหญิงกรกนก โสประดิษฐ์
อันดับที่5 เด็กหญิงศริวิภา พรหมรักษา
อันดับที่6 เด็กหญิงดารินทร์ พรมมาวัน
อันดับที่7 เด็กหญิงธนภรณ์ พรหมดี
อันดับที่8 เด็กหญิงเปรมาดี วังคีรี
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย mtb_2009 เมื่อ 14 ก.พ. 2013, 11:32, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: ......ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

โพสต์ โดย mtb_2009 » 14 ก.พ. 2013, 11:27

ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 4 คน แข่งขัน 1 รอบ
อันดับที่1 เด็กหญิงจิรารัตน์ โสประดิษฐ์
อันดับที่2 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โสประดิษฐ์
อันดับที่3 เด็กหญิศสิธร สาระแสน
อันดับที่4 เด็กหญิงพรพิมล นนทะโคตร
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: ......ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

โพสต์ โดย mtb_2009 » 14 ก.พ. 2013, 11:31

ประเภทหญิง อายุเกิน 12 ปี(Open) จำนวน คน แข่งขัน 2 รอบ
อันดับที่1 เด็กหญิงนันทิยา สุภาษิ
อันดับที่2 เด็กหญิงประวีณา ศรีบุรินทร์
อันดับที่3 เด็กหญิฐิติชญา ปลิงตา
อันดับที่- เด็กหญิงนิตยา พิมพ์เสนา(ยางรั่ว)
อันดับที่- เด็กหญิงนิตยา กันทะ(ยางรั่ว)
รูปภาพ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: ......ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

โพสต์ โดย mtb_2009 » 14 ก.พ. 2013, 11:39

ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประเภทนักเรียนชั้นประถมศึกษา(ชาย)

ประเภทชาย อายุไม่เกิน 8 ปี จำนวน 7 คน แข่งขัน 1 รอบ
อันดับที่1 เด็กชายณัฐพล เนธิบุตร
อันดับที่2 เด็กชายวิศรุต พงศ์ศุภรัตนย์
อันดับที่3 เด็กชายพงศ์พล เนธิบุตร
อันดับที่4 เด็กชายจิณณะพัฒน์ อินทรปลัด
อันดับที่5 เด็กชายธีรดล เสนหา
อันดับที่6 เด็กชายเอกรินทร์ พิมพ์สารี
อันดับที่7 เด็กชายธนพงษ์ พรหมดี

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย mtb_2009 เมื่อ 19 ก.ค. 2013, 14:41, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: ......ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

โพสต์ โดย mtb_2009 » 14 ก.พ. 2013, 11:46

ประเภทชาย อายุไม่เกิน 10 ปี จำนวน 16 คน แข่งขัน 2 รอบ
(มีเด็กสนใจสมัครจำนวนมาก รับสมัครได้เพียง 16 คนต่อรุ่น เนื่องจากรถจ้กรยานไม่เพียงพอ)
อันดับที่1 เด็กชายสุกัลย์ เนธิบุตร
อันดับที่2 เด็กชายธีรภัทร พรหมดี
อันดับที่3 เด็กชายณัฐพล ทรงอยู่
อันดับที่4 เด็กชายพีรพงษ์ พรหมมาวัน
อันดับที่5 เด็กชายชัยวฒน์ โสประดิษฐ์
อันดับที่6 เด็กชายศุภวิทย์ สุหพร
อันดับที่7 เด็กชายนันทกานต์ นันทบุตร
อันดับที่8 เด็กชายวิชัย ประสงค์กุล
อันดับที่9 เด็กชายอภิสิทธิ์ สุคงเจริญ
อันดับที่10 เด็กชายอนุชา สวรรณสิงห์
อันดับที่11 เด็กชายอภิสิทธิ์ โสประดิษฐ์
อันดับที่12 เด็กชายณัฐวัฒน์ ฮาหนั่น
อันดับที่13 เด็กชายธนัฐพลญ์ พิมพ์เสนา
อันดับที่14 เด็กชายเกริดพล ศรีบุรินทร์
อันดับที่15 เด็กชายวรเดช อุ่นแก้ว
อันดับที่16 เด็กชายสมยศ พรหมโสภา

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: ......ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

โพสต์ โดย mtb_2009 » 14 ก.พ. 2013, 11:51

ประเภทชาย อายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 11 คน แข่งขัน 2 รอบ
อันดับที่1 เด็กชายอนุศร โสประดิษฐ์
อันดับที่2 เด็กชายรัฐพงษ์ วังคีรี
อันดับที่3 เด็กชายพงศกร เอี่ยมศิริ
อันดับที่4 เด็กชายอรงกรณ์ อุ่นแก้ว
อันดับที่5 เด็กชายพรพต สิงห์สถิตย์
อันดับที่6 เด็กชายอนุชา สาระมะโน
อันดับที่7 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ศักดิ์
อันดับที่8 เด็กชายพีรภัทร์ พรหมดี
อันดับที่9 เด็กชายธนพัฒน์ บุตรธรรรม
อันดับที่10 เด็กชายพงษ์พัฒน์ โสประดิษฐ์
อันดับที่11 เด็กชายเกียรติศัก ผาปาน
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: ......ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

โพสต์ โดย mtb_2009 » 14 ก.พ. 2013, 11:54

ประเภทชาย อายุเกิน 12 ปี(Open) จำนวน 8 คน แข่งขัน 3 รอบ
อันดับที่1 เด็กชายวุฒิจัง เชื้อบุญมี
อันดับที่2 เด็กชายสุริทัย สุภาษิ
อันดับที่3 เด็กชายสุริยะ สุภาษิ
อันดับที่4 เด็กชายเอนก เครือหงษ์
อันดับที่5 เด็กชายศุภชัย ไชโย
อันดับที่6 เด็กชายพงศกร กอพิมพา
อันดับที่7 เด็กชายพิชัย พรแสน
อันดับที่8 เด็กชายไชยา วังคีรี
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: ......ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

โพสต์ โดย palmkc » 14 ก.พ. 2013, 14:57

โครงการดี ทีมงานสามัคคี ร่วมใจไทเลย ไปให้ถึงฝั่งฝัน

เป็นกำลังใจให้ครับ
LineID: palmkc
Passion Celeste
เมืองทะเลแห่งภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งาม3ฤดู "เมืองเลย"


Re: ......ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

โพสต์ โดย mtb_2009 » 14 ก.พ. 2013, 16:38

piti_246 เขียน:เยี่ยมมาก ..เสียดายไม่ได้ร่วมด้วยเพราะติดเวร :D

ไม่เป็นไรครับ...
ผมก็ไปช่วยเล็กๆน้อยๆช่วงว่างเว้นหน้าที่การงาน...
เอาไว้งานใหญ่ 111 โรงเรียน จาก 3 อำเภอของจังหวัดเลย
กำลังต้องการทีมงานมืออาชีพครับ :D
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: ......ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานักเรียนชั้นประถมศึกษา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

โพสต์ โดย mtb_2009 » 14 ก.พ. 2013, 17:09

"วันของเด็ก"...เป็นอีกวันที่เด็กๆสนุก มีความสุข ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เล่นกีฬาด้วยความสนุก และมีความสุข
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: ......ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานักเรียนชั้นประถมศึกษา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

โพสต์ โดย mtb_2009 » 14 ก.พ. 2013, 17:18

ก่อนการแข่งขันเด็กๆนักเรียนได้เดินแถว...สวยงาม พร้อมเพรียง เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดในการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นการแข่งขันกีฬาประจำปี(ที่ยิ่งใหญ่)ในใจเด็ก
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย mtb_2009 เมื่อ 14 ก.พ. 2013, 20:53, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท

Re: ......ผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานักเรียนชั้นประถมศึกษา"ภูแปกเกมส์" ปั่นด้วยใจ เด็กไทย...ใช่เลย (ครั้งแรกในประเทศไทย)

โพสต์ โดย mtb_2009 » 14 ก.พ. 2013, 17:32

เด็กๆนักเรียนให้ความสนใจเข้าสมัครแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเป็นจำนวนมาก บางรุ่นมีผู้สมัครมาก แต่รับได้จำนวนจำกัดให้เท่ากับจำนวนจักรยาน และมีอีกไม่ใช่น้อยเลยที่ัตัวเล็ก(ขาสั้น)ปั่นจักรยานคันใหญ่ไม่ได้ ถ้าเป็นไปได้ควรเปิดรุ่นการแข่งขันรุ่นรถจักรยานล้อเล็ก (รถของเด็กๆที่ปั่นมาโรงเรียนเป็นประจำอีกรุ่น)

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย mtb_2009 เมื่อ 14 ก.พ. 2013, 20:54, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
เด็กเยาวชนที่ดี คือ อนาคตของประเทศ
สุขภาพที่แข็งแรง คือ อนาคตของผู้อายุเริ่มสูงที่ดี
คิดดีทำดี_KiddeeTumdee.net
โครงการจักรยานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนในชนบท


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน