ผลการแข่งขันKHONKAEN CHAMPIONSHIP CLASSIC 2015

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันKHONKAEN CHAMPIONSHIP CLASSIC 2015

โพสต์ โดย K.Arjanong » 21 ต.ค. 2015, 00:30

ขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่มาร่วมการแข่งขันและเคารพกฏกติกาการแข่งขัน ทำให้การแข่งขันลุล่วงไปได้ด้วยดี
*ต้องขอโทษสำหรับการแจ้งอันดับและลงรูปภาพที่ล่าช้า
หากมีขอติชมหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งมาได้เลยครับ

รับชมภาพการแข่งขันที่ https://www.facebook.com/khonkaenchampi ... lassic2015

videoรุ่น30-39
https://youtu.be/DQubg_j_ECU
https://youtu.be/AuESBJjh5Hg

รุ่น A อายุไม่เกิน 19ปี (ชาย)
1. นายปฐมภพ พลอาจทัน / โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
2. นายวรุตน์ แปะกระโทก / แชมป์ไบค์โคราช
3. นายอนันต์สิทธิ์ ยามี / ESSO Uttaradit
4. นายรัฐศาสตร์ วงษ์พรม / ไก่ย่างเสรีฟาร์ม เขาสวนกวาง
5. นายเสริมลาภ สุวรรณพงษ์ / ขอนแก่น
6. นายชัยรัตน์พงษ์ มาลัยทอง / สันติอีซุซุ เพชรบูรณ์
7. นายธนชิต วงศ์บาตร / SKR สกลนคร
8. นายณัฐพงศ์ พรหมโชติ / Flying Sharks
9. นายธนพงษ์ ชัยพล / กองบิน 23 อุดรธานี
10.นายปริทัศน์ ถิ่นสูงเนิน / Loei cyclingteam

รุ่น B อายุ 20-29ปี (ชาย)
1. นายคุณากร นนทิจันทร์ / ไก่ย่างเสรีฟาร์ม เขาสวนกวาง
2. นายภูมิภัทร สีหาบุญทอง / ไก่ย่างเสรีฟาร์ม เขาสวนกวาง
3. นายภาคภูมิ ค้อมสิงค์ / จั๊วเจริญยนต์
4. นายกุมุท ลิ้มวัฒนชัย / เปรียว
5. Thavone Phonasa
6. นายศราวุฒิ ติ้มสันเทียะ / ราชสีมา78 BIKE fiction
7. นายบุญนำ แต้บ้วนฮวด / CYCAM
8. นายมานะ ทับสิน / ลำนารายณ์
9. นายวิทวัส จันทร์วิสุทธ์สิริ / ปากช่อง
10.นายกิตติ ทองสุข / Nich Cycling Thailand

รุ่น C อายุ 30-39ปี (ชาย)
1. จ่าโทโอกาส บัวลอย
2. นายชาติชาย ตีรถะจารุพงศ์ / TCT ทุ่งสร้างขอนแก่น
3. จ่าเอกเสรี เรืองศิริ / เบี่ยงคี่ ราชนาวี-ไลฟ์แอนด์ลิฟวิ่งไบค์เน็ต - อำนาจเจริญ
4. นายสุรศักดิ์ อโนทัย / ISUZU เพชรบูรณ์
5. Hisashi Takehara / BJCC
6. Mr. Jonathan Beck. / Flying Sharks
7. นายสุขสรรณ วงค์แม้น / Mosso Team
8. นาย วรวุฒิ กิตติกาญจนกุล / CYCAM
9. นายกฤษณา สุรางแก้ว
10.นายณัฐพงษ์ ภูชูธรรม / สว่างดินแดง

รุ่น D อายุไม่เกิน 40-49ปี (ชาย)
1. นายสรรพงศ์ ทานอก / ทีม347
2. นายสุวัชชัย รักถิ่นเกิด / อยุธยาแฟมมิลี่
3. นายวรสิทธิ์ ธาดานุกูลวัฒนา / On Off Cycling
4. Mr.Martin Stephens / Team GB
5. ด.ต. อนุเทพ สีหาไตร / เสือล้องห้อง
6. นายวิชิ ผิวขำ / นิคมอุบลไบค์
7. นายอภิเชษฐ ถาวรพันธ์ทิพย์ / เคียมห้วย
8. นายพีร์ พรานนท์สถิตน์ / On Off Cycling
9. นายวิสันต์ ไตรวรวงศ์ / TCT ทุ่งสร้างขอนแก่น
10.นายปิยพันต์ ชินราช / ปากช่อง

รุ่น E อายุไม่เกิน 50-59ปี (ชาย)
1. นายจิรวิชญ์
2. ร.ต.ท.ธนกร วัฒนปรีดา / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ German Auto
3. นายสมบูรณ์ รัตนไทย / ลำนารายณ์
4. นายสุรพล ช่วนรักษ์ / ปทุมธานี (347)
5. นายสุภัค อริยมรรค / ทีมศิลป์เสรีฯกระบี่
6. นายพงษ์ศักดิ์ แสนล้อม / เปรียว
7. Capt. Sangtae Yum / Flying Sharks
8. นายดิเรก สุดาเดช
9. นายศักดิ์ดา พิณรัตน์ / กรุงเทพฯ
10.นายสมศักดิ์ สรรพสาร / เขาใหญ่ปากช่อง

รุ่น F น้ำหนัก80กก.ขึ้นไป(ชาย)
1. นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร / ตูดติดอาน เเวงน้อย
2. นายกฤษฎา ตระกูลเดิม
3. นายนิติ นาทศิลป์ / เคียมห้วย
4. Mr.Binly (Sengpahchan) / Laos
5. นายจีรวัฒน์ แก้วทุม / เสือสองห้อง
6. นายณัฐพล ดีกลาง / หนองคาย
7. นายอำนาจ จอมคำสิงห์ / เคียมห้วย
8. นายไพโรจน์ อโณทัยไพบูลย์ / นครราชสีมา
9. นายสุภวัตร หอมวุฒิวงศ์ / Loei Cycling
10.นายธนพัฒน์ ภาคใหม่ / อีซูซุ เพชรบูรณ์

รุ่น G ไม่จำกัดอายุ (หญิง)
1. น.ส.ศุภักษร นันตะนะ / Bianchi อำนาจเจริญ
2. น.ส.วิไลวรรณ กุลภา / โสสถสภาทีม
3. ด.ญ.ธนัญญา ใจช่วง / โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
4. นางสาวสโรชา
5. น.ส.กัญญารัตน์ เกษทองหลาง / โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
6. เปมิกา สุวรรณโชติ / โอเลี้ยง (อุดรธานี)
7. น.ส.ศิริลักษณ์ / นครพนม
8. กวินนาฎ บัวสรวง / แชมป์ไบค์โคราช
9. นางสาวศรุตา พนัสอัมพร / Flying Sharks
10.นางรัชนี / เสือเมืองยศ

รุ่น H อายุ60ปีขึ้นไป(ชาย)
1. นายฟรีดริช เปลซ์ / Asia Bike
2. นายสุรชัย ตั้งสุณาวรรณ / Korat Bike
3. นายเฉลียว ม่วงคำ / ลำนารายณ์
4. นายชำนาญ / ท่าบ่อ
5. นายคำดี ถวิลมุญ / MTB เขื่องใน
6. นายชาญชัย บัวสรวง / แชมป์ไบค์โคราช&โชคชัยสเต๊กเบอร์เก้อร์
7. น.อ. ณรงค์ วัฒนะเสน / กรุงเทพฯ
8. นายณรงศักดิ์ จันทร์วิสุทธิ์สิริ / ปากช่อง
9. นายศุภกร เอือมไชสง / ตูดติดอาน
10.นายดำลูน โลหะปาน / ท่าบ่อ

ผลการแข่งขัน (อันดับ11-20)
Khonkaen championship classic 2015
รุ่น A อายุไม่เกิน 19ปี (ชาย)
11.ดช.ปัณณกร บุญพรม / Beam Bike
12.นายเทวินทร์ สุระมณี / แชมป์ไบค์โคราข
13.นายนิธิวัต ประทุมตา / เคียมห้วย
13.นายชาญโชติ ถุงวิชา / ภูเวียง
14.นายธรรมรัตน์ บุตรราช / ไก่ย่างเสรีฟาร์ม เขาสวนกวาง
15.ดช.พรหมมินทร์ สิริวัฒนานนท์ / สโมสรจักรยาน จ.นครราชสีมา
16.นายธนบดี ดวงคำ / ท่าบ่อ
17.นายผไทวัฒน์
18.นายกฤตพร
19.นายชินภัทร อินทุไร / Chilout
20.นายเสริมลาภ สุวรรณพงษ์

รุ่น B อายุ 20-29ปี (ชาย)
11.นายณัฐวัฒน์ สงเคราะห์ / สาเกตนคร
12.นายสรวิชญ์ คุณาวุฒิ / Flying Sharks
13.นายธนภัทร ภูราศรี / เชียงยืน
14.นายสุกรี คำบึงกลาง / นาศรี Bike
15.นายธนากร นาโม / สิงห์ตะวันออกบ้านไผ่
16.นายอรรถพร บุราณ
17.นายประภาส รุจิระวิทยา / VeloPAS (สว่างแดนดิน)
18.นายพิรพงศ์ อินทพงษ์ / แก้วเต่าตกมัน
19.นายชูชาติ ตรีประภากร / มุกไบค์
20.นายชาคริต อิศรางกูร ณ อยุธยา / BT Cycling Club

รุ่น C อายุ 30-39ปี (ชาย)
11.นายธนกร พัฒนกิจสิริ / Muk bike
12.นายอนุชา ติณรัตน์ / เสือสนามบิน
13.นายฉัตรชัย สุดโต / TCT ทุ่งสร้างขอนแก่น
14.นายพงศ์กร ฟอลเล็ต / Loei cyclingteam
15.นายสำรวย แก้วลา / เคียมห้วย
16.GO SENOO / BJCC
17.นายวชิรเพชร เสดสี / ตูดติดอาน เเวงน้อย
18.นายปราโมทย์ เมืองเป้ / สันติ อีซูซุ เพชรบูรณ์
19.นายสักรกฤษ ชัยเสนา / กองทัพภาคที่2
20.นายภาคภูมิ จำปาทอง / สันติ อีซูซุ เพชรบูรณ์

รุ่น D อายุไม่เกิน 40-49ปี (ชาย)
11.Mr.Inthanane Phouthonesy
12.นายเชิดเกียรติ์ เสถบุตร
13.นายสุพจน์ แก้วมาตย์ / เสือภูเม็ง ขอนแก่น
14.นายทศพล ณ นครพนม
15.นายสงวนศักดิ์ ฐิตรัตน์สกุล / ชุมแพ
16.นายพิบูลย์ หันตุลา / เคียมห้วย
17.นายปิยะ กาญจนปรมาภา / TCT ทุ่งสร้างขอนแก่น
18.นายธงชัย หอมชื่น / TCT ทุ่งสร้างขอนแก่น
19.Vanlasin Sthalath / Laos
20.นายอภิเดช เศรษฐีธรรม / Loft Living Team

รุ่น E อายุไม่เกิน 50-59ปี (ชาย)
11.GROUAZEL DEDE / เปรียว(อุดร)
12.นายนิคม สงเคราะห์ / สาเกตนคร
13.นายณรงค์ศักดิ์ มุขพัณฑิตพงศ์ / เสือเขาใหญ่ ปากช่อง
14.Mr. James Porter Flying Sharks
15.นายสมศักดิ์ กาญจนพิมาย / เคียมห้วย
16.นายบพิตร คำมูล / Dansai Pro Cycling
17.นายรังสรรค์ ชำนาญ / จยย.เพื่อสุขภาพ อุบลรัตน์
18.นายบพิตร คำมูล / Dansai Pro Cycling
19.ร.ต. ไชยศิริ ศิริไชยจำนงค์ / TRIO Cycling
20.นายชุมพล พุ่มศรี / จักรยานแก่นคูณ(นายจันทร์ ไบค์ช็อป)

รุ่น F น้ำหนัก80กก.ขึ้นไป(ชาย)
11.ว่าที่ ร.ต.บดินท์ วอนฤทธิ์ / โป๊งเป๊งไบค์
12.นายพงษ์ศักดิ์ พูลลาภ / เสือสนามบิน
13.นายสุริยา พลอามาตร / ขอนแก่น
14.นายกีรติ ชำนิกล้า
15.นายสุภวัตร กอมวุฒิวงค์ / Loei cyclingteam
16.นายสุรศักดิ์ มุขมาคำ / สันติอีซูซุ เลมอนไวน์ เพชรบูรณ์
17.นายปริณณิช สายมณี / TCT ทุ่งสร้างขอนแก่น
18.นายพิพัฒน์ / TCT ทุ่งสร้างขอนแก่น
19.นายชาตรี ศิลารักษ์ / ชนไผ่ ไบค์คลับ
20.นายอลงกรณ์ มานาดี / ลุงหมีดุ๊งดิ๊ง

รุ่น G ไม่จำกัดอายุ (หญิง)
11.นางสาวกัลยา สุวรรณเหมย / เรมอนไวด์
12.นางสาวอัชญา ลอยหมื่นไว / เคียมห้วย
13.นางบังอร ทองประเสริฐ / แชมป์ไบค์โคราช
14.นางสาวพรแก้ว วอทอง / เต่าตกมัน
15.นางจันทนี งามแสง / เต่าตกมัน
16.Padcha Porter / Flying Sharks
17.นางสาวธนิดา โรจนานนท์

รุ่น H อายุ60ปีขึ้นไป(ชาย)
11.นายวิชัย รงรองการสกุล / ท่าบ่อ
12.CAUSSE' JEAN (โคซเซ ช็อง) / KRAWWAN
13.นายไพโรจน์ ปุนนา / ท่าบ่อ
แก้ไขล่าสุดโดย K.Arjanong เมื่อ 30 ต.ค. 2015, 21:13, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: ผลการแข่งขันKHONKAEN CHAMPIONSHIP CLASSIC 2015

โพสต์ โดย ohmy555 » 21 ต.ค. 2015, 11:10

รุ่น B อันดับ 11 - 20 ไม่มีหรอครับ

Re: ผลการแข่งขันKHONKAEN CHAMPIONSHIP CLASSIC 2015

โพสต์ โดย tanok11 » 21 ต.ค. 2015, 12:22

สู้ๆ กระจู๋เพี่ยว

Re: ผลการแข่งขันKHONKAEN CHAMPIONSHIP CLASSIC 2015

โพสต์ โดย chatchawanTERM » 21 ต.ค. 2015, 12:43

มันส์...โดยเฉพาะเนินก่อนถึงเส้นชัย :cry:
ครั้งต่อไปถ้าไม่ติดภาระกิจ...ไปร่วมทรมานสังขารอีกครับ :lol:
........สันติอีซูซุเพพชรบูรณ์.......

Re: ผลการแข่งขันKHONKAEN CHAMPIONSHIP CLASSIC 2015

โพสต์ โดย Dulyavit » 21 ต.ค. 2015, 20:48

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
เหนือกว่า ชัยชนะก็คือเพื่อนที่ดี

Re: ผลการแข่งขันKHONKAEN CHAMPIONSHIP CLASSIC 2015

โพสต์ โดย Chakkawanto » 04 พ.ย. 2015, 15:09

เยี่ยมมากเลยครับ ปีหน้าจัดอีก


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน