หน้า 1 จากทั้งหมด 1

“ลันตา แอดเวนเจอร์ เรซ 2562” วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562

โพสต์แล้ว: 14 พ.ค. 2019, 16:07
โดย nbt
Poster(Thai).jpg“ลันตา แอดเวนเจอร์ เรซ 2562”
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562

หลักการและเหตุผล
การท่องเที่ยว มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวสามารถนาไปสู่การสร้างรายได้ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ
จังหวัดกระบี่ มีสถานที่ท่องเที่ยว และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะทรัพยากร ทางทะเล ชายหาด หมู่เกาะ เช่น เกาะพีพี เกาะลันตา และเกาะห้อง จึงต้องรักษาความมีชื่อเสียง และเพิ่มมนต์เสน่ห์ด้วยการเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Spiritual Tourism) และมีแนวโน้มจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายจึงเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นทางเลือก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในรูปแบบของกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism) ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกับวัตถุประสงค์ในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา หรือเล่นกีฬาเพื่อแข่งขัน นักท่องเที่ยวที่เป็นนักกีฬาและเดินทางมาร่วมการแข่งขัน ยังมีทีมงาน ผู้ติดตาม กองเชียร์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเหล่านี้จะได้เดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เกิดการจับจ่าย ใช้สอยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคท่องเที่ยวและบริการ ดังนั้นกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ โดยการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักกีฬาให้มาท่องเที่ยว ชมการแข่งขันกีฬา ร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมในการแข่งขัน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี


จังหวัดกระบี่ยังได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็น 1 ใน 6 จังหวัดเมืองกีฬา (Sport City) เนื่องจากมีศักยภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ คือมีการส่งเสริม การเล่นกีฬาและออกกาลังกาย มีการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ดังนั้น การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติขึ้น ในจังหวัดกระบี่ จึงเป็นการสนองนโยบายเมืองกีฬา (Sport City) ให้บรรลุเป้าหมายอีกทางหนึ่ง และการจัดกิจกรรมกีฬาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยว และสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด และประเทศ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอาเภอเกาะลันตา และพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัด
3. เพื่อเผยแพร่การรับรู้และปลูกจิตสานึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
4. เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดกระบี่
5. เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมประสบความสำเร็จและสร้างการรับรู้ที่ดีในวงกว้างแก่นักกีฬา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ดำเนินกิจกรรมสามารถนาเสนอแนวทางการบริหารจัดการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งหมด และหากมีเงินคงเหลือหลักจากหักค่าใช้จ่ายให้ส่งมอบเงินดังกล่าวแก่ส่วนราชการในพื้นที่ตามมติของ คณะกรรมการจัดงาน


วันรับอุปกรณ์ : วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : โรงแรมอนันดา ลันตา รีสอร์ท
วันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : จุดเริ่มต้นสะพานสิริลันตา(ลันตาน้อย)

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
สถานที่ โรมแรมอนันดา ลันตา รีสอร์ท

เวลา กิจกรรม
13.00 น. เปิดรับอุปกรณ์การแข่งขัน
18.00 น. ประชุมสื่อมวลชน
19.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
การแสดงต้อนรับนักฬา
เริ่มรับประทานอาหารเย็น
ประชุมชี้แจงการแข่งขัน
20.30 น. สิ้นสุดการรับอุปกรณ์
สิ้นสุดงานเลี้ยงต้อนรับ


วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : สะพานสิริลันตา(ลันตาน้อย) - เกาะลันตาน้อย - เกาะลันตาใหญ่ - สะพานสิริลันตา(ลันตาใหญ่) - โรงแรม ลันตา รีสอร์ท

เวลา กิจกรรม
07.20 น. พิธีเปิดกิจกรรม
07.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬาประเภท เอ็กซ์ตรีม
08.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬาประเภท แอดเวนเจอร์
08.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬาประเภท สปริ้นท์ แอดเวนเจอร์
09.00 น. ปล่อยตัวกิจกรรมการแข่งขัน ลันตา แอดเวนเจอร์ รัน (10,5 กิโลเมตร)
11.00 น. สิ้นสุดกิจกรรมการแข่งขัน ลันตา แอดเวนเจอร์ รัน (10,5 กิโลเมตร)
15.30 น. สิ้นสุดการแข่งขันประเภท เอ็กซ์ตรีม, แอดเวนเจอร์ และ สปริ้นท์ แอดเวนเจอร์
18.30 น. งานเลี้ยงอาหารค่ำและพิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
21.00 น. สิ้นสุดกิจกรรมงานเลี้ยง


รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลางแจ้ง ได้รับความนิยมมากว่า 10 ปี “แอดเวนเจอร์ เรซ” คือการแข่งขันกีฬาที่ต้องใจความพยายามเอาชนะใจและฟันฟ่าขีดจำกัดของตัวเอง ซึ่งโดยทั่วไปจะถูกกำหนดประเภทกีฬาเอาไว้หลากหลายประเภท อาทิ ว่ายน้ำ ปั่นจักรยานเสือภูเขา พายเรือคายัค วิ่งเทรลหรือวิ่งในเส้นทางธรรมชาติ ปีนหน้าผา ซึ่งใช้เวลาแข่งขันระหว่าง 2-8 ชั่วโมงบางรายการอาจจะถึงมากกว่า 10 ชั่วโมง นักกีฬาที่ร่วมแข่งขันต้องมีพื้นฐานด้านการแข่งขันกีฬาและฝึกซ้อมร่างกายให้แกร่งเพียงพอ

“ลันตา แอดเวนเจอร์ 2562”
กิจกรรมการแข่งขันที่จะมาร่วมท้าทาย ให้เหล่าผู้แข็งแกร่งได้มีสนามได้ปะลองความสวามารถพิสูจน์ขีดจำกัดในตัว โดยประกอบไปด้วยกีฬาทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ว่ายน้ำในทะเล, ปั่นจักรยานเสือภูเขา วิ่งในเส้นทางธรรมชาติ และพายเรือคายัค ซึ่งจะแข่งขันกันเป็นทีม ทีมละ 2 ท่านที่จะร่วมแข่งขัน ร่วมสนุกในเส้นทางที่ได้วางไว้ เพื่อพิสูจน์ความสวยงามของทั้ง 2 ฝั่งของเกาะลันตา อันได้แก่ เกาะลันตาน้อยและเกาะลันตาใหญ่ ผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญๆ ของแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะ

ประเภทการแข่งขัน

“ลันตา แอดเวนเจอร์ 2019” เป็นการปลุกกระแสกีฬาที่สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริง ให้หวนกลับมาอยู่ในกระแสนิยมอีกครั้ง และครั้งนี้ได้เพิ่มความท้าทายให้กับนักกีฬาที่ออกกำลังกายอยู่แล้ว ได้มีกิจกรรมแปลกใหม่ไปกว่าเดิม โดยแบ่งประเภทการแข่งขันด้วยกัน 4 ประเภทดังนี้

“แอดเวนเจอร์” แข่งขันแบบทีม ทีมละ 2 คน เส้นทางการแข่งขันไม่เกิน 40 กิโลเมตร ผู้แข่งขันจะต้องนำพาทีมของตนเข้าเส้นชัยด้วยการ วิ่ง ว่ายน้ำ พายเรือคายัค และปั่นจักรยาน ซึ่งสนามแข่งขันจะถูกจัดวางไว้และสลับสับเปลี่ยนโดยไม่มีรูปแบบที่ตายตัว เหมาะสำหรับผู้เริ่มแข่งขัน หรือเรียกว่ามือสมัครเล่น

“เอ็กซ์ตรีม” แข่งขันแบบทีม ทีมละ 2 คน เส้นทางการแข่งขันไม่เกิน 80 กิโลเมตร ผู้แข่งขันจะต้องนำพาทีมของตนเข้าเส้นชัยด้วยการ วิ่ง ว่ายน้ำ พายเรือคายัค และปั่นจักรยาน ซึ่งสนามแข่งขันจะถูกจัดวางไว้และสลับสับเปลี่ยนโดยไม่มีรูปแบบที่ตายตัว เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสามารถแข่งขันระยะยาว หรือเรียกว่ามืออาชีพ

“สปริ้นท์ แอดเวนเจอร์” แข่งขันแบบทีม ทีมละ 2 คน และประเภทเดี่ยว เส้นทางการแข่งขันไม่เกิน 30 กิโลเมตร ผู้แข่งขันจะร่วมแข่งขันด้วยกีฬาเพียง 2 ชนิดคือ ปั่นจักรยานและวิ่งในเส้นทางธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญการแข่งขันว่ายน้ำหรือพายเรือคายัค ทั้งนี้ สเปิดโอกาสให้ลงแข่งขันเป็นทีมหรือประเภทเดี่ยวได้ตามที่ต้องการ

“ลันตา แอดเวนเจอร์ รัน” แข่งขันวิ่งในเส้นทางธรรมชาติ ที่จะได้สัมผัสธรรมชาติได้ไม่แพ้กับการแข่งขันกีฬาระดับแอดเวนเจอร์และเอ็กซ์ตรีมเลยเช่นกัน วิ่งในเส้นทางธรรมชาติเลียชชายหาด และชุมชนได้พบปะวิถีชาวเกาะลันตา ด้วยระยะ 10 กิโลเมตร

ประเภทการแข่งขัน

แอดเวนเจอร์
แข่งขันทีมละ 2 คน
ระยะการแข่งขันรวม 40 กิโลเมตร ประกอบด้วย 4 ประเภทกีฬา
- วิ่งในเส้นทางธรรมชาติ
- ว่ายน้ำ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเหตุ(ทางผู้จัดจัดไว้ให้)
- ปั่นจักรยานในเส้นทางธรรมชาติ
- พายเรือคายัค พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน(ทางผู้จัดจัดไว้ให้)

เอ็กซ์ตรีม
ระยะการแข่งขันรวม 80 กิโลเมตร ประกอบด้วย 4 ประเภทกีฬา
แข่งขันทีมละ 2 คน
- วิ่งในเส้นทางธรรมชาติ
- ว่ายน้ำ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเหตุ(ทางผู้จัดจัดไว้ให้)
- ปั่นจักรยานในเส้นทางธรรมชาติ
- พายเรือคายัค พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน(ทางผู้จัดจัดไว้ให้)

สปริ้นท์ แอดเวนเจอร์
ระยะการแข่งขันรวม 20 กิโลเมตร ประกอบด้วย 2 ประเภทกีฬา
แข่งขันทีมละ 2 คน และประเภทเดี่ยว
- วิ่งในเส้นทางธรรมชาติ
- ปั่นจักรยานในเส้นทางธรรมชาติ

ลันตา แอดเวนเจอร์ รัน ระยะ 10 กิโลเมตร
- วิ่งในเส้นทางธรรมชาติและชุมชนเกาะลันตา

การแบ่งรุ่นอายุ

แอดเวนเจอร์
ประเภทคู่ชายทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 5,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 3,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 2,000 บาท

ประเภทคู่หญิงทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 5,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 3,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 2,000 บาท

ประเภทคู่ผสมชาย-หญิง (ไม่จำกัดอายุ)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 5,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 3,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 2,000 บาท

ประเภทคู่ชายมาสเตอร์ (อายุรวมกันเกิน 80 ปี แต่ไม่เกิน 100ปี)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 5,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 3,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 2,000 บาท

ประเภทคู่ชายแกรนด์มาสเตอร์ (อายุรวมกันเกิน 100 ปี)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 5,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 3,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 2,000 บาท


เอ็กซ์ตรีม
ประเภทชายทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 15,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 5,000 บาท

ประเภทหญิงทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 15,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 5,000 บาท

ประเภทคู่ผสมชาย-หญิง (ไม่จำกัดอายุ)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 15,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 5,000 บาท

ประเภทคู่ชายมาสเตอร์ (อายุรวมกันเกิน 80 ปี แต่ไม่เกิน 100ปี)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 15,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 5,000 บาท

ประเภทคู่ชายแกรนด์มาสเตอร์ (อายุรวมกันเกิน 100 ปี)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 15,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบเงินรางวัลรวม 5,000 บาท

สปริ้นท์ แอดเวนเจอร์
ประเภททีมไม่จำกัดเพศและอายุ (ทีมละ 2 คน)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ

ประเภทชายทั่วไป (เดี่ยว)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ

ประเภทหญิงทั่วไป (เดี่ยว)
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ

ลันตา แอดเวนเจอร์ รัน
ประเภทชายทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 5 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ

ประเภทหญิงทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 5 จะได้รับถ้วยรางวัลท่านละ 1 ใบ

อัตราค่าสมัคร
แอดเวนเจอร์ (ทีมละ 2 คน)
ทีมละ 3,000 บาท หากสมัครก่อนวันที่ 31 มิถุนายน 2562 อัตราพิเศษ จำนวน 2,500 บาท

เอ็กซ์ตรีม (ทีมละ 2 คน)
ทีมละ 3,000 บาท หากสมัครก่อนวันที่ 31 มิถุนายน 2562 อัตราพิเศษ จำนวน 2,500 บาท

สปริ้นท์ แอดเวนเจอร์ (ทีมละ 2 คน)
ทีมละ 3,000 บาท หากสมัครก่อนวันที่ 31 มิถุนายน 2562 อัตราพิเศษ จำนวน 2,500 บาท

สปริ้นท์ แอดเวนเจอร์ (เดี่ยว)
ทีมละ 2,000 บาท หากสมัครก่อนวันที่ 31 มิถุนายน 2562 อัตราพิเศษ จำนวน 1,500 บาท

เทรล แอดเวนเจอร์ (เดี่ยว) วิ่งเส้นทางธรรมชาติระยะ 10 กิโลเมตร (จำนวน 1,000 คน)
ท่านละ 950 บาท หากสมัครก่อนวันที่ 31 มิถุนายน 2562 อัตราพิเศษ จำนวน 750 บาท

สิ่งที่นักกีฬาจะได้รับ
• ประกันอุบัติเหตุในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562
• เสื้อที่ระลึกการแข่งขันตามระยะและประเภทการแข่งขัน
• เหรียญที่ระลึกการแข่งขันตามประเภทและระยะการแข่งขัน
• ถ้วยรางวัลการแข่งขันสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
• เงินรางวัลการแข่งขันสำหรับการแข่งขัน
• อาหารในงานเลี้ยงต้อนรับ 1 มื้อ (วันที่ 5 กรกฎาคม 2562เวลา 19.00-20.30น. เฉพาะผู้แข่งขันประเภท
ADVENTURE , EXTREME และ SPRINT ADVENTURE เท่านั้น สำหรับประเภท TRAIL ADVENTURE สามารถซื้อเพิ่มได้ในราคา 400 บาท )
• อาหารกลางวัน 1 มื้อสำหรับนักกีฬาทุกท่าน
• อาหารในงานเลี้ยงฉลองชัยชนะ 1 มื้อ (วันที่ 6 กรกฎาคม 2562เวลา 18.30-20.30น. เฉพาะผู้แข่งขันประเภท ADVENTURE , EXTREME และ SPRINT ADVENTURE เท่านั้น สำหรับประเภท TRAIL ADVENTURE สามารถซื้อเพิ่มได้ในราคา 400 บาท )


ข้อมูลเพิ่มเติม
Fanpage : Facebook/LantaAdventure
Website : http://www.lantaadventure.com
E-mail : info@tab-agency.com
Call centre : 062-419 6606, 087-518 4666
ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ : http://www.thaimtb.com