ชมรมจักรยาน เพื่อน มนุษย์ ราชบุรี ชวนปั่นทริปต่างๆ

กระดานนี้จะรวมกระทู้กลุ่มย่อยต่างๆ ใครไร้สังกัดหรือกลุ่มตั้งใหม่ สามารถตั้งกระทู้คุยได้ที่ห้องนี้ครับ

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

ชมรมจักรยาน เพื่อน มนุษย์ ราชบุรี ชวนปั่นทริปต่างๆ

โพสต์ โดย PraphaPhan » 12 มิ.ย. 2013, 14:56

:D :Dชมรมจักรยาน เพื่อน มนุษย์ ราชบุรี :P :P
มีความประสงค์ร่วมตัวกันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ออกปั่นกันทุกวันอาทิตย์
หน้าร้านไพศาลจักรยาน มีจัดทริปทุกวันอาทิตย์ค่ะ
รายชื่อสมาชิก
1.พ.ท.สุนทร ไกยะล้ำ
2.พ.ต.เฉลิมชัย วงฉยา
3.อ.เฉลิมณรงค์ วงฉยา
4.คุณ ภาณุพงศ์ วงฉยา
4.ร.ต.พงษพรรณ แจ้งพะเนียด
5.ร.ต.ประทีป ชูใจ
6.จ.ส.อ.ฉลอง แสงสว่าง
7.อ. มนตรี ศรีอักษรกุล
8.คุณ กำพล ชุนสนิท
9.คุณ วีระ อนันต์โท
10.คุณนรินทร์ เตชสุรินทร์
11.ตุณกาญจน์สุคน อุ่นอบ
12.คุณ อนุชิต มั่นหมาย
13.คุณ วิษณุ พงค์ทอง
14.คุณ สกุลเดช มุขโต
15.คุณ เฉลิมชัย งามทรัพย์
16.คุณ เฉลิมพล งามทรัพย์
17.คุณ ชาญเดช งามทรัพย์
19.คุณ ธนกฤต สรกฤตยาเมธ
20.คุณ บุญทัน พาโพพันธ์
21.คุณ สุค้ำ อุ้นฟ้า
22.คุณ นิเวศ ศีรวงค์
23.คุณ พุฒิพงษ์ ตุ่นจิตร
24.คุณ ลักษณ์ สายสุด
25.คุณ สมศักดิ์ วาสนา
26.คุณ อภิชาติ อาจเอื่อม
27.ด.ช.นัฐภัธ พูลสวัสดิ์
28. คุณไพรัตน์ สิทธิ์ชัย
29.คุณ มาโนช ทองแนบ
30.คุณ จรูญลักษณ์ วัฒนขจรชัยกุล
31.คุณ ประสิทธิ์ วัฒนขจรชัยกุล
32.ผอ.วีระพันธ์ สำเภานนท์
33.อ.ประดิษฐ์ กองผัด
34.อ.สินธ์ มังคลาด
35.อ.จรูญ นาคพันธุ์
36.คุณ สาธิต ฟังสำเนียง
37.คุณ เพ็ญสุดา ปิ่นแก้ว
38.คุณ อาคม จันทร์วงงาม
39.คุณ ศิรวิชญ์ แก้วประดิษฐ์
40.คุณ กันติทัต เฟื่องอินทร์
41.คุณ เชิดชัย ภู่ห้อย
42.คุณ สมพิศ สีเสือ
43.คุณ สุพจน์ พวงสมบัติ
44.คุณ ศิริพร พวงสมบัติ
45.ด.ช. สิริภพ พวงสมบัติ
46.ด.ช. สิริภัทร์ พวงสมบัติ
47.คุณ โสภณ อำพันธุมณี
48.คุณ ภัทธาวุธ พูลทรัพย์
49.คุณ ฐานวัฒน์ ประดิษฐ์พงศ์
50.อ.วีระ ฉายขจร
51.คุณ ศิริพงค์ เลิศฤทธิ์
52.คุณ ธนวรกฤต ศุภรัตนชาติพันธุ์(เฮียหว่อง)
53.คุณ อนุวัฒน์ บุญช้วน
54.คุณ วรรณวิสา ลิมาลัย
55.คุณ อัครรเดช ลิมาลัย
56.คุณ พิชาติ โอภาสพาณิชยกุล
57.คุณ ปภาพรรณ โอภาสพาณิชยกุล
58.ด.ช. ณัฐชนน สินลักษณทิพย์
59.คุณ กนกวรรณ สินลักษณทิตย์
60.คุณ จิรายุ สินลักษณทิพย์
61. ด.ญ. นพณัฐ สินลักษณทิพย์
62. ด.ญ. ณัฐธชา สินลักษณทิพย์
63. คุณ เมธี อินทร์เกตุ
64.คุณ ประสิทธิ์ อาสนเวช
65.คุณ อุทัย ผูกพันธ์
66.คุณ สามารถ สาวสุชาติ
67.คุณ ทาญาติ อัดถสิทธิ์
68.ด.ช. ศาสตรพล อาสนเวช
69.คุณ เอกชัย อินทร์พรม
70.คุณ เอกรินทร์ แสงอรุณ
71.คุณ นิตยา อำไพวรรณ
72.คุณ ชาญเลิศ อำไพวรรณ
73.คุณ ชนกานต์ ศุกระศร
74.คุณ เดชวิษิฎ นุชเนตร
75.คุณ ทิพวรรณ พิมพ์ครู
76.คุณภานุสิทธิ์ เทียนรุ่งโรจน์
77.คุณพรชัย ตังค์โนภาส
78.คุณทรงพล ลครราช
79.คุณศศิธร สนธิ
80.คุณพีรพงษ์ อนันตชินะ
81. คุณ ประเทือง ม่วงคำ
82.คุณจำเนียล ยอดคำใบ
83.คุณจีรัฐฎ ยอดคำใบ
84.คุณชิโนรส รุจิรัตน์
85.คุณหนึ่งฤทัย รุจิรัตน์
86.ด.ช. ชยานนท์ รุจิรัตน์
87.ร.ต. สุนทร คล้ายแสงจันทร์
88.ดุณปรีชา บัวปลี
89.คุณสุนันท์ คฤหบดี
90.คุณพิสุทธิ์ คงคำ
91.คุณสมบูรณ์ ภัทรภานุ
92.คุณชวภณ ชินหาญณรงค์
93.คุณวาสนา ชัยมงคลชาติ
94.คุณมนัสชัย พวงมาลัย
95.คุณศิลป์ชัย พุกประเสริฐ
96.จ.ส.อ. สมใจ หอมยก
97.คุณธีรพงค์ แช่มประสิทธิ์
98.คุณสุพมิตร วารินธ์
99.คุณจักรินทร์ ทีตี๊
100.จ.ส.อ.วิจักขณ์ ภู่ธงทอง
101.คุณสรวิชญ์ สวัสดิ์รักษ์กุล
102.คุณสุรางค์ จันชนะ
103.ด.ช.วรเมท นิธิสารคุณธรรม
104.คุณ อภิชาติ สัมฤทธิ์
105.พ.ต. มนตรี คชชา
106.ด.ต. เสรี นิภากรพันธ์
107.คุณสุรศักดิ์ เช้าเที่ยง
108.คุณอภัย สุบรรณพ้นธ์
109.คุณชัชวาลย์ ชอบสะอาด
110.คุณธีรพล สินศุข
111.คุณนิพิฐพนธ์ คณารักษ์สันติ
112.คุณ ชัยวุฒ อ้อยทิพย์
113.คุณปรีชา เขียวชะอุ่ม
114.คุณโชคชัย แน่วแน่
115.คุณกฤษฏา ตาลประเสริฐ
116.คุณไพรัช เล้าประชา
117.คุณอุเทน กิ่งทอง
118.คุณเชาวลิตร นำโชคชัยเริญกุล
119.คุณไพรัตน์ นามกร
120.คุณกฤษดา กวยกือ
121.คุณจีระ คุ้มเกิด
122.คุณทนงค์ ไก่ก้อ
123.คุณบัญชา กุมกร
124.น.ส.กัลยรัตน์ มังคลาด
125.คุณ จิรัฐกนต์ ระวินหรรษ์
126.ด.ช. วริศ ระวินหรรษ์
127.ด.ช. ณฐพงค์ ระวินหรรษ์
128.คุณมณีรัตน์ พฤกษากร
129.คุณอภิรัฐ น้อยประเสริฐ
130.คุณประเสริฐ สกลวิทยานนท์
131.คุณลือชัย นวมพะเนียด
132.ด.ต. เสรี นิภากรพันธ์ L
133.นายสุรศักดิ์ เช้าเที่ยง XL
134.พ.ท.อำนวย ลูกลักษณ์ XL
135.นายสมสุข ทวีศิลป์ L
136.นางสาวมันทนา ช่วยรัตน์ M


1493195_233870050137672_1267509388_n.jpg

1472768_318655928325750_7438463598309870309_n.jpg

10500242_312008768990466_4206454433110893662_n.jpg

10572126_263803973810946_7014116776089205547_o (1).jpg

5846_150128798511798_967112557_n.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย PraphaPhan เมื่อ 12 พ.ค. 2016, 14:39, แก้ไขไปแล้ว 23 ครั้ง.
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]


Re: จักรยาน เพื่อ เพื่อน มนุษย์...ราชบุรี54

โพสต์ โดย PraphaPhan » 12 มิ.ย. 2013, 15:19

โอ่ง คนงาม เขียน::P :P :P แล้วจะเปิดแชมเปญเมื่อไหร่ละ

:D :Dใกล้แล้วค่ะลุงโอ่ง :P
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]

Re: จักรยาน เพื่อ เพื่อน มนุษย์...ราชบุรี54

โพสต์ โดย PraphaPhan » 12 มิ.ย. 2013, 15:28

รูปทริปและกิจกรรม
3477_117079668483378_2016045074_n.jpg

5469_117080365149975_173866657_n.jpg

5561_117084685149543_470489410_n.jpg

74466_117077811816897_969622907_n.jpg

254282_117076771817001_338820749_n.jpg
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]

Re: จักรยาน เพื่อ เพื่อน มนุษย์...ราชบุรี54

โพสต์ โดย PraphaPhan » 12 มิ.ย. 2013, 15:35

555135_117083918482953_537098585_n (1).jpg
552144_118873264970685_122022164_n.jpg
486057_117080535149958_1067560231_n.jpg
485593_146737832184228_2029973277_n.jpg
485469_142270182630993_2132884928_n.jpg
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]

Re: จักรยาน เพื่อ เพื่อน มนุษย์...ราชบุรี54

โพสต์ โดย PraphaPhan » 12 มิ.ย. 2013, 15:37

945613_144574702400541_109900184_n.jpg
734813_192895724184113_468812467_a.jpg
733772_117077068483638_451363652_n.jpg
576088_118873201637358_1129663399_n.jpg
576025_117079735150038_1716905631_n.jpg
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]

Re: จักรยาน เพื่อ เพื่อน มนุษย์...ราชบุรี54

โพสต์ โดย PraphaPhan » 12 มิ.ย. 2013, 15:45

969786_140036862854325_1375221610_n.jpg

992866_147144728810205_888269758_n.jpg

pa.jpg

935763_144569095734435_36376534_n.jpg

1002237_146735742184437_1537948000_n.jpg
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]

Re: จักรยาน เพื่อ เพื่อน มนุษย์...ราชบุรี54

โพสต์ โดย PraphaPhan » 12 มิ.ย. 2013, 15:48

20130603-576098_116584558532889_532383383_n.jpg
734279_117083765149635_754213148_n.jpg
481366_116464765211535_1993138139_n.jpg
392919_116573585200653_1290426672_n.jpg
303918_117077715150240_1058318369_n.jpg
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]

Re: จักรยาน เพื่อ เพื่อน มนุษย์...ราชบุรี54

โพสต์ โดย PraphaPhan » 12 มิ.ย. 2013, 15:55

5757_146726335518711_495045248_n.jpg
984238_144567985734546_945561686_n.jpg
942957_144584705732874_769274392_n.jpg
971261_140036486187696_1055745351_n.jpg
5549_146731455518199_103271249_n.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย PraphaPhan เมื่อ 12 มิ.ย. 2013, 15:59, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]

Re: จักรยาน เพื่อ เพื่อน มนุษย์...ราชบุรี54

โพสต์ โดย PraphaPhan » 12 มิ.ย. 2013, 15:57

522044_132094936981851_775983673_n.jpg
424624_144569042401107_546292191_n.jpg
420583_132090986982246_1667255934_n.jpg
72818_132095520315126_1911154700_n.jpg
157037_116581935199818_718570787_n.jpg
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]

Re: จักรยาน เพื่อ เพื่อน มนุษย์...ราชบุรี54

โพสต์ โดย PraphaPhan » 12 มิ.ย. 2013, 16:02

941838_144579785733366_1709807589_n.jpg
528811_2276382646850_399304572_n.jpg
529027_2276389247015_575158432_n.jpg
396925_134494403408571_553500936_n.jpg
983_144586125732732_1798412594_n.jpg
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]

Re: จักรยาน เพื่อ เพื่อน มนุษย์...ราชบุรี54

โพสต์ โดย PraphaPhan » 12 มิ.ย. 2013, 16:05

999873_147141048810573_1626282295_n.jpg
600554_146731598851518_487535160_n.jpg
576833_147141378810540_490837679_n.jpg
5557_147143835476961_431030843_n.jpg
1501_147143705476974_1923189721_n.jpg
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]

Re: จักรยาน เพื่อ เพื่อน มนุษย์...ราชบุรี54

โพสต์ โดย PraphaPhan » 12 มิ.ย. 2013, 16:08

1628_111918605666151_353089724_n.jpg
484315_117077505150261_71084289_n.jpg
970568_147144955476849_1763859656_n.jpg
1006164_147142945477050_1699046244_n.jpg
1000055_147142235477121_8875746_n.jpg
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]

Re: จักรยาน เพื่อ เพื่อน มนุษย์...ราชบุรี54

โพสต์ โดย พิชาติ » 13 มิ.ย. 2013, 10:34

เจ๊ภามาอยู่ตาม ลิงค์นี้ครับ
viewtopic.php?f=398&t=721081
ชมรมจักรยาน เพื่อนมนุษย์ ราชบุรี จัดทริปปั่น
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 890&type=3

Re: จักรยาน เพื่อ เพื่อน มนุษย์...ราชบุรี54

โพสต์ โดย PraphaPhan » 14 มิ.ย. 2013, 06:35

:D 16 มิ.ย.56 ทริปอมร จอมบึงค่ะ :P
[color=#0000FF]ทีมเพื่อนมนุษย์ราชบุรี[/color]


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน