ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

Moderator: นกชล

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย นกชล » 22 ก.ค. 2013, 11:30

1. สมาชิกกิติศักดิ์ .............................................
2. สมาชิกสามัญ
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง สาขา/ส่วนงาน ที่อยู่ หมายเหตุ
1 นายนิยม รัตนเย็นใจ รอง.ฝตอ ฝตอ บุรีรัมย์
2 นายวรภาส บุญมั่น ผอจ.ตราด สนจ.ตราด ตราด
3 นายภาณุวิทย์ ชูเชิต ผู้จัดการสาขา นาดี/ปราจีนบุรี 112/279 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
4 นายอาทิตย์ ไกรเจริญ พนักงานบริการยานพาหนะ บ้านบึง/ชลบุรี 247 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
5 นายสมศักดิ์ สมหวัง พนักงานพัฒนาธุรกิจ เมืองชลบุรี/ชลบุรี ........ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี เกษียณอายุ
6 นายศิริชัย อินทนาม ผู้จัดการสาขา บ้านหมอ/สระบุรี จ.สระบุรี
7 นายธีรยุทธ์ นิลพัฒน์ ผู้จัดการสาขา อินทร์บุรี/สิงห์บุรี จ.สระบุรี
8 นายมณเทียร ชมสมุทร์ พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 หนองแค/สระบุรี จ.สระบุรี
9 นายนิพนธ์ บุญโพชา พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 บ้านหมอ/สระบุรี จ.สระบุรี
10 นายศักดิ์โชติ ด่านสุวรรณดำรง พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 หนองแค/สระบุรี จ.สระบุรี
11 นายสมศักดิ์ เทียนกุล* 36/1 ม.....ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี เพื่อนพนักงาน
12 นางกุสุมา บุญใจ 36/1 ม.....ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี เพื่อนพนักงาน
13 นายณัฐพงษ์ จิระพันธุ์ พนักงานธุรการ 7 สทิงพระ/สงขลา จ.สงขลา
14 นายธรรมนูญ เจริญรักษ์ ผู้บริหารทีม ฝอก/สนญ จ.นนทบุรี
15 นายนราธิป สุรรัตน์ พนักงานบริหารจัดการหนี้ 8 สนจ.ตราด จ.ตราด
16 นายบุญลือ สุทธิธรรม พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 แสนตุ้ง/ตราด ตราด
17 นายอนุชา สืบสังข์ พนักงานพัฒนาลูกค้า 8 ฝพช/สนญ
18 นายโสทร โสทรอุดมทรัพย์ พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 นายายอาม/จันทบุรี
19 นายสุชน อริพ่าย พนักงานจัดการหนี้ 9 สนจ.จันทบุรี
20 นายนิรัตน์ เรืองโรจน์ พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 จันทบุรี/จันทบุรี
21 นายรังสรรค์ กิจพิบูลย์ พนักงานพัฒนาธุรกิจ 5 เขาคิชกูฏ/จันทบุรี
22 นายธนสาร ศรีโสภา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 9 แสนตุ้ง/ตราด
23 นายอดิเรก ฟองชาลี ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 9 คลองท่อม/กระบี่
24 นายชัยฤกษ์ เรือวขำ พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 โป่งน้ำร้อน/จันทบุรี
25 นายศุภรัตน์ รัตนาจารย์ พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 โป่งน้ำร้อน/จันทบุรี
26 นายนิยม พรหมศิริ พนักงานบริหารสินเชื่อ 9 สนจ.จันทบุรี
27 นายธำรง อุทัยพันธุ์ เกณียณอายุ
28 นายธันว์ ภู่อาภรณ์ พนักงานบริหารทั่วไป 9 สนจ.ยะลา
29 นายมะแอ มีเต็ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 9 ยะลา/ยะลา
30 นายไซนุดดีน อิสลามวัฒนา หัวหน้าหน่วยอำเภอ 8 บันนังสตา/ยะลา
31 นายดนัย มามุติพงศ์ เกษียณอายุ
32 นายสำเนา ทองคโชค พนักงานบริหารสินเชื่อ 8 สนจ.ยะลา
33 นายมนตรี คุ้มพาล พนักงานบริหารหนี้ 8 สนจ.จันทบุรี
34 นายศักดา มาพันธ์ศรี พนักงานประชาสัมพันธ์ 8 สปส/สนญ
35 นายสนธยา อเนกะเวียง พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 เมืองโนนสูง/ 153 ถนนนเรศวร อ.เมืองอุดรธานี
36 นายวชิร อเนกะเวียง ครอบครัว
37 นส.ธัญภรณ์ อเนกะเวียง ครอบครัว
38 นายปราโมทย์ บุญชุ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 9 แปลงยาว/ฉะเชิงเทรา 280/2 ม.16 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
39 นส.ฉัตราภรณ์ บุญชุ่ม ครอบครัว
40 นส.ฉัตรฑริกา บุญชุ่ม ครอบครัว
41 นส.เพ็ญศรี บุญรัตน์ พนักงานธุรการ 7 คลองหอยโข่ง/สงขลา
42 นายสุรัฐ นวลสุวรรณ พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 บ้านพรุ/....
43 นายพีระพล พูนภักดี พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 สิงหนคร/....
44 นางกรรจนา อินทนาม ครอบครัวพนักงาน 92/31 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี
45 นางนิวา นิลพัฒน์ ครอบครัวพนักงาน
46 นางสรารัตน์ ชมสมุทร ครอบครัวพนักงาน
47 นายโกวิทย์ บาลศรี ไม่มีข้อมูล 2111/25 ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม
48 นายสุเมธ บาลศรี ครอบครัว
49 นายปณิธาณ บาลศรี ครอบครัว
50 นายกิติกร หน่อสุวรรณ พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 ขุนตาล/เชียงราย
51 นายนาวิน โนราช พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 ขุนตาล/เชียงราย
52 นายสมชาย ชื่นนิยม พนักงานพัฒนาระบบคอม ฝทส/สนญ 124/53 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
53 นายสิทธิพร มีรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 9 บ้านโคกเพชรบูรณ์
54 นางนิชาภา มีรัตน์ ครอบครัว
55 นายศุภกร มีรัตน์ ครอบครัว
56 นายอธิยุต มีรัตน์ ครอบครัว
57 นางสุภาพ มีรัตน์ ครอบครัว
58 นายพรรณกร มีรัตน์ ครอบครัว
59 นางกฤษฎี มีรัตน์ ครอบครัว
60 นายณฐกร มีรัตน์ ครอบครัว
61 นายศรัณย์ หวังแก้ว พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 เพชรบูรณ์/เพชรบูรณ์
62 นายนิพนธ์ แสนบ้าน ผู้จัดการสาขา 10 วังพิกุล/...
63 นายเชิดชัย มาลี ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 9 อุทัยธานี/
64 นายทรงพล มีเดช พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 บ้านกลาง/
65 นายสมศักดิ์ นำภา พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 พ่อขุนผาเมือง
66 นายสุชาติ แก้วกลิ่น พนักงานพัฒนาลูกค้า 9 สนจ.ชัยนาท
67 นายอนุกูล ธนิตธีรพันธ์ หัวหน้าหน่วยอำเภอ 8 นาเฉลี่ยง/..
68 นายคำรณ สังข์เมือง พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 บ้านโคกเพชรบูรณ์
69 นายโยธิน สิงห์จีน พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 วังพิกุล/...
70 นายเสริมศักดิ์ นาคะปักษิณ ผช.ฝกล ฝกล
71 นายจิระพงษ์ ศรีเจริญธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 9 โพธิ์ทอง
72 นายประชา โค้วมณี พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 อ่างทอง/อ่างทอง
73 นายสมศักดิ์ จารุอเนก พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 โพธิ์ทอง
74 นายพรชัย อึ้งตระกูล ทนายความ สนจ.อ่างทอง เกษียณอายุ
75 นายวิน นิยมกูล เกษียณอายุ(ผช ผอจ.อุตรดิตถ์
76 นายธีระชัย เอกอัจฉริยา ผู้จัดการสาขา 10 อุตรดิตถ์
77 นายประเสริฐ เรืองวิรุฬ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ลับแล/อุตรดิตถ์
78 นายนเรศ พุทราคำ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ฟากท่า/อุตรดิตถ์
79 จสอ.ทวีป ภิรมย์ศรี หัวหน้าหน่วยอำเภอ 8 ท่าปลา/อุตรดิตถ์
80 นายสมาน เงินดวง ไม่มีข้อมูล
81 นายสุพรรณ ถิ่นสูงเนิน ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 9 ด่านซ้าย/เลย 88/1 ถนนแก้วอาสา อ.ด่านซ้าย จ.เลย
82 นายปริทัศน์ ถิ่นสูงเนิน ครอบครัว
83 นายอภิบาล เนตรดวงตา พนักงานธุรการ 3 ฝอก/สนญ
84 นางกิตติยา นิ่มทับทิม ผู้จัดการสาขา คลองขลุง/กำแพงเพชร
85 นายมานพ นิ่มทับทิม ครอบครัว
86 นายปนัสย์ มั่งประยูร ผู้บริหารทีม 10 ฝทส/สนญ
87 นายปัญญา วิทยาเวช พนักงานประชาสัมพันธ์ 8 สปส/สนญ
88 นส.กิ่งผกา กรอบเพ็ชร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ 9 สปส/สนญ
89 นายกมล จิววุฒิพงศ์ ผู้จัดการสาขา โป่งน้ำร้อน/จันทบุรี จ.ชลบุรี
90 นายสมนึก อุปพันธ์ พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 ลำพูน/ลำพูน 286/39 ม.1 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน
91 นายประพันธ์ ทองระอา ผู้จัดการสาขา วังจันทร์/ระยอง จ.ชลบุรี
92 นายสุวรรณ พันธะลี พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 พนัสนิคม/ชลบุรี จ.ชลบุรี
93 นายจิรศักดิ์ พรมเสนา พนักงานพัฒนาธุรกิจ 5 ห้วยทับทัน/อุทัยธานี 196 ม.14 ต.โนนสังข์ อ.กัณทรารมย์ จ.ศีรเกษ
94 นายนันทพล พลกล้า ผู้บริหารทีม 10 คกอ/สนญ
95 นายธรรมรักษ์ มนต์ขลัง หัวหน้าสายตรวจ 10 สำนักสอบทานการกำกับและจัดการความเสี่ยง
96 นางศุภาพิชญ์ มนต์ขลัง ผู้บริหารทีม 10 ฝตส/สนญ 802/288 ม.12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
97 นายเวชรักษ์ มนต์ขลัง ครอบครัว 802/288 ม.12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
98 นายธันยเวช มนต์ขลัง ครอบครัว 802/288 ม.12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
99 นายอติชาต กรูตามา พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 ปัตตานี/ปัตตานี 111/3 ถ.มะกรูด ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี
100 นายพีรกร อิ่มอุไร พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 ปัตตานี/ปัตตานี
101 นายมงคล หนูเกลี้ยง ผู้จัดการสาขา สนจ.อุทัยธานี 75 ม.11 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 เกษียณอายุ
102 นายธนชาติ ศรประสิทธิ์ หัวหน้าหน่วยอำเภอ นราธิวาส/นราธิวาส
103 นายภรัณยู สังขรัตน์ พนักงานจัดการหนี้ 9 สนจ.สงขลา
104 นายสมภพ ศิริคุปต์ หัวหน้าหน่วยอำเภอ 8 นครไทย/พิษณุโลก
105 นายสิทธิพงศ์ พุทธสิมมา หัวหน้าการเงิน 8 วังโป่ง/....
106 นายสุชาติ นนทะสัน ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 9 ท่าพล/...........
107 นางแวรอซีด๊ะห์ กรูตามา ครอบครัว
108 นายมาหามะนาเซร์ ตาเฮ พนังานบริหารสินเชื่อ 9 สนจ.ปัตตานี
108 นางกรรณิการ์ ตาเฮ ครอบครัว
110 นายสัณห์ชัย เตียธสิทธิ์ พนักงานระบบเครือข่ายฯ ฝทส/สนญ
111 นายสุชาติ จันทรัตน์ พนักงานจัดการหนี้ 8 สนจ.หนองคาย
112 นายจักรพงษ์ สมหนองหว้า พนักงานพัฒนาธุรกิจ 5 เกษตรวิสัย/สนจ.หนองคาย
113 นายคมกริช ศรีเทพอุบล พนักงานบริการยานพาหนะ สนจ.หนองคาย
114 นายกิตติพงศ์ ขุนมนตรี พนักงานระบบเครือข่าย 7 ฝทส/สนญ
115 นส.ภูษณิศา สอนสงคราม พนักงานธุรกิจธนาคาร 5 สสว/สนญ
116 นส.พัชรา ติใหม่ พนักงานการเงิน 5 เมืองเชียงใหม่/เชียงใหม่ 388/11 ม.2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
117 นายนวกมล จันทรจักร(คู่สมรส) ครอบครัว
118 นายทรงพล พูลเจริญ พนักงานบริการยานพาหนะ สนจ.ชลบุรี
119 นายเฉลิมชล แก้วท้วม พนักงานพัฒนาธุรกิจ 5 วังโป่ง/เพชรบูรณ์
120 นายนคร พิทักษ์จันทรากุล พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 สาขากกกระท้อน/เพชรบูรณ์
121 นายวีรพล กันทา หัวหน้าหน่วยอำเภอ 8 บ้านกลาง/...
122 นายสมคิด จิวิริยะวัฒน์ พนักงานพัฒนาธุรกิจ พนัสนิคม/ชลบุรี 265 ถ.ศรีกุญชร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี (088-8469855) อดีตพนักงาน
123 นายรัฐกร มุขพรหม พนักงานพัฒนาธุรกิจ 5 เสลภูมิ/ร้อยเอ็ด 61 ม.2 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
124 นายอัครวัฒน์ อุปเวช เพือน แสนตุ้ง/จันทบุรี(เพือน) จันทบุรี
125 นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้จัดการสาขา 10 ชุมพลบุรี
126 นายสิงข์ทอง หล่ำจันทึก พนักงานพัฒนาธุรกิจ 4 กระบุรี/ระนอง 87 อ.วิภาวดี จ.สุราษร์ธานี
127 นายประพจน์ แต้ลำพัว พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 วังสมบูรณ์/สระแก้ว สระแก้ว
128 นายเกษม เบ็ญอาบัส ปัตตานี/ปัตตานี
129 นายพิสิษฐศักด์ ศรีถาพร ผู้จัดการสาขา เมืองปราจีนบุรี/ปราจีนบุรี นครนายก
130 นางจามรี ศรีถาพร ครอบครัว
131 นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้จัดการสาขา ชุมพลบุรี/สุรินทร์
132 นายรุ่งอรุณ ถมเขียว พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
133 นายชัยยุทธ แก่นเก่า พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 อินทร์บุรี/สิงห์บุรี
134 นายเกรียงชัย ทับทิมทอง พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7 บางระจัน/สิงห์บุรี
135 นายสุจินต์ สุวรรณธรรมา พนักงานบริหารสินเชื่อ สนจ.สิงห์บุรี
136 นางสาวศิรินธร จรเกตุ พนักงานบริหารทั่วไป สนจ.สิงห์บุรี
137 นายกมล รอดเกษม ผู้จัดการสาขาบางระจัน บางระจัน/สิงห์บุรี
Update 18 กค 56
ที่นี่ประเทศไทย

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย นกชล » 25 ก.ค. 2013, 20:38

:) รายงานความก้าวหน้าชมรมจักรยาน
วันนี้ได้ส่งเอกสารการจัดตั้งชมรมให้ท่าน รอง.ฝตอ ในฐานะประธานชม เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ
จบข่าว
ที่นี่ประเทศไทย

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย jeta_baac » 02 ส.ค. 2013, 16:18

นกชล เขียน::) รายงานความก้าวหน้าชมรมจักรยาน
วันนี้ได้ส่งเอกสารการจัดตั้งชมรมให้ท่าน รอง.ฝตอ ในฐานะประธานชม เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ
จบข่าวรายงานตัวคร้าบ ลืม login เดิม ตั้งใหม่ อิอิ
รอลุ้นครับให้สำเร็จครับ ที่ศรีสะเกษมีชมรมดาร์ท เรามามองชมรมตัวเองเป็นงัยบ้างน้อ
อยากให้เป็นเหมือนเค้าจัง มีจัดทัวร์แข่งด้วย อิจฉา แต่ไม่เป็นรัยปั่นแถวบ้านซ้อมไว้ก่อนก็ได้
ตอนนี้ว่าง ๆ ปั่นซ้อมเอาแรง ช่วงฝนตกก้อขึ้น 3 ลูกกลิ้งเอา 555555

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย pgscc » 03 ส.ค. 2013, 07:22

มาบางเขนไม่บอกเลยนะ นกชล

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย นกชล » 06 ส.ค. 2013, 22:29

pgscc เขียน:มาบางเขนไม่บอกเลยนะ นกชล

ยังไม่ได้ไปเลยครับ :o
ที่นี่ประเทศไทย

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย Sutinan » 09 ส.ค. 2013, 23:20

เร่งตั้งชมรมเลยครับอยากสั่งเสื้อทีมแล้วครับ จัดทำเสืือทีมให้สมาชิกสั่งเลยดีหรือป่าวครับ

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย นกชล » 19 ส.ค. 2013, 18:32

Sutinan เขียน:เร่งตั้งชมรมเลยครับอยากสั่งเสื้อทีมแล้วครับ จัดทำเสืือทีมให้สมาชิกสั่งเลยดีหรือป่าวครับ


อาทิตย์ที่แล้วเจอรอง ฝตอ.นิยม กะลังเร่งออกหนังสือถึงธนาคาร แล้วเรื่องเสื้อยังเลืออกแบบถูกใจไม่ได้ :shock:
ที่นี่ประเทศไทย

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย สิงห์ภูเขา » 05 ก.ย. 2013, 06:25

นกชล เขียน:
Sutinan เขียน:เร่งตั้งชมรมเลยครับอยากสั่งเสื้อทีมแล้วครับ จัดทำเสืือทีมให้สมาชิกสั่งเลยดีหรือป่าวครับ


อาทิตย์ที่แล้วเจอรอง ฝตอ.นิยม กะลังเร่งออกหนังสือถึงธนาคาร แล้วเรื่องเสื้อยังเลืออกแบบถูกใจไม่ได้ :shock:


เรื่องเสื้อ ระดับพี่นกแล้วไว้ใจครับ สวย ทุกรุ่น แต่แบบเดิมก็สวยนะครับเป็นเอกลักษณ์ดีครับ ใครเห็นก็รู้ก็นึกออก
อาจเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆเข้าไปนิดหน่อย
อยากใส่ครับ ทำเลย ยอดสั่งกระฉูดแน่นอนครับ :mrgreen:
หนังสือที่ขาหุ้นต้องมี #หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่
https://www.facebook.com/bigmovebook/
https://youtu.be/maCjuUIIFqU
https://www.facebook.com/zyobooks/

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย kiky_vintage » 06 ต.ค. 2013, 22:27

ร่วมเป็นกำลังใจ ให้จัดตั้งชมรม สำเร็จครับ :)

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย นกชล » 17 ต.ค. 2013, 15:23

ขอบคุณครับ ตอนนี้การตั้งชมรมจักรยาน ธกส.ใกล้ความเป็นจริงแล้วครับ
ที่นี่ประเทศไทย

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย Leozaa » 20 ต.ค. 2013, 23:00

รออุดหนุนเสื้อทีมครับ อิอิ

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย นกชล » 26 พ.ย. 2013, 23:48

วันนี้ที่ประชุม คณะกรรมการกีฬาธนาคารเห็นชอบให้มีการจัดตั้งชมรมจักรยานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้ว :D
ที่นี่ประเทศไทย

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย สิงห์ภูเขา » 11 ธ.ค. 2013, 14:23

วันนี้ ฝตอ. มีประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เห็นมีวาระเรื่อง ชมรมจักรยานเข้าด้วย มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ :D
หนังสือที่ขาหุ้นต้องมี #หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่
https://www.facebook.com/bigmovebook/
https://youtu.be/maCjuUIIFqU
https://www.facebook.com/zyobooks/

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย นกชล » 11 ธ.ค. 2013, 22:35

สิงห์ภู :P เขา เขียน:วันนี้ ฝตอ. มีประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เห็นมีวาระเรื่อง ชมรมจักรยานเข้าด้วย มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ :D


เป้ง เตรียมกิจกรรมได้เลยวันที่แข่งกิฬาฝตอ ที่ระยอง 18 มค 57 จะได้ประชาสัมพันธ์แต่เนิ่นๆๆๆ
ที่นี่ประเทศไทย

Re: ลงทะเบียนสมาชิกชมรมจักรยาน ธกส

โพสต์ โดย สิงห์ภูเขา » 18 ธ.ค. 2013, 14:57

นกชล เขียน:
สิงห์ภู :P เขา เขียน:วันนี้ ฝตอ. มีประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เห็นมีวาระเรื่อง ชมรมจักรยานเข้าด้วย มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ :D


เป้ง เตรียมกิจกรรมได้เลยวันที่แข่งกิฬาฝตอ ที่ระยอง 18 มค 57 จะได้ประชาสัมพันธ์แต่เนิ่นๆๆๆ


ขออนุมัติทีมงาน 50 คน ครับ :lol: 55555 :mrgreen:
หนังสือที่ขาหุ้นต้องมี #หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่
https://www.facebook.com/bigmovebook/
https://youtu.be/maCjuUIIFqU
https://www.facebook.com/zyobooks/


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน