00001
+ - + - เปิดทริป "Ramindraชวนปั่นทางเรียบโรงเรียนนายร้อย จปร." อา.26 ก.พ..49 - + - +

วันเดินทาง
อา.26 ก.พ..49
สถานที่นัดพบ / เส้นทาง
#1 07.00 น.วัดคู้บอน -> ใช้ถ.เลียบวงแหวนฯตะวันออก
#2 08.00 น.ร้านก๋วยเตี๋ยวคลอง5 (ฝั่งตรงข้ามวัดมูลจินดา) -> ใช้ถ.รังสิต-นครนายก
... 11.00 น. จ.ป.ร. (พักผ่อนตามอัศยาศัย)
... 13.30 น. ออกเดินทางกลับ
... 16.30 น. ปิดทริปวัดมูลฯ

ระยะทาง
ไป-กลับ ประมาณ 180 กม. + / - (จากวัดคู้บอน)
ไป-กลับ ประมาณ 140 กม. + / - (จากวัดมูลฯ)

หมายเหตุ
-สวมหมวกกันน๊อคตลอดเวลาการเดินทาง และขับขี่ด้วยความปลอดภัย
-เสือหมอบ เสือภูเขาทางเรียบไปได้
-ความเร็วประมาณ 30-35 กม./ชม.

แผนที่

ข้อมูลก่อนการเดินทาง

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (โรงเรียนนายร้อย จปร.)
...ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมณี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางองครักษ์ประมาณ 75 กิโลเมตร บริเวณโรงเรียนติดกับเขาชะโงก มีพื้นที่ ประมาณ 19,290 ไร่ เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรแห่งกองทัพไทย

ประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พัฒนาการอันยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ


พ.ศ.2411
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะมีพระชนมายุ 15 พรรษาพระองค์ทรงสนพระทัยในกิจการทหารทุกประเภท ทรงได้จัดตั้ง "ทหารมหาดเล็กไล่กา" ในชั้นแรกมีจำนวนประมาณ 12 คนทำหน้าที่ไล่กาที่บินมารบกวนข้าวสุกในเวลาทรงบาตร และได้จัดตั้งบอร์ดีการ์ดขึ้น 24 คนโดยทรงเลือกจากทหารมหาดเล็กข้าหลวงเดิม และเรียกกันว่า "ทหาร 2 โหล"

พ.ศ.2413
จัดตั้ง"กองทหารมหาดเล็ก" โดยคัดเลือกบุคคลจากมหาดเล็กหลวงได้จำนวน 72 คน และได้รวมทหาร 2 โหล เข้าสมทบอยู่ในพวกใหม่นี้ด้วย


พ.ศ.2414
เมื่อทรงจัดการทหารมหาดเล็กพอมีหลักฐานเรียบร้อยขึ้นแล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้ขนานนามกองทหารมหาดเล็กนี้ว่า "กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์"

พ.ศ.2415
จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในกรมทหารมหาดเล็ก เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยเรียกสถานศึกษาว่า "คะเด็ตทหารมหาดเล็ก" ส่วนนักเรียนเรียกว่า "คะเด็ต" ใช้เวลาศึกษา 2 ปี นักเรียนเหล่านี้นอนตามระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


พ.ศ.2424
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนสำหรับทหารหน้าขึ้น จึงกำเนิด "คะเด็ตทหารหน้า"ขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่วังสราญรมย์ มีนักเรียนจำนวน40 คน เรียกนักเรียน เหล่านี้ว่า "คะเด็ตทหารหน้า"

8 เม.ย. 2430
ให้รวมกรมทหารทั้ง 9 กรมได้แก่ กรมทหารบก 7 กรม ทหารเรือ 2 กรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกว่า "กรมยุทธนาธิการ"


5 ส.ค. 2430
โปรดเกล้าฯให้รวมคะเด็ตทหารมหาดเล็ก คะเด็ตทหารหน้า นักเรียนแผนที่และส่วนที่เป็นทหารสก็อต(ทหารมหาดเล็กรุ่นเยาว์สำหรับแห่โสกันต์) เข้าด้วยกันและใช้ชื่อรวมว่า "คะเด็ตสกูล" (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้พื้นที่บริเวณหลังพระราชวังสราญรมย์และ
พระราชทานกำเนิดเป็น "โรงเรียนทหารสราญรมย์"เนื่องในวันสำคัญนี้จึงถือเป็นวันพระราชทานกำเนิด แหล่งผลิตนายทหารหลักให้แก่กองทัพบก

6 ต.ค. 2440
ได้รวมกองโรงเรียนนายสิบ เข้ามาสมทบอยู่ในโรงเรียนไทหารสราญรมย์และเรียกชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนสอนวิชาทหารบก"


พ.ศ.2441
จัดตั้งกรมเสนาธิการ ขึ้นตรงกับกรมยุทธนาธิการ และต่อมาได้จัดตั้งกรมยุทธศึกษาขึ้นตรงกับกรมเสนาธิการ โดยให้มีหน้าที่อำนวยการสอนแต่อย่างเดียว และตราข้อบังคับใหม่เรียกว่า "ข้อบังคับโรงเรียนทหารบก" และได้เปลี่ยนนามโรงเรียนเป็น"โรงเรียนทหารบก" เมื่อ 27 พ.ย. 2441


พ.ศ.2445
เนื่องจากโรงเรียนทหารบกที่ตั้งอยู่ริมวังสราญรมย์ ซึ่งให้การศึกษาในระดับประถมศึกษามีจำนวนนักเรียนมากขึ้นจนสถานที่เดิมแคบลง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายโรงเรียนมาตั้งที่ถนนราชดำเนินนอก มีพื้นที่ 30 ไร่เศษและขยายการศึกษาเพิ่มเป็นระดับมัธยมศึกษา

11 พ.ย. 2451
โรงเรียนนายร้อยทหารบก ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลประจำกอง โรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นมัธยม และ โรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นประถมแสดงว่านักเรียนนายร้อยไม่เพียงเรียนได้ดีเท่านั้น ยังเป็นนักเรียนที่สามารถออกศึกสงคราม เช่นเดียวกับทหารบกทั้งปวง และเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย


26 ธ.ค. 2452
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมอย่างเป็นทางการ


พ.ศ.2468
อันเป็นสมัยที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ทำให้ต้องจัดการย้าย โรงเรียนนายร้อยทหารบกชั้นประถม จากบริเวณหลังพระราชวังสราญรมย์ เข้ามารวมกันที่โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ถนนราชดำเนินนอก เรียกว่า"โรงเรียนนายร้อยทหารบก" และให้ยกเลิกชั้นประถม และมัธยม

26 มี.ค. 2471
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระบี่และรางวัล แก่นักเรียนนายร้อยทหารบกที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดทุกคนเป็นครั้งแรกตลอดจนถึงรัชกาลปัจจุบัน มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชทานกระบี่เป็นประจำทุกปี


พ.ศ.2477
กรมยุทธศึกษาได้มีการปรับปรุงและจัดระเบียบใหม่ ทั้งบุคคลและหน่วยงาน จึงได้มีการจัดตั้ง "โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก"มีหน้าที่ฝึกอบรมนักเรียนที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง ทหารสื่อสาร ทหารช่างแสงและช่างอากาศ สำหรับโรงเรียนนายร้อยทหารบก มีหน้าที่ฝึกอบรมนักเรียนที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารราบ ทหารม้า และนายตำรวจ


3 พ.ค.2489
ยุบโรงเรียนเท็คนิคทหารบก และแผนกตำรวจในกรมยุทธศึกษาทหารบกและเปลี่ยนชื่อกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น"โรงเรียนนายร้อยทหารบก"และให้ขึ้นตรงต่อกองทัพบก


1 ม.ค. 2491
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบก ว่า"โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า" เขียนเป็นอักษรโรมันว่า "Chulachomklao Royal Military Academy" เพื่อเป็นอนุสรณ์และเฉลิมพระเกียรติ ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นผู้ก่อกำเนิด และได้ดำเนินกิจการเป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติมาด้วยดี

ธ.ค. 2523
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ย้ายมาตั้งอยู่ที่บริเวณเขาชะโงกอำเภอเมือง ต่อกับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก พื้นที่ประมาณ 21,000 ไร่เศษ และได้เริ่มโครงการก่อสร้าง


29 ก.ค. 2529
เคลื่อนย้ายนักเรียนนายร้อย และข้าราชการ ออกจากที่ตั้งเดิม เข้าสู่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ จังหวัดนครนายก


ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า : จำปีสิรินธร


สถานที่น่าสนใจภายใน รร. นายร้อย จปร. ได้แก่

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่หน้ากองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อย จปร.
ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อย จปร. พระบรมรูปอยู่ในฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมทัพไทยแห่งกองทัพบกเต็มยศประทับเหนือพระราชอาสน์


ศาลาวงกลม หรือศาลาลม จอมพลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ทรงดำริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียนนายร้อย ภายในศาลาวงกลมประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5


อาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อย จปร. 100 ปี เป็นที่แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกองทัพไทย จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ทำสงครามในอดีต เครื่องแบบนายทหารของกองทัพ ห้องชมสไลด์มัลติวิชั่นบรรยายเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งรัชกาลที่ 5 เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท


ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมาก ตามประวัติท่านเป็นนายด่านเมืองนครนายกสมัยอยุธยาเมื่อปี พ.ศ. 2130 ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขณะที่ไทยติดพันศึกกับพม่า เขมรได้เข้ามารุกรานและกวาดต้อนผู้คนแถบปราจีนบุรีเพื่อนำกลับไปเขมร และได้ยึดเมืองปราจีนบุรีและเมืองนครนายก ขุนด่านได้รวบรวมชาวเมืองถอยไปตั้งหลักที่เขาชะโงกแล้วยกกำลังเข้าขับไล่เขมรออกจากนครนายกจนเขมรแตกพ่ายไป ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านอีกว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นนำกำลังพลไปตั้งที่เขาชะโงก และได้รื้อศาลเจ้าพ่อขุนด่านท่านจึงแสดงอภินิหารทำให้ทหารญี่ปุ่นล้มตายเป็นจำนวนมาก


พระพุทธฉาย เป็นภาพเขียนสีติดอยู่กับชะโงกผาบนภูเขาเตี้ย ๆ ถัดจากเขาชะโงกมีวิหารครอบไว้ พระพุทธฉายนี้ ประวัติเดิมเป็นอย่างไรไม่ปรากฏแต่เล่ากันว่าสภาพเดิมเป็นภาพพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เมื่อ พ.ศ. 2485 กรมแผนที่ทหารบกเข้าไปตั้งโรงงานหินอ่อนที่เชิงเขานี้ และได้เขียนตามรอยพระพุทธรูปเดิมให้ชัดเจนขึ้น ชาวบ้านนับถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ทุกกลางเดือน 3จะมีงานนมัสการเป็นประจำทุกปีถ้าเราเดินไปทางด้านหลังวัดพระฉายจะพบ “น้ำตกพระฉาย” เป็นน้ำตกเล็กๆ ตกลงเป็นสายจากผาสูงประมาณ 30 เมตร มายังแอ่งน้ำเบื้องล่างซึ่งสามารถเล่นน้ำได้ และจะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน

....นอกจากการเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจดังกล่าว นักท่องเที่ยวสามารถขับรถหรือขี่จักรยานเที่ยวชมบริเวณได้ บริเวณศูนย์บริการท่องเที่ยวมีจักรยานให้เช่า และยังมีกิจกรรมกีฬาที่เปิดให้บุคคลภายนอกใช้บริการได้ เช่น ยิงปืน เรือแคนูและเลื่อนช่วยชีวิต กอล์ฟ และสำหรับผู้ที่ต้องการจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น เดินป่าและพักแรมที่เขาชะโงก กิจกรรมไต่หน้าผาจำลองและหน้าผาจริงต้องติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ภายในบริเวณมีบ้านพักรับรอง ร้านอาหารสโมสรนายทหาร สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยว อาคารสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา จปร. ทุกวันระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.โทร. 0 3739 3010-5 ต่อ 62961-3

ร้านอาหาร
- เกสท์เฮาส์ : อาหารไทย โรงเรียนนายร้อย จปร. โทรศัพท์ : 0 3739 3010-4, 0 3732 6871-6 ต่อ 62256
- ลาบปลาตะเพียน : อาหารทะเล/อาหารพื้นบ้าน ทางหลวง 3051 ทางเข้า รร.จปร. โทรศัพท์ : 0 3732 6378
- ไก่ย่างดีดี : อาหารไทย/อาหารพื้นบ้าน 179/1 หมู่ 2 ต.พรหมณี ทางหลวง 3051 ก่อนถึงประตูทางเข้า รร.นายร้อย จปร. โทรศัพท์ : 0 3732 6071, 0 3739 3206
- ครัวริมคลอง : อาหารไทย ริมถนนสาย 3052 (เส้นทางไปโรงเรียนนายร้อย จปร.) โทรศัพท์ : 0 3732 6603

แล้วพบกันครับ


By : Ramindra Cycling Club [ 21 ก.พ. 49 - 21:56:29 น. ]

    ,     หน้าถัดไป>>
ความเห็นที่ 1
ขอไปด้วยจ้า........ชดเชยที่ไม่ไปเขาตะเกียบครับ
From : โส๋ยตี๋ [ 21 ก.พ. 49 - 22:04:35 น. ]

ความเห็นที่ 2
สนามบ่อดินเป็นอย่างไรบ้างครับพี่โส๋ยตี๋ จะไปลงแขกกันวันไหนดีครับ...
From : เรียว [ 21 ก.พ. 49 - 22:16:31 น. ]

ความเห็นที่ 3
วันนี้มันมากๆๆๆๆครับ.......ส่วนวันลงแขกจะนัดอีกครั้งครับ
From : โส๋ยตี๋ [ 21 ก.พ. 49 - 22:35:33 น. ]

ความเห็นที่ 4
ขอเเนะนำสถานที่อีกที่นึงค่ะ อยู่ใกล้ๆกัน รร.เตรียมทหาร ครับเข้าประตูรร.นายร้อยฯเเล้วเลี้ยวซ้ายค่ะ ถ้าขับรถไม่เกิน5นาที ถึง มีที่พักอยู่บนเขาในรร.ค่ะ โรงเเรม Pre-Cadet place ครับ น่าสนใจเหมือนกันค่ะปั่นชมรอบๆรร.เตรียมฯ ท่านจะได้เห็น เรือรบ จอดอยู่บนบก ขึ้นไปดูข้างในก็ได้ เรือลำนี้เคยออกรบมาเเล้วด้วย
From : ไปมาเเล้วทั้ง จ.ป.ร. เเละ ตท. [ 22 ก.พ. 49 - 00:07:24 น. ]

ความเห็นที่ 5
ถ้าไม่ติดอะไรจะชวนน้องๆไปด้วยนะครับ จากสวนรถไฟก็ 200กม. พอดีเลย
ได้ออกทริปยาวๆบ่อยๆ รู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้นเยอะเลยครับ
From : สวนรถไฟ Bike Crazy Club [ 22 ก.พ. 49 - 00:15:10 น. ]

ความเห็นที่ 6
โอวววว ออกทริปยาวววว กันทุกอาทิตย์ ใจคอจะไม่ให้รถได้พักกันบ้างเหรอครับ

From : น้องหนึ่ง -_-" [ 22 ก.พ. 49 - 01:54:56 น. ]

ความเห็นที่ 7
อาทิตย์นี้อดแน่นอนครับ
From : ก้อง ซานตาครูส [ 22 ก.พ. 49 - 02:10:32 น. ]

ความเห็นที่ 8
จปร.24 ไม่ไปไม่ได้เลย
From : น้าแม็ค จปร.24 [ 22 ก.พ. 49 - 08:01:26 น. ]

ความเห็นที่ 9
อาทิตย์ก่อน น้าแม็ค จปล(จะไปลาว)
อาทิตย์นี้ น้าแม็ค จปร.24
...ไชโยมีให้ดูดแล้ว อิอิ..
From : ร. [ 22 ก.พ. 49 - 08:06:50 น. ]

ความเห็นที่ 10
ขอปายด้วยคนครับแก้ตัวเขาตะเกียบเนื่องจากได้ขึ้นรถเซอร์วิสบางช่วง แต่ทริปนี้ไม่มีรถติดตามต้องไปให้ถึงและกลับให้ได้ แล้วเจอกันครับ.
From : นายพล [ 22 ก.พ. 49 - 08:52:31 น. ]

ความเห็นที่ 11
อย่าลืมไปประลองความแม่น กับสนามยิงปืน..
โดดหอ สนามเพ้นท์บอลและอีกหลายๆอย่าง..
ด้วยนะพี่เรียว.. ถ้าอยากจะชิมมะยงชิด ก็เตรียม
ตังค์ไปด้วย โลละ 200.- เอง
From : เชน [ 22 ก.พ. 49 - 09:47:08 น. ]

ความเห็นที่ 12
อาทิตย์นี้ไม่อดแน่นอน
From : เสือ ช. [ 22 ก.พ. 49 - 15:37:34 น. ]

ความเห็นที่ 13
ตื่นทันไปด้วยครับผม
From : กิต MERIDA [ 22 ก.พ. 49 - 16:28:16 น. ]

ความเห็นที่ 14
พี่เรียวครับถ้าผมปั่นมาจากหลักสี่มุ่งหน้ารามอินทราไม่ทราบว่าเข้าซอยไหนถึงจะถึงวัดคู้บอนได้ใกล้ที่สุดครับ
From : กิต MERIDA [ 22 ก.พ. 49 - 16:40:00 น. ]

ความเห็นที่ 15
เดี๋ยวนี้ถีบกันแฮงๆ กันทั้งน้าน ส่วนข้าพเจ้า บ่ค่อยมีแฮง เฮ็ดจังได๋ดีน้อ
เด๋ว นัดหมู่ไปถ้า ที่ร้านเฝอ(ก๋วยเตี๋ยว) หน้าวัดมูลคลองห้าเด้ออ้าย
ส่วนข้าพเจ้าเองบ่ฮู้ว่าสิไปได้บ่ เฮ็ดเวียก เฮ็ดก๋านเน้อ....
From : ท้าวซัยวัด ณ.เมืองลาว [ 22 ก.พ. 49 - 16:50:32 น. ]

ความเห็นที่ 16
ท้าวซัยวัด ณ.เมืองลาว ตกลงไปอ่ะป่าวครับ
(ท้าวซัยวัด ณ.เมืองลาว คนเดียวกับ ชัยวัฒ K อ่ะป่าว)
อิอิ
From : voody คูคต [ 22 ก.พ. 49 - 17:05:20 น. ]

ความเห็นที่ 17
ตั้งแต่กลับจากเมืองลาวกิน เขยลาว มากเลยเปลี่ยนชื่อเป็น ท้าวซัยวัด เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปปางช้างจะได้มีแฮงเด้อ. เชินชวนชาวคูคตมาร่วมทริปเยอะๆนะครับ แล้วเจอกันวันอาทิตย์ครับ
From : นายพล [ 22 ก.พ. 49 - 17:14:02 น. ]

ความเห็นที่ 18
แก้คำผิด เชินชวน เป็นเชิญชวน มือเร็วไปหน่อย..
From : นายพล [ 22 ก.พ. 49 - 17:19:26 น. ]

ความเห็นที่ 19
สงสัยงานนี้มีปั่นไปชนช้างแน่เลย อิอิ
From : voody คูคต [ 22 ก.พ. 49 - 17:51:02 น. ]

ความเห็นที่ 20
อาทิตย์นี้ ท่าทางจะอดครับ มี error ฟ้องที่หน้าจอคอมพ์ว่า Your cycling permit was end and cannot extend. Please contacts your administrator.

แปลว่า "ที่รักคะ ถ้าอาทิตย์นี้ไปขี่จักรยานอีกล่ะก็ เตรียมหาแฟนใหม่ได้เลย"
From : Meridian - Hidalgo [ 22 ก.พ. 49 - 18:19:23 น. ]


ความเห็นที่ 21
- กิต จากหลักสี่มุ่งตรงเข้าถ.รามอินทรา(กม.8) ตรงที่กำลังก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยก เลี้ยวซ้ายเข้าซ.คู้บอน ตรงเข้ามา 2 กม.ขึ้นสะพานก็จะพบวัดคู้บอนครับ
- สวัสดีครับท้าวซัยวัด (เปลี๋ยนไป๋) สงสัยเป็นเขยลาว..เอ้ย..ดื่มเขยลายจนเว้าลาวได้ป๋อเลยนะครับ555
- คุณMeridian - Hidalgo ลองRestarหรือยังครับ ถ้ายังไม่หายต้องUpdate versionใหม่นะครับ 555
From : เรียว [ 22 ก.พ. 49 - 20:59:30 น. ]

ความเห็นที่ 22
บ่แน่เน้อ แปดโมงซ้าวข้อยอาจไปรอร้านเฝอคลองห้าก็ได้เน้อ
From : ท้าวคำเสม [ 22 ก.พ. 49 - 21:49:16 น. ]

ความเห็นที่ 23
มีใครสนใจไปต่อที่...เขาอีโต้ กับผมบ้างมั้ยครับ
ต้องใส่ยางใหญ่วิ่งไปเลยน่ะ...แต่ผมอาจจะขับรถไปจอดบ้านลุงหวัด
แล้วปั่นย้อนมาเจอกันที่ จปร. ปั่นเที่ยวกินข้าวเที่ยงแล้วกลับไปบ้านลุงหวัดขึ้นรถไปเขาอีโต้
ลุยต่อซักรอบแล้วกลับ...วันเดียวได้ 2 แบบน่ามันส์ดี

From : พูนศักดิ์@ดอนเมือง [ 22 ก.พ. 49 - 23:07:28 น. ]

ความเห็นที่ 24
ท้าวคำเสม แล้วพบกันครับ
From : น้าแม็ค จปร.24 [ 23 ก.พ. 49 - 08:04:43 น. ]

ความเห็นที่ 25
สวัสดีค่ะเรียว
....ขอบคุณที่ส่งข้อมูลของถ้ำประทุนมาใหเราชาวBIKE JOY...ข้อมูลยังแน่นเหมือนเดิม ชื่นชมในความเป็นฅนเก่งของเรียวมาก...ขอให้รามอินทราเที่ยวจปร.ให้สนุกค่ะ
From : BJ [ 23 ก.พ. 49 - 08:14:57 น. ]

ความเห็นที่ 26
จะมีขานิ่มกลางๆ บ้างไหมเนี่ย
From : อยากไปด้วย [ 23 ก.พ. 49 - 12:22:16 น. ]

ความเห็นที่ 27
ไปได้ ผมก็ขาแรงปานกลาง ไปกะกลุ่มนี้บ่อย ที่ขาแรงๆเด๋วจุดพักเค้าถึงก่อนก็รอเราเองอ่ะ และก้อเส้นทางนี้ตรงยาวไม่มีหลงแน่นอน
From : วัตร [ 23 ก.พ. 49 - 14:17:26 น. ]

ความเห็นที่ 28
อยู่แถวปทุมวันครับจะเอาใส่รถไป start ที่วัดคู้บอนไม่ทราบสามารจอดรถได้ที่ไหนครับ อยากไปแจมด้วย ขอบคุณครับ
From : ศิลป์ [ 24 ก.พ. 49 - 00:35:27 น. ]

ความเห็นที่ 29
ขอนอกเรื่องครับ พี่ครับ ภาพแผนที่ที่มาโชว์นี่หามาได้ไง แล้วแถบที่เขียนว่าจุดนัดที่ 1 / จุดนัดที่ 2 นี้ ทำไงครับ อยากทำได้บ้าง

ตอบน้องด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้า เอกคับ
From : เอก [ 24 ก.พ. 49 - 01:12:14 น. ]


ความเห็นที่ 30
-คุณศิลป์ สามารถนำรถมาจอดได้ที่ลานจอดรถของวัดคู้บอนไครับ
-คุณเอก ภาพแผนที่ใช้Programแผนที่ประเทศไทย Zoomเฉพาะพื้นที่ๆต้องการ ซึ่งสามารถAddสถานที่พร้อมตัวอักษรเข้าไปในProgram ส่วนที่เขียนจุดนัดพบที่1 / 2 นั้นมาทำในPhotoshopครับ หากสงสัยหรือข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาคุยได้ครับ 01-327-5876
From : เรียว [ 24 ก.พ. 49 - 08:38:08 น. ]

กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ