00001
สำหรับคนชอบอ่าน.........หนังสือ
หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to: navigation, ค้นหา
รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน (พ.ศ. 2408-2519) เป็นงานวิจัย ของ วิทยากร เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะวิจัยอีก 10 ท่าน ชื่อ "โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกและแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ" ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541

ดูรายชื่อหนังสือ: ตามหมวดหมู่, ตามลำดับอักษร

กวีนิพนธ์และบทละคร
ประชุมโคลงโลกนิติ - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
เสภาศรีธนญไชยเชียงเมี่ยง
นิราศหนองคาย - หลวงพัฒนพงศ์ภักดี
สามัคคีเภทคำฉันท์ - ชิต บุรทัต
มัทนะพาธา - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โคลงกลอนของครูเทพ - เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
บทละครเรื่องพระลอ - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ขอบฟ้าขลิบทอง - อุชเชนี
เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. - นายผี
บทกวีของเปลื้อง วรรณศรี
บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ - จิตร ภูมิศักดิ์
จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย - ทวีปวร
กวีนิพนธ์ - อังคาร กัลยาณพงศ์
ขอบกรุง - ราช รังรอง
เพียงความเคลื่อนไหว - เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

นิยาย
ละครแห่งชีวิต - ม.จ. อากาศดำเกิง รพีพัฒน์
กามนิต - เสฐียรโกเศศ, นาคะประทีป
ดำรงประเทศ - เวทางค์
ผู้ชนะสิบทิศ - ยาขอบ
หนึ่งในร้อย - ดอกไม้สด
บางระจัน - ไม้ เมืองเดิม
หญิงคนชั่ว - ก. สุรางคนางค์
พล นิกร กิมหงวน - ป. อินทรปาลิต
ปักกิ่ง-นครแห่งความหลัง - สด กูรมะโรหิต
เราลิขิต-บทหลุมศพวาสิฏฐี - ร.จันทพิมพะ
เมืองนิมิตร - ม.ร.ว. นิมิตรมงคล นวรัตน์
แม่สายสะอื้น - อ. ไชยวรศิลป์
พัทยา - ดาวหาง
แผ่นดินนี้ของใคร - ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์
มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร - แย้ม ประพัฒน์ทอง
ปีศาจ - เสนีย์ เสาวพงศ์
สี่แผ่นดิน - ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ทุ่งมหาราช - มาลัย ชูพินิจ
แลไปข้างหน้า - ศรีบูรพา
เสเพลบอยชาวไร่ - รงค์ วงษ์สวรรค์
จดหมายจากเมืองไทย - โบตั๋น
เขาชื่อกานต์ - สุวรรณี สุคนธา
สร้างชีวิต - หลวงวิจิตรวาทการ
ตะวันตกดิน - กฤษณา อโศกสิน
สร้อยทอง - นิมิตร ภูมิถาวร
พิราบแดง - สุวัฒน์ วรดิลก
ลูกอีสาน - คำพูน บุญทวี

เรื่องสั้น
นิทานเวตาล - น.ม.ส.
จับตาย : รวมเรื่องเอก - มนัส จรรยงค์
เรื่องสั้นของป. บูรณปกรณ์ (ชีวิตจากมุมมืด, ดาวเงิน) - ป. บูรณปกรณ์
เสาชิงช้า, เอแลนบารอง และเรื่องสั้นอื่นๆ ของ ส. ธรรมยศ - ส. ธรรมยศ
พลายมลิวัลลิ์ และเรื่องสั้นบางเรื่อง ของถนอม มหาเปารยะ
ผู้ดับดวงอาทิตย์ และเรื่องสั้นอื่นๆ - จันตรี ศิริบุญรอด
ยุคทมิฬ และเรื่องสั้นอื่นๆ ของ อิศรา อมันตกุล - อิศรา อมันตกุล
เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ - อาจินต์ ปัญจพรรค์
ฟ้าบ่กั้น - ลาว คำหอม
ชุดเพื่อนนักเรียนเก่า เพื่อนเก่า - เสนอ อินทรสุขศรี
รวมเรื่องสั้นบางเรื่องของฮิวเมอร์ริสต์ - ฮิวเมอร์ริสต์
ฉันจึงมาหาความหมาย - วิทยากร เชียงกูล
คนบนต้นไม้ - นิคม รายวา

ประเภทสารคดี/บทความ (Non Fiction)

ประวัติศาสตร์
ประวัติกฎหมายไทย - ร. แลงกาต์
นิทานโบราณคดี - สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
โฉมหน้าศักดินาไทย - จิตร ภูมิศักดิ์
กบฏ ร.ศ. 130 - เหรียญ ศรีจันทร์, ร.ต. เนตร พูนวิวัฒน์
เจ้าชีวิต - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ศาลไทยในอดีต - ประยุทธ สิทธิพันธ์
ประวัติศาสตร์ไทยสมัย 2352-2453 ด้านสังคม - ชัย เรืองศิลป์
สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 2325 - 2416 - ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์

การเมือง,ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย, เศรษฐศาสตร์
ทรัพยศาสตร์ - พระยาสุริยานุวัตร
เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475 - กุหลาบ สายประดิษฐ์
ความเป็นอนิจจังของสังคม - ปรีดี พนมยงค์
ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส ผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก - เดือน บุนนาค
โอ้ว่าอาณาประชาราษฎร - สนิท เจริญรัฐ
ไทยกับสงครามโลกครั้งที่สอง - ดิเรก ชัยนาม
สันติประชาธรรม - ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ห้าปีปริทัศน์ - ส. ศิวรักษ์
วันมหาปิติ วารสาร อมธ. ฉบับพิเศษ 14 ตุลาคม 2516 - องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปะ ภาษาและวรรณกรรม วรรณกรรมวิจารณ์
วรรณคดี และวรรณคดีวิจารณ์ - วิทย์ ศิวะศิริยานนท์
ประติมากรรมไทย - ศิลป พีระศรี
วรรณสาส์นสำนึก - สุภา ศิริมานนท์
วิทยาวรรณกรรม - พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ความงามของศิลปไทย - น. ณ ปากน้ำ
ภาษากฎหมายไทย - ธานินทร์ กรัยวิเชียร
วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวิชาการ ฉบับวรรณคดี - เจตนา นาควัชระ และ มล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
แสงอรุณ 2 - แสงอรุณ รัตกสิกร

สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์สังคม
พระราชพิธีสิบสองเดือน - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สาส์นสมเด็จ - สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
30 ชาติในเชียงราย - บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
เทียนวรรณ - สงบ สุริยินทร์
กาเลหม่านไต - บรรจบ พันธุเมธา
นิทานชาวไร่ - น.อ. สวัสดิ์ จันทนี
ภารตวิทยา - กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย
ฟื้นความหลัง - พระยาอนุมานราชธน
ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ - จิตร ภูมิศักดิ์
อัตชีวประวัติ หม่อมศรีพรหมา กฤดากร - หม่อมศรีพรหมา กฤดากร
80 ปีในชีวิตข้าพเจ้า - กาญจนาคพันธ์

ศาสนา, ปรัชญา
พระประวัติตรัสเล่า - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน - สุชีพ ปุญญานุภาพ
ปัญญาวิวัฒน์ - สมัคร บุราวาศ
พุทธธรรม - พระธรรมปิฎก
อิทัปปัจจยตา - พุทธทาสภิกขุ

ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์
หนังสือแสดงกิจจานุกิจ - เจ้าพระยาทิพากรวงษ์
แพทยศาสตร์สงเคราะห์ - คณะกรรมการแพทย์หลวงในรัชกาลที่ 5
ธรรมชาตินานาสัตว์ - บุญส่ง เลขะกุล
ขบวนการแก้จน - ประยูร จรรยาวงษ์

ลองเลือกดูเอาแล้วกันนะครับ ว่าชอบแบบไหนBy : นุ 0-818-156-874 [ 22 พ.ค. 50 - 17:52:01 น. ]


ความเห็นที่ 1
ขอบคณมากครับพี่นุที่นำรายชื่อหนังสือที่มีคุณค่ามาให้นะครับ

ในรายการหนังสือนี้ผมมีโอกาสอ่านไม่กี่เล่มเองครับ แต่ผ่านตาเยอะครับพี่

From : มีมา [ 22 พ.ค. 50 - 21:30:04 น. ]


ความเห็นที่ 2

สวัสดีคะพี่นุ เรียกตามคุณมีมาละกันคะ ขอบคุณเช่นกันสำหรับรายการหนังสือ บางเล่มก็หาซื้อไม่ได้แล้วคะ เวชมีอีกเว็บหนึ่งอยากแนะนำคะ www.bookcrossing.com แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมีหนังสือไทยนะคะ เว็บนี้คือการให้ยืมหนังสือ เช่นเรามีหนังสือที่เราอ่านและอยากให้เพื่อนคนอื่น ๆ อ่านด้วย ก็เอาไปวางตามสถานที่ที่คาดว่าจะมีคนมาสนใจหนังสือเล่มนั้น และยืมไปอ่าน ลักษณะการยืมก็จะเป็นลักษณะ การลงทะเบียนในเว็บนั้นคะ ไม่ทราบอธิบายได้ชัดเจนหรือไม่ แต่ลองเข้าไปอ่านดูละกันคะ เวชหวังว่าจะได้ลงทะเบียนหนังสือไทยสักวันหนึ่ง หวังว่าคงเป็นเรื่องในแนวเดียวกันกับของพี่นุนะคะ

เอ..ไม่ทราบพี่นุที่ไปปั่นขึ้นเขาใหญ่กับพี่แขกกับพี่ยุหรือเปล่าคะ

From : เวช [ 22 พ.ค. 50 - 22:00:58 น. ]


ความเห็นที่ 3
สวัสดีครับคุณเวช

ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีเวปแบบนี้ด้วย และผมไม่ใช่คนที่คุณเวชเคยรู้จักแน่ครับ เพราะผมอยู่ที่อยุธยา

ดีใจมากครับที่มีคนชอบอ่านหนังสือในเวปนี้เยอะ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครให้ยืมเพราะกลัวไม่ได้คืน

ส่วนตัวชอบอ่านแบบจับฉ่าย หลายแนวแล้วแต่ความสนใจในช่วงนั้นๆ

หวังว่าคงมีโอกาสได้คุยกันครับ
From : นุ 0-818-156-874 [ 23 พ.ค. 50 - 01:47:25 น. ]


ความเห็นที่ 4
ขอบคุณ จขกท. ค่ะ
ขอบคุณหนังสือไทยทุกๆเล่ม คือมรดกทางปัญญาแท้ๆ ควรอย่างยิ่งจะดำรงคุณค่าความเป็นไทย
ด้วยการอ่านไทยให้ถูกต้งถ่องแท้อย่างลึกซึ้ง และถือเป็นครู
ขอสนับสนุนให้ทุกท่านอ่านหนังสือด้วยค่ะ วันนี้เราอ่านหนังสือเล่มใดอยู่
From : น้องสาวพี่ค่ะ [ 23 พ.ค. 50 - 09:11:33 น. ]

ความเห็นที่ 5
ขอบคุณ จขกท. ค่ะ ขออณุญาตแก้คำผิด จาก ต้ง เป็น ต้อง คงหาเจอนะคะคนอ่าน
ขอบคุณหนังสือไทยทุกๆเล่ม คือมรดกทางปัญญาแท้ๆ ควรอย่างยิ่งจะดำรงคุณค่าความเป็นไทย
ด้วยการอ่านไทย ให้ถูกต้อง ถ่องแท้ อย่างลึกซึ้ง และถือเป็นครู
ขอสนับสนุนให้ทุกท่านอ่านหนังสือด้วยค่ะ วันนี้เราอ่านหนังสือเล่มใดอยู่

From : มะไฟ [ 23 พ.ค. 50 - 14:45:42 น. ]

ความเห็นที่ 6

สวัสดีคะคุณนุ ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้รู้จักกันที่นี่่ละกันคะ ยินดีที่ได้รู้จักคะ เวชก็อ่านจับฉ่ายเหมือนกันคะ เห็นอะไรน่าสนก็อ่าน

ตอบคุณน้องสาวพี่คะ ตอนนี้อ่านเรื่องเหมืองแร่เล่ม 2 ของอาจินต์ ปัญจพรรค์ อ่านแล้วเพลินเป็นเรื่องสั้นที่จบเรื่องได้สนุกและทำให้อยากอ่าน ไม่ทราบว่าได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันหรือยัง ไม่รู้ว่าจะหาซื้อเป็นดีวีดีได้หรือเปล่า แล้วน้องสาวพี่ละคะอ่านเรื่องอะไรอยู่

From : เวช [ 23 พ.ค. 50 - 23:24:15 น. ]


ความเห็นที่ 7
ยินดีเช่นกันครับคุณเวช

ตอนนี้ผมก็ติดอ่านพวก วรรณกรรมเยาว์ชน และพวกเรื่องแปลครับ

แต่นิสัยการอ่านของผมอาจจะแปลกซักหน่อย ตรงที่ชอบอ่านทีละหลายเล่มพร้อมๆกัน นัยว่าจะได้เปลี่ยนอรรถรสในการอ่านได้เรื่อยๆ ไม่ให้จำเจ ไม่รู้ว่าจมีใครเหมือนผมบ้างหรือเปล่า.......อิอิอิ

ที่อ่านๆอยู่ตอนนี้ก็มีตามรายการหนังสือข้างล่าง เลยอยากจะแนะนำให้ลองหามาอ่านกันดูครับ

อยู่กับก๋ง โดย หยก บูรพา

ผีเสื้อและดอกไม้ ของ นิพพานฯ

เสือภูเขาแรมทาง โดย คุณอภินันท์ บัวหภักดี

เซ็ปติมัส ฮีป ปาฏิหาริย์หมายเลขเจ็ด 1 ทายาทราชินี โดย Angie Sage

นวนิยายญี่ปุ่น สามสาวนักสืบ 1 ตอน ปีศาจในผงเถ้าแห่งอดีต" ผลงานของอาคะกาวะ จิโร

ซายากะ สาวน้อยนักสืบ 1 ตอน กระเป๋าสะพายใบเล็กสีเขียว ผลงานของอาคะกาวะ จิโร

ขอให้สนุกนะครับ
From : นุ 0-818-156-874 [ 25 พ.ค. 50 - 14:04:43 น. ]


ความเห็นที่ 8
up..........

http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=150737
From : น้องผักบุ้ง (สาวอยากปั่น) [ 27 พ.ค. 50 - 11:24:10 น. ]


ความเห็นที่ 9
เจอหนอนหนังสือตัวจริงเข้าแล้ว อิอิ หนอนตัวน้อยขอคารวะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
From : ซึ่งกันและกัน [ 27 พ.ค. 50 - 18:23:11 น. ]

ความเห็นที่ 10

สวัสดีคะคุณนุและเพื่อนหนอนหนังสือทุกคน
เวชก็เคยอ่านหลายเรื่องพร้อมกัน แต่ไม่เยอะเท่าที่คุณนุลงรายการมาหรอกคะ อย่างมากก็ ๓ เล่ม อ่านมันทั้งภาษาไทยและสวีดิช ทั้งนิยายและสารคดี
ได้อ่านเสือภูเขาแรมทางแล้วคะ แนะนำการท่องเที่ยวด้วย มีอีกเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับจักรยานก็คือ "โค้งสุดท้ายบนดอยสูง" โดย ศุภวิช ญาณวารี เป็นสารคดีเกี่ยวกับคุณลุง (ทำให้นึกถึงลุงเนตร) ใช้ชีวิตหลังเกษียณปั่นจักรยานเป็นการท่องเที่ยว น่ารักมากเลย

From : เวช [ 28 พ.ค. 50 - 15:22:25 น. ]

ความเห็นที่ 11
โค้งสุดท้ายบนดอยสูง" โดย ศุภวิช ญาณวารี เรื่องไม่เคยได้ยิน เอาไว้จะลองไปหาตามแผงหนังสือมาอ่านบ้าง

ขอบคุณมากครับ ที่แนะนำหนังสือให้......
From : นุ 0-818-156-874 [ 28 พ.ค. 50 - 23:13:48 น. ]


ความเห็นที่ 12
ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลนี้ลองพิจารณาดูแล้วก็รู้สึกดีใจมากเหมือนกัน เพราะเคยอ่านแล้วหลายเล่มเลย แต่ที่เพิ่งเคยเห็นชื่อก็มีอีกหลายเล่มเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวคงต้องหาเวลาไปหาอ่านแล้ว
From : คนชอบอ่านหนังสือ [ 27 พ.ย. 50 - 19:40:41 น. ]


กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ