00001
แร็คจักรยาน กับ พรบ.จราจรฯ & พรบ.รถยนต์

. . . . ผู้ใช้จักรยานกลุ่มที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยรถยนตร์ และขนจักรยานด้วย “แร็คขนจักรยาน” นั้น นับวันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ระเบียบปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้จากทางราชการ ไม่ว่าจะฝ่าย กรมการขนส่งทางบก ตำรวจจราจร หรือตำรวจทางหลวง ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจอย่างแพร่หลาย ความมั่นใจของผู้ใช้ “แร็คขนจักรยาน” จึงยังหาข้อสรุปที่ลงตัวไม่ได้


แร็คหลังคารถยนตร์ ติดตั้งอย่างถูกกฎหมาย ได้หรือไม่ ?

. . . . พรบ.รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ ได้กล่าวถึง วิธีการเพิ่มเติมรายการ "แร็คหลังคา" ในทะเบียนรถยนตร์ มีเนื้อหาว่า…
. . . . ตอนจดทะเบียนรถใหม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบคู่มือจดทะเบียนรถนั้นว่ามี “แร็คหลังคา” ด้วย ก็ถือว่าเป็นการ "เพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไป" แม้จะแลดูมั่นคง แต่การที่ยังไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียน ถือว่ายังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายว่า "ไม่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจของผู้อื่น" จึงอยู่ในข่ายที่อาจถูก "ห้ามใช้รถนั้น จนกว่าจะเอาออกแล้ว"
. . . . พรบ.รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔ ได้กำหนดหลักการ การตรวจสภาพรถที่ติด "แร็คหลังคา" เอาไว้ว่า…
. . . . การติดแร็คหลังคา จำต้องนำรถไปให้ตรวจสภาพก่อน ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าปลอดภัย ก็ให้นายทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบคู่มือจดทะเบียนรถนั้นด้วย

สรุป :
. . . . เราสามารถติดตั้งแร็คแบบถาวร บนหลังคารถยนตร์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๑๒, ๑๔ แห่ง พรบ.รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒


แร็คท้ายรถยนตร์ ใช้กับ รถยนตร์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน เจ็ดคน ได้หรือไม่ ?

. . . . กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบกฯ ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า…
. . . . ข้อ ๑ รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสาร บรรทุกของได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
. . . . . . . . (๑) สำหรับส่วนกว้าง ไม่เกินส่วนกว้างของรถ
. . . . . . . . (๒) สำหรับส่วนยาว
. . . . . . . . . . . . (ก) ในกรณีที่เป็นรถยนตร์ ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อหรือกันชน ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร
. . . . . . . . . . . . (ข) ในกรณีที่เป็นรถพ่วงรถยนตร์ ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร
. . . . . . . . . . . . (ค) ในกรณีที่เป็นรถม้าสี่ล้อบรรทุกของ ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้ารถ ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร
. . . . . . . . . . . . (ง) ในกรณีที่เป็นเกวียน ด้านหน้ายื่นไม่เกิน ๑ เมตร วัดจากแอก ด้านหลังยื่นพ้นตัวถังไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร
. . . . . . . . . . . . (จ) ในกรณีนอกจากที่ระบุไว้ใน (ก) (ข) (ค) และ (ง) ด้านหน้ายื่นไม่เกินตัวถัง ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร

คำอธิบาย :
. . . . "รถบรรทุก" ตามมาตรา ๔ (๒๐) แห่งพรบ.จราจรทางบกฯ หมายความว่า "รถยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์"
. . . . "รถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคล" ตามมาตรา ๔ แห่งพรบ.รถยนตร์ฯ หมายความว่า รถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
. . . . คำว่า "รถบรรทุก" ตามพรบ.จราจรทางบกฯ จึงครอบคลุมคำว่า "รถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคล" ตามพรบ.รถยนตร์ฯ ซึ่งหมายถึง รถสเปซแคป รถกระบะ และรถกระบะสองตอน ที่จดทะเบียนเป็นรถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคล
. . . . "รถบรรทุกคนโดยสาร" ตามมาตรา ๔ (๒๑) แห่งพรบ.จราจรทางบกฯ หมายความว่า "รถยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน"
. . . . "รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน" ตามมาตรา ๔ แห่งพรบ.รถยนตร์ฯ หมายถึง รถกระบะแวน รถตู้
. . . . คำว่า "รถบรรทุกคนโดยสาร" ตามพรบ.จราจรทางบกฯ จึงมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า "รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน" ตามพรบ.รถยนตร์ฯ ซึ่งหมายถึง รถกระบะแวน รถตู้
. . . . ถ้าพิจารณาเฉพาะกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบกฯ) ข้อ ๑ (๒) (ก) ซึ่งไม่มีคำว่า "รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน" อาจเข้าใจว่ารถที่จดทะเบียนเป็นรถนั่งนั้น อาจบรรทุกสิ่งของยื่นพ้นตัวรถด้านหลังได้ไม่ถึง ๒.๕๐ เมตร

. . . . แต่เมื่อพิจารณาจาก พรบ.รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ ซึ่งมีบทบัญญัติว่า…
. . . . มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
. . . . . . . . (๑) การใช้รถยนต์บริการธุรกิจหรือรถยนต์บริการทัศนาจรในกิจการส่วนตัว
. . . . . . . . (๒) การใช้รถยนต์สาธารณะในกิจการส่วนตัว โดยมีข้อความแสดงไว้ที่รถนั้น ให้เห็นได้ง่ายจากภายนอกว่าใช้ในกิจการส่วนตัว
. . . . . . . . (๓) การใช้รถยนต์สาธารณะบรรทุกของที่ติดตัวไปกับผู้โดยสาร
. . . . . . . .(๓ ทวิ) การใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อย กิโลกรัม เป็นรถยนตร์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน หรือใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
. . . . . . . .(๔) ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ในกฎกระทรวง

. . . . ก็จะเห็นว่า พรบ.รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ ได้อนุโลมการใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนได้ ๕ กรณี โดยเฉพาะในอนุมาตรา (๓ ทวิ) ซึ่งอนุโลมให้ใช้ "รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล" เป็น "รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน" หรือใช้ "รถยนต์นั่งส่วนบุคคล" เป็น "รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล" ได้
. . . . ดังนั้น จึงเป็นอันว่าพรบ.รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ (๓ ทวิ) ได้อนุโลมให้ใช้รถที่จดทะเบียนเป็น "รถยนต์นั่งส่วนบุคคล" (รถเก๋ง รถกระบะสองตอน) บรรทุกของยื่นพ้นตัวรถด้านหลัง ๒.๕๐ เมตร ได้เช่นเดียวกับรถที่จดทะเบียนเป็น "รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล" (รถกระบะ รถสเปซแคป)ซึ่งก็คือสามารถใช้แร็คบรรทุกจักรยานด้านท้ายรถได้นั่นเอง

สรุป :
. . . . กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบกฯ) ข้อ ๑ (๒) (ก) ประกอบ พรบ.รถยนตร์ฯ มาตรา ๒๑ อนุญาตให้รถยนตร์ทั้ง ๓ ชนิด คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง รถกระบะสองตอน) รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน(รถกระบะแวน รถตู้) และรถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคล(รถกระบะ รถสเปซแคป) สามารถบรรทุกจักรยานยื่นพ้นตัวรถด้านหลังได้ ๒.๕๐ เมตร


ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอีก ๒ ประการ คือ
. . . . ประการที่ ๑ ปฏิบัติตามพรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบกฯ) ข้อ ๑๓ คือ ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน สัตว์ รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ต้องใช้โคมไฟแสงแดงติดไว้ที่ปลายสุดของส่วนที่ยื่นออกไปด้วย หรือในเวลากลางวันต้องติดธงสีแดงไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น
. . . . ประการที่ ๒ ปฏิบัติตามพรบ.รถยนตร์ฯ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ คือ ทำให้เห็นว่า
. . . . . . . .(ก) รถที่เพิ่มแร็คเข้าไปนั้น ไม่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น
. . . . . . . .(ข) รถที่เปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของรถโดยการติดแร็ค ซึ่งผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เมื่อใช้รถนั้นแล้วไม่อาจก่อให้เกิดอันตรายในเวลาใช้
. . . . . . . . (ค) รถที่เพิ่มแร็คเข้าไปนั้น ในขณะที่ใช้มีลักษณะที่เห็นได้ว่าน่าจะปลอดภัยในการใช้


รถนั่ง บรรทุกได้สูง เมตรครึ่ง จาก หลังคา หรือว่า พื้นทาง ?

. . . . กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๑๒ (ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบกฯ) บัญญัติไว้ดังนี้
. . . . ข้อ ๑ รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสาร บรรทุกของได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
. . . . . . . . (๓) สำหรับส่วนสูง
. . . . . . . . . . . . (ก) ในกรณีที่เป็นรถบรรทุก รถม้าสี่ล้อบรรทุกของ หรือเกวียน ให้บรรทุกสูงไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร จากพื้นทาง เว้นแต่รถบรรทุกที่มีความกว้างของรถเกิน ๒.๓๐ เมตร ให้บรรทุกสูงไม่เกิน ๓.๘๐ เมตร จากพื้นทาง
. . . . . . . . . . . . (ข) ในกรณีที่เป็นรถอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (ก) ให้บรรทุกสูงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร

คำอธิบาย :
. . . . ข้อ ๑ (๓) (ก) มีใจความเกี่ยวข้องกับ รถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคล(รถกระบะ รถสเปซแคป) ว่า "ให้บรรทุกสูงไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร จากพื้นทาง"
. . . . ข้อ ๑ (๓) (ข) มีใจความเกี่ยวข้องกับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง รถกระบะสองตอน) และ รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน(รถกระบะแวน รถตู้) ว่า "ให้บรรทุกสูงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร"
. . . . พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้นิยามคำว่า "รถบรรทุก" ไว้ว่า หมายถึง รถยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์ จึงครอบคลุมคำว่า "รถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคล" ใน กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่ออกตามความใน พรบ.รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒
. . . . ส่วนรถยนตร์(ตาม พรบ.รถยนตร์ฯ) อีก ๒ ประเภท คือ "รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน" กับ "รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน" ต่างก็อยู่ในความหมายของคำว่า "รถอื่น" ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๑๒ (ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒) ข้อ ๑ (๓) (ข)
. . . . ความหมายของ "ให้บรรทุกสูงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร" ใน ข้อ ๑ (๓) (ข) นั้น จากการสอบถามไปยังแผนกกฎหมาย(โทร. ๐-๒๒๒๓-๖๑๐๒) ของกองบังคับการตำรวจจราจร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพรบ.จราจรทางบกฯ ก็ได้รับการยืนยันว่า ในทางปฏิบัติหมายถึง "ให้บรรทุกสูงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร จากพื้นทาง"
. . . . กรณีตัวแร็คชนิดติดตั้งบนหลังคา จึงมีปัญหาเรื่องความสูง ตั้งแต่ยังไม่ได้บรรทุกจักรยาน เพราะหลังคารถเก๋ง รถกระบะสองตอน ก็สูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร อยู่แล้ว ฉะนั้น เมื่อนำแร็คไปติดตั้งบนหลังคา ส่วนบนของตัวแร็คจึงอาจสูงเกิน ๑.๕๐ เมตร จากพื้นทาง แต่หากผ่านการตรวจสภาพ และนายทะเบียนเห็นว่า รถนั้นปลอดภัยในเวลาใช้ จนได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมรายการ "แร็คหลังคา" ลงในทะเบียน และใบคู่มือจดทะเบียนรถนั้นด้วยแล้ว ก็ต้องถือว่า "แร็คหลังคา" เป็นส่วนควบของรถ ส่วนบนของแร็คจึงอาจสูงเกิน ๑.๕๐ เมตรจากพื้นทางได้ เพราะกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (ออกตามความใน พรบ.รถยนตร์ฯ) นั้น กำหนดไว้ใน ข้อ ๑ (๓) (ก) (ข) แต่เพียงว่า "รถยนตร์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน เจ็ดคน และ รถยนตร์นั่งส่วนบุคคล เกิน เจ็ดคน ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่เกิน ๑๒ เมตร" เท่านั้น แต่มิได้จำกัดความสูงของตัวรถไว้ว่าห้ามเกินเท่าใดเมตร
. . . . อย่างไรก็ตาม เมื่อนำจักรยานมาบรรทุกบนแร็ค ก็ย่อมสูงเกิน ๑.๕๐ เมตร จากพื้นทาง ซึ่งเกินจากระดับความสูงที่ได้กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒) ข้อ ๑. (๓) (ข) ฉะนั้น เมื่อตำรวจเรียกตรวจ ควรรีบแสดงสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายการ "แร็คหลังคา" จะเป็นการดีกว่า หลงไปถกเถียงในประเด็น ความสูงของจักรยานที่บรรทุก ว่าต้องวัดระยะความสูง ๑.๕๐ เมตร จากพื้นทาง ? หรือ จากหลังคารถเก๋ง ?

สรุป :
. . . . กฎหมายอนุญาตให้ รถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคล(รถกระบะ รถสเปซแคป) บรรทุกจักรยานได้สูงไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร จากพื้นทาง ส่วน รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน(รถกระบะแวน รถตู้) กับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง รถกระบะสองตอน) นั้น บรรทุกจักรยานได้สูงจากพื้นทางเพียง ๑.๕๐ เมตร เท่านั้น
. . . . แม้ทางทฤษฎีอาจจะมีข้อไม่ชัดเจนอยู่บ้าง แต่ไม่น่าวิตกเกินไปนัก เพราะจากการสอบถามไปยังผู้ปฏิบัติในหลายหน่วยงาน เช่น กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบังคับการตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี ด่านเก็บเงินทางด่วนบางนา ต่างก็ให้ความเห็นคล้ายๆ กันว่า ถ้าบรรทุกจักรยาน(ซึ่งเป็นสัมภาระของผู้เดินทาง) ไว้บนแร็คหลังคา แล้วแลดูว่า มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ในเวลาใช้ ก็จะไม่เรียกตรวจ แต่หากเป็นกรณีใช้ "รถยนตร์นั่งส่วนบุคคล" บรรทุกจักรยานในลักษณะทางธุรกิจรับจ้างขนส่งหรือนำไปเพื่อการค้าขาย ก็ถือเป็นการบรรทุก "สิ่งของ" อันเป็นความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

สภาพบังคับของกฎหมาย :
. . . . ข้อหากระทำผิดเกี่ยวกับการบรรทุกสูงเกินกำหนด มีเฉพาะโทษปรับ ๕๐๐ บาท ทั้ง ๒ กรณี คือ
. . . . . . . . (๑) รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง รถกระบะสองตอน) บรรทุกจักรยานสูงเกิน ๑.๕๐ เมตร จากพื้นทาง
. . . . . . . . (๒) รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน(รถกระบะแวน รถตู้) บรรทุกจักรยานสูงเกิน ๑.๕๐ เมตร จากพื้นทาง
. . . . ทั้ง ๒ กรณีนี้เป็นความผิดตามพรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๑๕๐ (๓) มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาท)
. . . . ส่วนข้อหากระทำผิดเกี่ยวกับการใช้แร็คขนจักรยานยื่นล้ำออกนอกตัวรถ(ด้านท้ายรถ)แล้ว ที่ปลายสุดของส่วนที่ยื่นออกไป ไม่ติดธงสีแดงในเวลากลางวัน หรือไม่ใช้โคมไฟแสงแดงในเวลากลางคืน ก็เป็นความผิดตามพรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๕๒ มีโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท)

ป.ล. ท่านใดมีภาพ แร็คขนจักรยาน .JPG กรุณา post เข้ามาเป็นตัวอย่างให้ด้วยนะครับ

Link กระทู้ที่เกี่ยวข้อง
แร็กจักรยานและคำชี้แจงจากตำรวจจราจร

By : Pc (ชยุต) [ 31 ต.ค. 44 - 14:23:53 น. ]


<<หน้าก่อน     ,     หน้าถัดไป>>
ความเห็นที่ 31
คุณฅนหลังเขาครับ ไม่ทราบว่าจากรูปที่ลงไว้ เป็นรถอะไรครับ ผมนึกไม่ออกว่าใส่เข้าไปได้อย่างไรไม่ต้องถอดล้ออีกต่างหาก เพราะตอนนี้กำลังมองหารถประมาณที่คุณฅนหลังเขามีอยู่เหมือนกัน
จะติด rac ที่รถก็กลัวต้านลมกินน้ำมัน (น้ำมันกำลังขึ้นราคาอยู่อีก) หรือหลุดตกจากรถไม่รู้ตัว เพราะเคยอ่านเจอจากกระทู้เก่าๆ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
From : black tiger boy [ 10 มิ.ย. 47 - 23:14:32 น. ]

ความเห็นที่ 33
แล้ว rack ที่มากับหลังคาไฟเบอร์ละ
From : schwinn [ 29 พ.ย. 47 - 12:39:16 น. ]

ความเห็นที่ 34

Reck นี้อยากขายครับซื้อมา4000บาทใส่จักรยานได้3คัน
From : สอง [ 13 มี.ค. 48 - 19:28:49 น. ]

ความเห็นที่ 36
การเสียภาษีรถยนต์ กระบะ ตอนเดียว ตอนครึ่ง(เค็บ) สี่ประตู พร้อมอ้างข้อกฏหมาย
From : คนอย่ากรู้ครับ [ 1 พ.ย. 48 - 17:43:08 น. ]

ความเห็นที่ 38
ใครรู้บ้างว่า พรบ.จราจรทางบก อนุญาตให้ทำไฟเลี้ยวรถเป็นสีแดงได้หรือไม่
From : โจ้ [ 7 เม.ย. 49 - 16:59:07 น. ]

ความเห็นที่ 39
รถสี่ประตู เครื่อง2500 เวลาใส่่หลังคาและใส่แร็ค จะจดทะเบียนแบบไหน
From : ิbundit [ 4 พ.ค. 49 - 08:56:27 น. ]

ความเห็นที่ 40

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะคุณ Pc
rack ติดรถยนต์ที่เห็นในอเมริกาส่วนมากจะติดท้ายรถค่ะ บนหลังคาก็มีเหมือนกัน แต่เขาไม่ติดธงสีแดงนะคะ หากแต่บ้านเราต้องติดธงด้วย ถ้าไม่ติดจะโดนปรับใช่มั๊ยค่ะ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ตอบ........
มาตรา 15 รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ขณะที่อยู่ในทางเดินรถ และในเวลาต้องเปิดไฟตามมาตรา 11 หรือมาตรา 61 ผู้ขับขี่ต้องจุดไฟสัญญาณแสงแดง หรือในเวลากลางวันต้องติดธงสีแดงไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น โดยจุดไฟสัญญาณหรือติดธงไว้ให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร
. . . . . . . . . ไฟสัญญาณแสงแดงหรือธงสีแดงตามวรรคหนึ่ง จะใช้ชนิด ลักษณะหรือจำนวนเท่าใด ให้อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 152* ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 มาตรา 10 ทวิ มาตรา 13
วรรคหนึ่ง มาตรา 15 วรรคหนึ่ง มาตรา 16 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง มาตรา 22 มาตรา 23 (1)
มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 56 มาตรา 64
มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 73 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา 77 วรรคหนึ่ง มาตรา 85
มาตรา 86 มาตรา 89 วรรคหนึ่ง มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94
วรรคหนึ่ง มาตรา 95 มาตรา 99 มาตรา 127 มาตรา 128 หรือมาตรา 130 หรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศที่อธิบดีกำหนดตามมาตรา 15 วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 77 วรรคสอง หรือมาตรา 96 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
*[มาตรา 152 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535]

........ Pc


From : ลูน [ 4 พ.ค. 49 - 21:58:21 น. ]

ความเห็นที่ 41

bike rack ภาพนี้ถ่ายตอนฤดูหนาวปีที่แล้วที่ C'vill หลังพายุหิมะเข้ามา
From : ลูน [ 4 พ.ค. 49 - 22:23:36 น. ]

ความเห็นที่ 42

แบบนี้ผิดไหมครับ
From : เสือบ้านฉาง [ 5 พ.ค. 49 - 17:05:43 น. ]

ความเห็นที่ 43

แบบนี้ด้วยผิดกฏหมายไหมครับ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ตอบ........ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบกฯ ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ โดยใช้คำว่า… "สำหรับส่วนกว้าง ไม่เกินส่วนกว้างของรถ" ........ Pc (ชยุต)


From : เสือบ้านฉาง [ 5 พ.ค. 49 - 17:08:14 น. ]

ความเห็นที่ 44

ส่วนท้ายสุดเวลากลางคืนผมใช้ไฟกระพริบที่ติดท้ายจักรยานติดตั้งไว้ครับ
ผ่านเข้าออกมอเตอร์เวย์หลายรอบแล้วส่วนทางด่วน3-4ครั้งยังไม่เคยโดนครับ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ตอบ........ พรบ.จราจรฯ มาตรา 15 กำหนดให้รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ขณะที่อยู่ในทางเดินรถ และในเวลาต้องเปิดไฟตามมาตรา 11 หรือมาตรา 61 นั้น
ในเวลากลางคืน ต้องจุดไฟสัญญาณแสงแดง
ในเวลากลางวันต้องติดธงสีแดง (หรือจุดไฟสัญญาณแสงแดง)
ไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น
โดยจุดไฟสัญญาณหรือติดธงไว้ให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ........ Pc (ชยุต)


From : เสือบ้านฉาง [ 5 พ.ค. 49 - 17:12:59 น. ]

ความเห็นที่ 45
อยากจะขอสอบถามเกี่ยวกับการต่อใบขับขี่รถยนต์ว่า ถ้าใบขับขี่หมดอายุมา 8 เดือนแล้วต้อง
สอบขับรถใหม่หรือเปล่า
From : kkk [ 10 มิ.ย. 49 - 11:30:23 น. ]

ความเห็นที่ 46
อยากมีรถสี่ประตู แต่ทำไมต้องเสียภาษีแพงมากกว่ารถแคบมั่กๆ
From : คนอยากมี [ 25 มิ.ย. 49 - 11:16:24 น. ]

ความเห็นที่ 48
only you
From : buddha bless [ 22 ส.ค. 49 - 15:36:33 น. ]

ความเห็นที่ 53
............................................พิมพ์ทำไมไอบ้คำว่า..........อย่งนี้

From : คนในโลกนี้ [ 22 ส.ค. 49 - 15:46:11 น. ]

ความเห็นที่ 54
กระทู้ดีๆ มีประโยชน์ ต้องมามัวหมอง ด้วยคนที่ไม่มีสมอง
แย่จริงๆ
From : นุ้ย [ 22 ส.ค. 49 - 16:42:14 น. ]

ความเห็นที่ 60

แบบนี้น่าจะได้
From : เสือTrek [ 24 เม.ย. 50 - 12:33:00 น. ]


กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ